Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 67/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gia Lai

Số hiệu: 67/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH ĐỊNH KỲ TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành định kỳ từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 tại 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, gồm:

1. Phụ lục kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 (Phụ lục I)

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa định kỳ từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014.

d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

………… quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 (Phụ lục II)

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa định kỳ từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lc, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014.

d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

3. Tập hệ thống hóa văn bản (Phụ lục III).

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đăng tải Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai và đăng Công báo tỉnh Gia Lai đối với danh mục văn bản hết hiệu lực theo quy định pháp luật.

2. Sở Tư pháp thực hiện cập nhật tình trạng hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật.

3. Trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước, các Sở, ban, ngành nghiêm túc, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản theo nội dung tại điểm d khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực HĐND t
nh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Chánh Văn phòng UBND t
nh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC I

KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thi điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC ĐT ĐAI - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG (11 Văn bản)

1

Nghị quyết

11/2005/NQ-HĐND Ngày 15/07/2005

Về việc bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đăk Pơ

25/7/2005

 

2

Nghị quyết

30/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc phê duyệt giá đất khu tái định cư khu đô thị Cầu sắt và khu quy hoạch tái định cư khu vực Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Gia Lai

18/12/2006

 

3

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá tính thu tiền sử dụng đất khu phố Hoa Lư - Phù Đổng

08/03/2007

 

4

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá đất khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

08/03/2007

 

5

Nghị quyết

27/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá đất tại các khu tái định cư, gồm: Khu quy hoạch Hoa Lư - Phù Đổng, Công ty thương mại xuất nhập khẩu đường Yết Kiêu, Công ty Xuất nhập khẩu đường Lý Nam Đế, khu 2,5 ha xã Trà Đa thành phố Pleiku, khu xí nghiệp Ong, kho công ty dược, Công ty cà phê tỉnh

09/01/2007

 

6

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về việc thông qua giá tính thu tiền sử dụng đất các dự án: Khu đô thị Cầu sắt; khu dân cư nhà công vụ Quân đoàn 3, khu trung tâm thương mại Hội phú của công ty cổ phần bất động sản VK. Highland

28/7/2008

 

7

Nghị quyết

25/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc phê duyệt giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

10/06/2008

 

8

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 đến năm 2020

19/12/2009

 

9

Nghị quyết

113/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tnh Gia Lai đến năm 2025

21/12/2014

 

10

Nghị quyết

114/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

21/12/2014

 

11

Nghị quyết

61/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ ba ban hành

23/7/2017

 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ (80 Văn bản)

1

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh học tại các trường ĐH, CĐ và THCN; Tăng mức trợ cấp cho học sinh lp 4,5,6 các trường lớp phổ thông bán trú; Hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút người có trình độ cao; chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn tổ dân phố

25/7/2005

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND Ngày 05/02/2007

Thông qua mức hỗ trợ đối với cán bộ , công chức tăng cường làm cán bộ chủ chốt cấp xã

15/02/2007

 

3

Nghị quyết

37/2007/NQ-HĐND Ngày 12/12/2007

Về việc phê quyệt mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố

22/12/2007

 

4

Nghị quyết

38/2007/NQ-HĐND Ngày 12/12/2007

Về việc phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố

22/12/2007

 

5

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

V/v quyết định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bn quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/12/2011

 

6

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2012

 

7

Nghị quyết

59/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

V/v quy định mức chi hỗ trợ các Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn

24/12/2012

 

8

Nghị quyết

60/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

V/v quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/12/2012

 

9

Nghị quyết

78/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp

27/7/2013

 

10

Nghị quyết

109/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Quy định các định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai

21/12/2014

 

11

Nghị quyết

123/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Về việc quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/12/2014

 

12

Nghị quyết

136/2015/NQ-HĐND Ngày 17/7/2015

Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Gia Lai

27/7/2015

 

13

Nghị quyết

153/2015/NQ-HĐND Ngày 11/12/2015

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/12/2015

 

14

Nghị quyết

156/2015/NQ-HĐND Ngày 11/12/2015

Về việc quyết định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2015

 

15

Nghị quyết

163/2016/NQ-HĐND Ngày 30/3/2016

Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/09/2016

 

16

Nghị quyết

167/2016/NQ-HĐND Ngày 30/3/2016

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

04/09/2016

 

17

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND Ngày 30/6/2016

Quy định mức chi và kinh phí thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/10/2016

 

18

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2016

 

19

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai

18/12/2016

 

20

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

18/12/2016

Đính chính tại Văn bản số 223/HĐND-VP ngày 02/3/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

21

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

22

Nghị quyết

35/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức phụ, cấp hàng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và các chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ

01/01/2017

 

23

Nghị quyết

38/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

24

Nghị quyết

39/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

25

Nghị quyết

40/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

26

Nghị quyết

41/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

27

Nghị quyết

42/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè pháp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

28

Nghị quyết

43/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

29

Nghị quyết

44/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

30

Nghị quyết

45/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

31

Nghị quyết

46/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

32

Nghị quyết

47/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

33

Nghị quyết

48/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

34

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

35

Nghị quyết

50/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

36

Nghị quyết

51/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

 

