Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí của tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 68/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 26/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 68/2012/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM KINH PHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12-CP ngày 01/12/1992 của Chính phủ về việc ban hành quy chế các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta;

Căn cứ Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2720/STC-HCSN ngày 03/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Ngoại vụ;
- Chánh VP, PVP. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, TH, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM KINH PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng cho cán bộ, công chức Nhà nước công tác tại các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và tổ chức xã hội của tỉnh Hà Tĩnh đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí.

Điều 2. Mức chi thuê phòng ngủ, tiền ăn và tiêu vặt, tiền chiêu đãi, mua quà tặng và thủ tục thanh toán

1. Mức chi:

a) Mức chi tiền thuê phòng nghỉ, tiền ăn và tiêu vặt khi đi công tác tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Thái Lan bằng 80% mức quy định tại Phụ lục của Thông tư 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể:

- Tiền thuê phòng nghỉ:

+ Đoàn tiêu chuẩn mức A: 56 USD/người/ngày.

+ Đoàn tiêu chuẩn mức B: 44 USD/người/ngày.

- Tiền ăn, tiêu vặt:

+ Đoàn tiêu chuẩn mức A: 48 USD/người/ngày.

+ Đoàn tiêu chuẩn mức B: 40 USD/người/ngày.

Đối với các đoàn đi công tác tại các nước còn lại thực hiện theo quy định tại Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính.

b) Tiền chiêu đãi, mua quà tặng: Áp dụng cho các đoàn đi công tác nước ngoài mà Truởng đoàn là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Mức chi như sau:

- Mức chi chiêu đãi: Áp dụng theo quy định tại Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính; Riêng đối với các đoàn đi công tác tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Thái Lan mức chi không vượt quá mức khoán tiền ăn và tiêu vặt 01 người/ngày theo quy định tại điểm a, khoản 1 nêu trên (bao gồm cả đồ uống và các loại thuế phải thanh toán).

- Mức chi mua quà tặng đối ngoại: Tặng phẩm là sản phẩm quê hương do Việt Nam hoặc địa phương sản xuất và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, mức chi cụ thể:

+ Đoàn công tác của tỉnh đến thăm và làm việc với cấp Chính phủ và các Bộ, Ngành: Do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;

+ Đoàn công tác của tỉnh đến thăm và làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở xuống: Quà tặng tỉnh đến thăm trị giá không quá 1.000.000 đồng (Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định);

Căn cứ mức chi theo quy định tại Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 và tại Quy định này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt trước khi tổ chức đoàn đi công tác (có ý kiến của Trưởng đoàn hoặc người được ủy quyền làm trưởng đoàn công tác theo quyết định của UBND tỉnh), trong đó thể hiện rõ số lượng, thành phần đối tượng chiêu đãi, tặng quà làm căn cứ tạm ứng kinh phí và quyết toán kinh phí.

2. Thủ tục thanh toán:

- Đối với các khoản theo mức khoán (khi quyết toán không cần phải xuất trình hóa đơn, chứng từ): Thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính.

- Đối với các khoản thanh toán theo thực tế: Thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính; Ngoài các quy định chung, các chứng từ được coi là hợp pháp, hợp lệ, trước khi thanh toán phải có bản dịch tổng hợp ra tiếng Việt (có chứng thực) đối với các hóa đơn, chứng từ liên quan của nước có Đoàn được cử đến công tác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ quyết định cử đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, lập dự toán kinh phí (kể cả kinh phí tiệc chiêu đãi và quà tặng đối với các đoàn có lãnh đạo cấp cao của tỉnh làm trưởng đoàn) gửi cơ quan tài chính cùng cấp tính toán để cấp kinh phí theo quy định;

Riêng các đoàn đi công tác nước ngoài mà Sở Ngoại vụ được giao chủ trì thì sử dụng nguồn kinh phí đoàn ra, đoàn vào đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm. Căn cứ nội dung chi, Sở Ngoại vụ lập dự toán kinh phí theo từng đoàn ra (kể cả kinh phí tiệc chiêu đãi và quà tặng) gửi Sở Tài chính để quản lý, theo dõi và báo cáo UBND tỉnh.

2. Các nội dung khác liên quan đến chế độ công tác phí cho cán bộ công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí không quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính.

3. Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện đúng định mức, chế độ chi tiêu, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí của tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66