Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 68/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Võ Đại
Ngày ban hành: 09/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2014/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 09 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của liên Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương ngày 09 tháng 4 năm 2014 về việc hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2761/TTr-SYT ngày 22 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gồm 03 Chương, 20 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Đại

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện/thành phố (sau đây gọi là cơ quan quản lý Nhà nước) trong việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực:

1. Y tế bao gồm y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình, thông tin giáo dục truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ, kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ (sau đây gọi tắt là lĩnh vực y tế).

2. Thực phẩm bao gồm điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu, nhập khẩu; thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ phòng ngừa và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn (sau đây gọi tắt là lĩnh vực an toàn thực phẩm).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nội dung nêu tại Điều 1 Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Nguyên tắc xác định trách nhiệm

a) Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và các cơ quan chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện việc chỉ đạo, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý;

c) Quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm theo chức năng quản lý Nhà nước và thẩm quyền thanh tra theo quy định của pháp luật, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động tổ chức phối hợp hoạt động để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành công tác giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, trong đó có sự phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp;

d) Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính người có thẩm quyền xử lý vi phạm phải tuân thủ quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Quan hệ phối hợp hoạt động

a) Quan hệ phối hợp phải tuân thủ các quy định pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm;

b) Việc phối hợp hoạt động được tiến hành trên cơ sở yêu cầu của công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trong từng thời gian, địa bàn và lĩnh vực cụ thể;

c) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình hoạt động không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan;

d) Theo sự phân công được quy định tại Chương II Quy chế này và tùy từng nội dung cụ thể, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả;

đ) Cơ quan, đơn vị có liên quan khi nhận được văn bản yêu cầu phối hợp của cơ quan xử lý vi phạm trên lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, tùy theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp kịp thời theo quy định của quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 4. Sở Y tế

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 13//2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.

2. Chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành:

a) Chủ trì phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, các phòng chức năng, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý y tế, an toàn thực phẩm; phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan quản lý giá thuốc, thực hiện bình ổn giá thuốc trên thị trường nội tỉnh, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quản lý Nhà nước đối với các sản phẩm thực phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo khoản 1, Điều 4, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

Điều 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chi cục được giao nhiệm vụ thanh tra chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quản lý Nhà nước đối với các sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo khoản 2, Điều 4, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

Điều 6. Sở Công Thương

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về việc phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực y tế và chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm, thực phẩm theo quy định tại khoản 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT .

3. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường: chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Sở Tài chính

1. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá như: niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, việc đăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin về giá đối với loại hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá; chấp hành các biện pháp bình ổn giá; thực hiện việc thẩm định giá, xử lý các hành vi vi phạm về giá.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan có thẩm quyền trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, bán phá giá, lợi dụng chủ trương điều hành giá của Nhà nước, sự biến động của thị trường, thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, ép giá bất hợp lý.

3. Đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm cho các cơ quan chức năng; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Phối hợp cơ quan chức năng đẩy mạnh tiến độ định giá hàng hoá tịch thu, tránh tình trạng bị hư hỏng, mất giá do tồn đọng.

Điều 8. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá, nhãn hàng hoá, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ theo lĩnh vực được phân công.

2. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về đo lường chất lượng theo lĩnh vực được phân công; thực hiện các hoạt động có liên quan về giám định, thử nghiệm hàng hoá phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, bưu kiện, gói hàng hoá; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí, Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Điều 10. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Phối hợp thường xuyên trong việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, các địa điểm thường xuyên phục vụ khách du lịch, trong đó có khách du lịch quốc tế, khách tham gia các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch.

Điều 11. Sở Giao thông Vận tải

Chỉ đạo đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm liên quan đến lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trong hoạt động vận tải đường bộ.

Điều 12. Công an tỉnh

1. Chỉ đạo lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 1, Chương I.

Điều 13. Sở Tư pháp

1. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm để kịp thời phát hiện và đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế địa phương.

2. Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức tốt việc bán đấu giá hàng hoá, tài sản bị tịch thu do các cơ quan chức năng chuyển giao trong quá trình xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm.

Điều 14. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nơi cá nhân, tổ chức bị thi hành quyết định cưỡng chế phải giữ lại tiền và trích chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi để thực hiện phải nộp theo yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế.

Điều 15. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; phối hợp với các cơ quan chức năng phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm theo thẩm quyền.

Điều 16. Kho bạc Nhà nước tỉnh và các huyện, thành phố

Thu tiền phạt theo đúng quyết định xử phạt hành chính của người có thẩm quyền, đảm bảo hạch toán đầy đủ, kịp thời và quản lý chặt chẽ số tiền thu phạt vi phạm hành chính. Định kỳ hàng tháng, Kho bạc có trách nhiệm gửi cơ quan ra quyết định xử phạt bảng kê thu tiền phạt để xác nhận, đối chiếu số liệu, kịp thời phát hiện các sai sót để đối chiếu (nếu có) theo đúng quy định tại Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 17. Các sở, ngành khác

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý Nhà nước và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm.

2. Chỉ đạo các Phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Trung tâm y tế, Trạm y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các hoạt động trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm; phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm.

3. Phối hợp các sở, ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm.

4. Kiến nghị kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, các đơn vị có liên quan của tỉnh sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, biện pháp, văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm.

5. Tăng cường chỉ đạo, củng cố tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết

Sở Y tế là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác thực hiện Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý, tháng cuối năm; Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Quy chế này, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp với Sở Y tế để thực hiện Quy chế này;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng ở địa phương mình.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149