37

Nghị quyết

52/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

38

Nghị quyết

53/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc bãi bcác quy định liên quan đến phí, lệ phí quy định tại các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

01/01/2017

 

39

Nghị quyết

55/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định nội dung và định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

40

Nghị quyết

56/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

41

Nghị quyết

57/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2018

Hết hiệu lực một phần

42

Nghị quyết

58/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

43

Nghị quyết

59/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

44

Nghị quyết

60/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

45

Nghị quyết

62/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

46

Nghị quyết

64/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý

10/01/2017

 

47

Nghị quyết

65/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/7/2017

 

48

Nghị quyết

66/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp mức chi về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định tại Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

 

49

Nghị quyết

67/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội quy định tại Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

 

50

Nghị quyết

68/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại Thông tư s338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

 

51

Nghị quyết

69/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc áp dụng trực tiếp mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

23/7/2017

 

52

Nghị quyết

70/2017/NQ-HĐND Ngày 24/8/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2018

 

53

Nghị quyết

71/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư và phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

17/12/2017

 

54

Nghị quyết

72/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

55

Nghị quyết

73/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

17/12/2017

 

56

Nghị quyết

74/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đi với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

57

Nghị quyết

75/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

58

Nghị quyết

78/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

59

Nghị quyết

79/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định mức chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác áp dụng trên địa bàn tnh Gia Lai

17/12/2017

 

60

Nghị quyết

80/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Quy định cụ thể mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

61

Nghị quyết

81/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Về việc bãi bỏ Nghị quyết s 36/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2017

 

62

Nghị quyết

82/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

63

Nghị quyết

83/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

64

Nghị quyết

84/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

65

Nghị quyết

85/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

22/7/2018

 

66

Nghị quyết

86/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

67

Nghị quyết

87/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sn công của tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

68

Nghị quyết

88/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

69

Nghị quyết

89/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2019

 

70

Nghị quyết

90/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

71

Nghị quyết

91/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2018

 

72

Nghị quyết

92/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một s đi tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

01/01/2019

 

73

Nghị quyết

93/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2019

 

74

Nghị quyết

94/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

75

Nghị quyết

95/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

76

Nghị quyết

96/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

77

Nghị quyết

97/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

78

Nghị quyết

98/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

79

Nghị quyết

99/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/12/2018

 

80

Nghị quyết

100/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

16/12/2018

 

III. LĨNH VỰC NỘI VỤ (22 Văn bản)

1

Nghị quyết

16/2004/NQ-HĐ Ngày 08/6/2004

Nghị quyết về việc phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đăk Đoa, Ia Grai và KBang

8/6/2004

 

2

Nghị quyết

26/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2005

Về việc phê chuẩn phương án thực hiện Nghị định 171/2004/NĐ-CP và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

10/12/2005

 

3

Nghị quyết

27/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2005

Về việc thành lập Ban dân tộc và Ban tôn giáo

10/12/2005

 

4

Nghị quyết

03/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã

15/7/2005

 

5

Nghị quyết

05/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn AyunPa (huyện AyunPa) từ đô thị loại V thành đô thị loại IV

15/7/2005

 

6

Nghị quyết

07/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

15/7/2005

 

7

Nghị quyết

09/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc đặt tên mới, đổi tên một số đường phố trên địa bàn thành phố Pleiku và nội thị trấn IaPa, huyện IaPa

15/7/2005

 

8

Nghị quyết

19/2006/NQ-HĐND Ngày 12/7/2006

Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

12/7/2006

 

9

Nghị quyết

20/2006/NQ-HĐND Ngày 12/7/2006

Về việc thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện AyunPa, thành lập thị xã AyunPa và huyện Phú Thiện, thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ và xã Chư Băh thuộc thị xã AyunPa

12/7/2006

 

10

Nghị quyết

24/2006/NQ-HĐND Ngày 09/10/2006

Về việc tạm thời bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ chi trả lương cho Phó Bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã)

9/10/2006

 

11

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc thông qua Phương án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Gia Lai từ nay đến năm 2020

8/12/2006

 

12

Nghị quyết

39/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc đặt tên mới một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê

8/12/2006

 

13

Nghị quyết

24/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Pleiku từ đô thị loại III lên đô thị loại II

06/10/2008

 

14

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009

Về việc chuyển đổi 03 trường Trung học phổ thông bán công của tỉnh sang trường Trung học phổ thông công lập.

19/7/2009

 

15

Nghị quyết

25/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Quy định chính sách đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác theo Đề án 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy

19/12/2009

 

16

Nghị quyết

24/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc phê chuẩn sửa đổi chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác.

19/12/2010

Hết hiệu lực một phần

17

Nghị quyết

26/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia Khuơl, xã Hà Tây, huyện Chư Păh trên hiện trạng xã Ia Ly và thành lập thị trấn Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ trên cơ sở hiện trạng xã Đak Pơ

19/12/2010

 

18

Nghị quyết

44/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về việc thông qua phương án điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đak Đoa, xã Hneng, xã Kon Gang và xã Glar để mở rộng thị trấn Đak Đoa thuộc huyện Đak Đoa

22/7/2012

 

19

Nghị quyết

137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

27/7/2015

Hết hiệu lực một phần

20

Nghị quyết

19/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016

Về việc sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND về chức danh, số lượng và một schế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

10/7/2016

 

21

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc Quy định tên gọi Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai

18/12/2016

 

22

Nghị quyết

76/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Bãi bỏ khoản 2 Mục I và khoản 3, khoản 4 mục II Điều 1 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

17/12/2017

 

IV. LĨNH VỰC KHÁC (04 Văn bản)

1

Nghị quyết

24/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

18/12/2016

 

2

Nghị quyết

25/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc ban hành quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

18/12/2016

 

3

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

18/12/2016

 

4

Nghị quyết

101/2018/NQ-HĐND Ngày 06/12/2018

Về việc bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

16/12/2018

 

Tổng số: 117 văn bản

 

II. DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nưc của Hội đng nhân dân tnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. LĨNH VỰC KINH TẾ (66 VĂN BẢN)

1

Nghị quyết

32/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc phê quyệt mức hỗ trợ công tác phí (xăng xe đi trên địa bàn) cho cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai

22/7/2….

2

Nghị quyết

37/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2….

3

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc thông qua tỷ lệ trích để lại đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2….

4

Nghị quyết

13/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2….

5

Nghị quyết

36/2007/NQ-HĐND Ngày 12/12/2007

Về việc phê duyệt một số nội dung trong phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2017

6

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về việc không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

7

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về việc thông qua chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thay thế bi Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2014

8

Nghị quyết

26/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc thông qua khung mức thu phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2014

9

Nghị quyết

38/2008/NQ-HĐND Ngày 11/12/2008

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2015

10

Nghị quyết

39/2008/NQ-HĐND Ngày 11/12/2008

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 165/NQ- HĐND ngày 30/3/2016 do HĐND tỉnh Gia Lai

30/3/2016

11

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND Ngày 09/7/2009

Về việc miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2

12

Nghị quyết

22/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí địa chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2….

13

Nghị quyết

23/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc điều chỉnh tỷ lệ trích lại đối với phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 97/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

26/7/2….

14

Nghị quyết

24/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc điều chỉnh mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2….

15

Nghị quyết

26/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc bổ sung đối tượng miễn thu, không thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2…..

16

Nghị quyết

27/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc thông qua mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2…..

17

Nghị quyết

32/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc thông qua quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện

Thay thế bởi Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 cùa Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2017

18

Nghị quyết

11/2010/NQ-HĐND Ngày 16/7/2010

Về việc thông qua quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

01/11/2018

19

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND Ngày 16/7/2010

Về việc đề nghị quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2014

20

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng vốn cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015

Thay thế bởi Nghị quyết số 156/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2015

21

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc thông qua phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán ngân sách cho thời kỳ 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

 

22

Nghị quyết

84/2013/NQ-HĐND Ngày 11/12/2013

Về việc điều chỉnh một số nội dung ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán ngân sách cho thời kỳ 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2….

23

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc thông qua quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

Thay thế bởi Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2…..

24

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh, mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm, xã hội trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và các chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ

Thay thế bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai

01/01/2…..

25

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc thông qua mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

21/12/2….

26

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND Ngày 28/6/2011

Về việc thông qua danh mục kêu gọi đầu tư bổ sung giai đoạn 2009-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2016

27

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND Ngày 28/6/2011

Về việc thông qua quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

28

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND Ngày 28/6/2011

Về việc thông qua quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

18/12/2016

29

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND Ngày 28/6/2011

Về mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và mức cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

30

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quyết định về ưu đãi hỗ trợ đầu tư, quy trình và thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 135/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 do HĐND tỉnh Gia Lai

27/7/2015

31

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quyết định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bi Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

23/7/2…..

32

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quyết định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2……

33

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quyết định mức chi đối với khu dân cư và xã thuộc vùng khó khăn để đảm bảo thực hiện vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Thay thế bởi Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2…..

34

Nghị quyết

42/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

10/7/2……

35

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2……

36

Nghị quyết

46/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được tập trung tập luyện, huấn luyện, thi đấu của tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2019

37

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về việc thông qua mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do địa phương quản lý

Thay thế bởi Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/10/2017

38

Nghị quyết

56/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước

Thay thế bởi Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

23/7/2017

39

Nghị quyết

57/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đu giá tài sản áp dụng trên địa bàn tỉnh và tỷ lệ % trích lại cho tổ chức bán đấu giá

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

40

Nghị quyết

58/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

Về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

41

Nghị quyết

62/2012/NQ-HĐND Ngày 14/12/2012

Về việc quy định mức hoạt động và định mức chi bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2….

42

Nghị quyết

73/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Quy định về mức thu phí, tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô, áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 17/NQ- HĐND ngày 30/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013, Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và Nghị quyết số 152/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

30/6/2

43

Nghị quyết

108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 cua Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, kỳ họp thứ 5 về quy định phân chia nguồn phí sử dụng đường bộ thu được đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

44

Nghị quyết

152/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 và Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

45

Nghị quyết

74/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

02/12/2017

46

Nghị quyết

77/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Quy định mức chi cho phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 do HĐND tỉnh Gia Lai

01/01/2017

47

Nghị quyết

79/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Quy định một skhoản chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2019

48

Nghị quyết

81/2013/NQ-HĐND Ngày 11/12/2013

Về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014

Hết thi hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

49

Nghị quyết

83/2013/NQ-HĐND Ngày 11/12/2013

Về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

50

Nghị quyết

85/2013/NQ-HĐND Ngày 11/12/2013

Về việc quyết định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

51

Nghị quyết

95/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Quy định về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2….

52

Nghị quyết

96/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2

53

Nghị quyết

97/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bi Nghị quyết s 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2….

54

Nghị quyết

112/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Quy định mức hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2….

55

Nghị quyết

117/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Quy định về phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2….

56

Nghị quyết

118/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Quy định về lệ phí địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2….

57

Nghị quyết

119/2014/NQ-HĐND Ngày 11/12/2014

Quy định về phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

58

Nghị quyết

135/2015/NQ-HĐND Ngày 17/7/2015

Về quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 167/2016/NQ-HĐND ngày 30/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

09/4/2016

59

Nghị quyết

29/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức hỗ trợ đi với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

16/12/2018

60

Nghị quyết

164/2016/NQ-HĐND Ngày 30/3/2016

Về lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

61

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND Ngày 30/6/2016

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

01/01/2017

62

Nghị quyết

28/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý

Thay thế bởi Nghị quyết s 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai

22/7/20…

63

Nghị quyết

29/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thay thế bởi Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

16/12/2….

64

Nghị quyết

31/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2017 cho một số đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2….

65

Nghị quyết

63/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2017-2018

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bn

01/9/2….

66

Nghị quyết

77/2017/NQ-HĐND Ngày 07/12/2017

Thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2018 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2019

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 Văn bản)

1

Nghị quyết

31/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc thông qua hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Đt đai năm 2013

06/7/2015

2

Nghị quyết

43/2012/NQ-HĐND Ngày 12/7/2012

Về quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Bị bãi bbởi Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai

23/7/2017

3

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND Ngày 11/12/2013

Phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2015

III. LĨNH VỰC NỘI VỤ (03 văn bản)

1

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quyết định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Thay thế bi Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Gia Lai

27/7/2015

2

Nghị quyết

51/2012/NQ-HĐND Ngày 07/12/2012

Về biên chế hành chính sự nghiệp năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2….

3

Nghị quyết

76/2013/NQ-HĐND Ngày 17/7/2013

Về việc phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2016

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2….

IV. LĨNH VỰC KHÁC (03 Văn bản)

1

Nghị quyết

36/2008/NQ-HĐND Ngày 11/12/2008

Về Chương trình thực hiện mục tiêu Quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 tỉnh Gia Lai.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

01/01/2….

2

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND Ngày 09/12/2009

Về việc thông qua quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

16/12/2….

3

Nghị quyết

50/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

 

Tổng: 75 Văn bản

 

III. DANH MỤC

Văn bản quy phm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. LĨNH VC KINH T (05 VĂN BẢN)

1

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005

Về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh học tại các trường ĐH, CĐ và THCN; Tăng mức trợ cấp cho học sinh lớp 4,5,6 các trường lớp phổ thông bán trú; Hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút người có trình độ cao; chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn tổ dân phố

Phần nội dung quy định về chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố

Bãi bỏ phần nội dung quy định về chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn, t dân phtại Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tnh Gia Lai

19/12/201….

2

Nghị quyết

40/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 1 Điều 1

Sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

16/12/20….

3

Nghị quyết

46/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đt áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Điểm b khoản 1; Điểm a khoản 4 Điều 1; Thay thế mục 1 tại Biểu mức thu phí

Sửa đổi, thay thế tại Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

23/7/2017

4

Nghị quyết

52/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 1, khoản 2 Điều 1

Sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2017

5

Nghị quyết

57/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định đi tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Khoản 1 Điều 1

Sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 84/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

22/7/2018

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ (02 Văn bản)

1

Nghị quyết

24/2010/NQ-HĐND Ngày 09/12/2010

Về việc phê chuẩn sửa đổi chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

Khoản 2 Mục I và khoản 3, khoản 4 mục II Điều 1

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

17/12/2017

2

Nghị quyết

137/2015/NQ-HĐND Ngày 17/7/2015

Về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Điểm b khoản 1 Điều 1 Quy định

Sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai

17/12/20….

Tng: 07 Văn bản

 

IV. DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị (Sửa đổi, b sung, thay thế, hoặc ban hành mi)

Cơ quan/ Đơn vị chủ trì soạn thảo

Thxử ... kiến …. xử …. ….

I. LĨNH VỰC KINH T (01 Văn bản)

1

Nghị quyết

64/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017

Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý

Thay thế

Thông tư số 37/2018/TT- BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Sở Y tế

Năm ….

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (07 Văn bản)

1

Nghị quyết

21/2006/NQ-HĐND Ngày 12/7/2006

Về việc quy định giá đất các khu tái định cư trên địa bàn TP.Pleiku

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

2

Nghị quyết

30/2006/NQ-HĐND Ngày 08/12/2006

Về việc phê duyệt giá đất khu tái định cư khu đô thị Cầu Sắt và khu quy hoạch tái định cư khu vực Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Gia Lai

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

3

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá tính thu tiền sử dụng đất khu phố Hoa Lư - Phù Đổng

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

4

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá đất khu tiểu thcông nghiệp xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cpháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2019

5

Nghị quyết

27/2007/NQ-HĐND Ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt giá đất tại các khu tái định cư, gồm: Khu quy hoạch Hoa Lư - Phù Đổng, Công ty thương mại xuất nhập khẩu đường Yết Kiêu, Công ty Xuất nhập khẩu đường Lý Nam Đế, khu 2,5 ha xã Trà Đa thành phố Pleiku, khu xí nghiệp Ong, kho công ty dược, Công ty cà phê tỉnh

Bãi b

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm …..

6

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về việc thông qua giá tính thu tiền sử dụng đất các dự án: Khu đô thị Cầu sắt; khu dân cư nhà công vụ Quân đoàn 3, khu trung tâm thương mại Hội phú của công ty cổ phần bất động sản VK. Highland

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm …..

7

Nghị quyết

25/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc phê duyệt giá đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm …..

III. LĨNH VỰC NỘI VỤ (02 Văn bản)

1

Nghị quyết

26/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2005

Về việc phê chuẩn phương án thực hiện Nghị định 171/2004/NĐ-CP và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành ph

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã bị thay thế

SNội vụ

Năm 2019

2

Nghị quyết

24/2008/NQ-HĐND Ngày 26/9/2008

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Pleiku từ đô thị loại III lên đô thị loại II

Bãi bỏ

Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai

UBND TP. Pleiku

Năm 2019

Tổng: 10 Văn bản

 

PHỤ LỤC II

KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ hệ thống hóa từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Thi điểm có hiệu lc

Ghi chú

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (41 Văn bản)

 

1

Quyết định

36/2001/QĐ-UB Ngày 10/5/2001

Về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo ưu đãi đầu tư của công ty trồng rừng công nghiệp Gia Lai

10/5/2000

 

2

Quyết định

80/2004/QĐ-UBND Ngày 13/7/2004

Về việc ban hành đơn giá đất để thực hiện đền bù tại khu tái định cư xã Trà Đa

13/7/2004

 

3

Quyết định

134/2004/QĐ-UBND Ngày 09/12/2004

Về việc ban hành bảng giá đất đền bù khu tái định cư Tổ 21, Hoa Lư - Tp. Pleiku

12/09/2004

 

4

Quyết định

64/2006/QĐ-UBND Ngày 15/8/2006

Về việc ban hành bảng giá đất các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Pleiku

25/8/2006

 

5

Quyết định

111/2006/QĐ-UBND Ngày 28/12/2006

Về việc ban hành bảng giá đất khu tái định cư: Khu đô thị Cầu Sắt và khu quy hoạch tái định cư khu vực Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Gia Lai thuộc thành phố Pleiku

01/01/2007

 

6

Quyết định

77/2007/QĐ-UBND Ngày 10/8/2007

Về việc ban hành giá đất tính thu tiền sử dụng đất khu phố Hoa Lư - Phù Đổng

20/8/2007

 

7

Quyết định

85/2007/QĐ-UB Ngày 30/8/2007

Về việc ban hành bảng giá đất Khu tái định cư, khu quy hoạch: Hoa Lư Phù Đổng, Công Ty thương mại XNK đường Yết Kiêu, Công ty XNK đường Lý Nam Đế, khu 2.5 ha xã Trà Đa, Xí nghiệp giống ong, Kho công ty dược, Công ty Cà phê thuộc thành phố Pleiku

10/9/2007

 

8

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND Ngày 10/10/2008

Về việc ban hành giá đất tại khu tiểu thủ Công nghiệp xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

20/10/2008

 

9

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND Ngày 26/11/2011

Về việc ban hành bộ đơn giá: Đo đạc, lập bản đồ địa chính; Đăng ký thống kê, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường

12/06/2011

Hết hiệu lực một phần

10

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND Ngày 15/11/2012

Về việc ban hành cách xác định giá đất khi áp dụng Bảng giá đất hàng năm đối với một strường hợp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2013

 

11

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND Ngày 06/9/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16/9/2013

 

12

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

13

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

14

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

15

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

16

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

17

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

18

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

19

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

20

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

21

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

22

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

23

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện KBang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

24

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

25

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

01/01/2015

 

26

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

27

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

28

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Vviệc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

01/01/2015

 

29

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND Ngày 17/6/2015

Về việc bổ sung giá đt vào bảng giá các loại đất UBND tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

27/6/2015

 

30

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND Ngày 26/6/2015

Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06/7/2015

Hết hiệu lực một phần

31

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND Ngày 20/10/2015

Về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/10/2015

 

32

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND Ngày 05/01/2016

Về việc bổ sung giá đất đường quy hoạch D2 thuộc Khu quy hoạch suối Hội Phú vào Bảng phân loại đường và giá đất ở thành phố Pleiku ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ- UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

14/01/2016

 

33

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND Ngày 25/7/2016

Quy định bổ sung giá đất đường vào Trại giam Gia Trung vào bng số 2 - bảng giá đất ở nông thôn, ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (áp dụng trong giai đoạn 2015- 2019)

05/8/2016

 

34

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND Ngày 06/12/2016

Bổ sung giá đt một số đoạn đường, tuyến đường vào Mục B - Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019)

16/12/2016

 

35

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND Ngày 06/12/2016

Bổ sung giá đất một sđoạn đường, tuyến đường vào Mục B - Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phPleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015 -2019)

16/12/2016

 

36

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND Ngày 03/01/2017

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể đi với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/01/2017

 

37

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND Ngày 20/3/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 ca Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/3/2018

 

38

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND Ngày 21/3/2018

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/3/2018

 

39

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND Ngày 11/4/2018

Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/4/2018

 

40

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND Ngày 30/5/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/6/2018

 

41

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/10/2018

 

II. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (19 Văn bản)

1

Chỉ thị

05/2003/CT-UB Ngày 14/02/2003

Về việc đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng chế trên địa bàn tỉnh

14/02/2003

 

2

Chỉ thị

06/2005/CT-UB Ngày 20/4/2005

Về việc áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/4/2005

 

3

Quyết định

75/2005/QĐ-UBND Ngày 24/6/2005

Về việc quy định danh sách tên miền, địa chỉ IP các đơn vị tham gia hệ thống thông tin diện rộng GIALAINET và CPNET

24/6/2005

 

4

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND Ngày 01/8/2006

Về việc đẩy nhanh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/8/2006

 

5

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND Ngày 01/8/2006

Về việc tăng cường quản lý tần số vô tuyến điện, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/8/2006

 

6

Chỉ thị

14/2007/CT-UB Ngày 19/7/2007

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước phục vụ cải cách hành chính

19/7/2007

 

7

Quyết định

101/2007/QĐ-UBND Ngày 04/12/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

14/12/2007

 

8

Quyết định

103/2007/QĐ-UBND Ngày 19/12/2007

Về việc Ban hành quy chế hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/12/2007

 

9

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND Ngày 07/4/2008

Về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”

17/4/2008

 

10

Quyết định

03/2011/QĐ-UB ngày 04/3/2011

Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai

14/3/2011

 

11

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND Ngày 04/01/2011

Về việc ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai

14/01/2011

 

12

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND Ngày 29/7/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/8/2013

 

13

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND Ngày 18/8/2015

Về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai

28/8/2015

 

14

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND Ngày 15/9/2015

Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/9/2016

 

15

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND Ngày 04/02/2016

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư s chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/02/2016

 

16

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND Ngày 30/9/2016

V/v ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tnh Gia Lai

10/10/2016

 

17

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND Ngày 17/3/2017

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/3/2017

 

18

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND Ngày 22/11/2017

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

02/12/2017

 

19

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND Ngày 22/11/2018

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tnh Gia Lai

12/03/2018

 

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - NÔNG NGHIỆP (40 Văn bản)

1

Chỉ thị

19/1998/CT-UB Ngày 26/6/1998

Về việc không được sử dụng củi từ rừng tự nhiên để làm chất đốt trong sản xuất gạch ngói và các lò sấy

26/6/1998

 

2

Chỉ thị

07/1999/CT-UB Ngày 04/5/1999

Về một số biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác chế biến, vận chuyển, mua bán, sử dụng gỗ - lâm sản trái phép; chặt cây rừng làm trụ tiêu, phá rừng, lấn chiếm đất rừng để trồng cà phê

04/5/1999

 

3

Quyết định

46/1999/QĐ-UB ngày 16/6/1999

Về việc triển khai chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tnh.

16/6/1999

 

4

Quyết định

49/1999/QĐ-UB Ngày 25/6/1999

Về việc ban hành quy trình kỹ thuật tạm thời làm giàu rừng

25/6/1999

 

5

Quyết định

39/2002/QĐ-UB ngày 21/5/2002

Về ban hành Quy định tạm thời về việc áp dụng định mức lao động và đơn giá tiền lương cho công tác QLKT công trình thủy lợi

21/5/2002

 

6

Chỉ thị

14/2002/CT-UB ngày 16/8/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý trong chế biến, kinh doanh

16/8/2002

 

7

Quyết định

96/2002/QĐ-UB Ngày 03/12/2003

Về việc ban hành quy định việc giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu s

03/12/2002

 

8

Quyết định

65/2003/QĐ-UB ngày 12/6/2003

Về việc ban hành quy chế tạm thời hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ rừng ở các xã

06/12/2003

 

9

Quyết định

106/2003/QĐ-UB Ngày 01/10/2003

Ban hành Quy định tạm thời về giao khoán rừng có hưng lợi theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg

01/10/2003

 

10

Chỉ thị

07/2004/CT-UB Ngày 27/4/2004

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy

27/4/2004

 

11

Chỉ thị

14/2004/CT-UB Ngày 14/10/2004

Về việc xây dựng kế hoạch và biện pháp phòng tránh lũ quét

14/10/2004

 

12

Quyết định

147/2004/QĐ-UB Ngày 21/12/2004

Về việc ban hành quy trình khai thác tạm thời nuôi dưỡng rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh và nữa rụng lá kinh doanh gỗ ln

21/12/2004

 

13

Chỉ thị

02/2005/CT-UB ngày 17/01/2005

Về việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/01/2005

 

14

Quyết định

26/2005/QĐ-UB ngày 22/02/2005

Về việc ban hành quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/3/2005

 

15

Quyết định

27/2005/QĐ-UB ngày 22/02/2005

Về việc ban hành quy định quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/3/2005

 

16

Quyết định

74/2005/QĐ-UB Ngày 17/6/2005

Về việc ban hành danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/6/2005

 

17

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND Ngày 19/7/2006

Về tăng cường quản lý vệ sinh môi trường đô thị

19/7/2006

 

18

Quyết định

15/2006/QĐ-UB ngày 20/3/2006

Về việc ban hành quy định năng suất bình quân đi với lúa và một số loại cây công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/3/2006

 

19

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND Ngày 01/11/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nông sản, lâm sản, vật tư nông nghiệp và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

01/11/2006

 

20

Quyết định

60/2007/QĐ-UB Ngày 17/4/2007

Về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/4/2007

 

21

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND Ngày 11/3/2008

Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu và kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững

21/3/2008

 

22

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND Ngày 18/11/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh

18/11/2009

 

23

Quyết định

39/2002/QĐ-UB ngày 21/5/2002

Về ban hành Quy định tạm thời về việc áp dụng định mức lao động và đơn giá tiền lương cho công tác QLKT công trình thủy lợi

21/5/2002

 

24

Quyết định

58/2009/QĐ-UBND Ngày 28/12/2009

Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 đến năm 2020

07/01/2010

 

25

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND Ngày 01/9/2011

Về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai

11/9/2011

 

26

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND Ngày 23/3/2012

Về việc ban hành Quy định về điều kiện, đăng ký, quản lý trại nuôi sinh sản, trại sinh trưởng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

03/4/2012

 

27

Chỉ thị

10/2012/CT-UBND Ngày 20/12/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/12/2012

 

28

Chỉ thị

06/2013/CT-UBND Ngày 20/5/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đi với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/5/2013

 

29

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 07/6/2013

Về việc Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính Phủ

17/6/2013

Hết hiệu lực một phần

30

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND Ngày 04/12/2014

Ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/12/2014

 

31

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND Ngày 14/01/2015

Về việc phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Gia Lai đến năm 2025

24/01/2015

 

32

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND Ngày 05/4/2016

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ vật tư, xi măng, st thép và kỹ thuật thực hiện Chương trình Kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh

12/4/2016

 

33

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND Ngày 06/4/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/4/2016

 

34

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND Ngày 15/3/2017

Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/3/2017

 

35

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND Ngày 11/4/2017

Về việc ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Gia Lai

21/4/2017

 

36

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND Ngày 05/6/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp cơ quan quản lý chất lượng vật tự nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/6/2017

 

37

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND Ngày 07/11/2017

Bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/11/2017

 

38

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND Ngày 25/10/2018

Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó scố tràn dầu của các cơ s, dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/04/2018

 

39

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND Ngày 27/12/2017

Quy định giá cụ thể đối với sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và giá dịch vụ lấy nước từ sau vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng do địa phương quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/01/2017

Thay thế bởi Quyết định số 04/2019/QĐ- UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai

40

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND Ngày 28/9/2018

Ban hành Quy định chi tiết thực hiện điểm b khoản 3 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phvề chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/08/2018

 

V. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (19 Văn bản)

1

Quyết định

80/2006/QĐ-UBND Ngày 11/10/2006

Về việc kiện toàn Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

21/10/2006

 

2

Chỉ thị

12/2007/CT-UB Ngày 11/7/2007

Về việc triển khai Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phvề cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

 

 

3

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND ngày 29/7/2010

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

08/08/2010

 

4

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND Ngày 01/10/2013

Về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/10/2013

Hết hiệu lực một phần

5

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND Ngày 24/04/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản ca Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh

4/5/2014

 

6

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND Ngày 16/6/2014

Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh

26/6/2014

Hết hiệu lực một phần

7

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND Ngày 21/01/2015

Về việc quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/01/2015

 

8

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND Ngày 30/9/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ- UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

09/10/2015

 

9

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND Ngày 14/01/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, thành lập văn phòng công chứng, đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

24/01/2016

 

10

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND Ngày 16/02/2016

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/02/2016

 

11

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND Ngày 09/3/2016

Về việc quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện chứng thực theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/3/2016

 

12

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND Ngày 06/02/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/02/2017

 

13

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND Ngày 27/02/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

08/3/2017

 

14

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND Ngày 31/7/2017

Ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/8/2017

 

15

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 29/01/2018

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

08/02/2018

 

16

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND Ngày 28/02/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

10/3/2018

 

17

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND Ngày 04/4/2018

Về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/4/2018

Hết hiệu lực một phần

18

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND Ngày 24/4/2018

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/5/2018

 

19

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND Ngày 16/5/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 10 Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định s 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

26/5/2018

 

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (53 Văn bản)

1

Quyết định

21/2001/QĐ-UB Ngày 28/3/2001

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm Cầu Sắt - thành phố Pleiku

28/3/2001

 

2

Quyết định

22/2001/QĐ-UB Ngày 02/4/2001

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

02/4/2001

 

3

Quyết định

119/2001/QĐ-UB Ngày 31/12/2001

Về việc phê duyệt quy hoạch chung khu vực Hàm Rồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

31/12/2001

 

4

Quyết định

46/2002/QĐ-UB Ngày 04/7/2002

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa khẩu đường 19, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

04/7/2002

 

5

Quyết định

103/2002/QĐ-UB Ngày 27/12/2002

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bên đường quốc lộ 14 (đoạn ngã 3 Hoa Lư - ngã 3 Phù Đổng)

27/12/2002

 

6

Quyết định

33/2003/QĐ-UB Ngày 02/4/2003

Về việc ban hành phương án bán trả chậm nhà, vật liệu làm nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân thuộc diện chính sách

02/4/2003

 

7

Quyết định

47/2003/QĐ-UB Ngày 07/4/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư thị trấn Chư Prông

07/4/2003

 

8

Quyết định

59/2003/QĐ-UB Ngày 27/5/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

27/5/2003

 

9

Quyết định

60/2003/QĐ-UB Ngày 27/5/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Gia Lai

27/5/2003

 

10

Quyết định

78/2003/QĐ-UB Ngày 24/7/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh khu trung tâm phường Yên Thế - ngã tư Biển Hồ, thành phố Pleiku

24/7/2003

 

11

Quyết định

114/2003/QĐ-UB Ngày 13/11/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Trà Đa, thành phố Pleiku

13/11/2003

 

12

Quyết định

32/2004/QĐ-UB Ngày 02/4/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư tổ 2, 3, 4, 5 thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

02/4/2004

 

13

Quyết định

46/2004/QĐ-UB Ngày 20/4/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch thác Phú Cường, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

20/4/2004

 

14

Quyết định

61/2004/QĐ-UB Ngày 19/5/2004

Về việc ban hành thiết kế mẫu nhà học Mầm non 1 lớp, 2 lớp áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/5/2004

 

15

Quyết định

44/2005/QĐ-UB Ngày 13/4/2005

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại và Khu dân cư - Kinh tế cửa khẩu đường 19, Đức Cơ, Gia Lai

13/4/2005

 

16

Quyết định

63/2005/QĐ-UB Ngày 18/5/2005

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dong, thị trấn Mang Yang, tỉnh Gia Lai

28/5/2005

 

17

Quyết định

152/2005/QĐ-UB ngày 30/11/2005

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường nội thị thuộc địa bàn thị trấn Ayun Pa, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

10/12/2005

 

18

Quyết định

100/2005/QĐ-UB Ngày 10/8/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm phân khu dịch vụ hành chính khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

20/8/2005

 

19

Quyết định

103/2005/QĐ-UB Ngày 15/8/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

25/8/2005

 

20

Quyết định

10/2006/QĐ-UB ngày 10/3/2006

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phú Thiện, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

20/3/2006

 

21

Quyết định

11/2006/QĐ-UB Ngày 10/3/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến 2020.

20/3/2006

 

22

Quyết định

45/2006/QĐ-UB Ngày 03/7/2006

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

13/7/2006

 

23

Quyết định

54/2006/QĐ-UB Ngày 27/7/2006

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng thông tuyến, mở mới một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

27/7/2006

 

24

Quyết định

63/2006/QĐ-UB Ngày 08/8/2006

Về việc bsung Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

18/8/2006

 

25

Quyết định

73/2006/QĐ-UB Ngày 18/9/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông đến năm 2020

28/9/2006

 

26

Quyết định

90/2006/QĐ-UB Ngày 01/11/2006

Về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Lâm viên Biển Hồ, thành phố Pleiku

21/11/2006

 

27

Quyết định

97/2006/QĐ-UB Ngày 07/11/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro đến năm 2020

17/11/2006

 

28

Quyết định

105/2006/QĐ-UB Ngày 08/12/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện đức Cơ đến năm 2020

17/12/2006

 

29

Quyết định

05/2007/QĐ-UB Ngày 16/01/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thị xã An Khê đến năm 2020

16/01/2007

 

30

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND ngày 31/01/2007

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Công viên văn hóa các dân tộc Gia Lai

10/02/2007

 

31

Quyết định

09/2007/QĐ-UB Ngày 02/02/2007

Về việc Phê duyệt điều chnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Cầu Sắt, thành phố Pleiku

12/02/2007

 

32

Quyết định

96/2007/QĐ-UB Ngày 23/10/2007

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

30/10/2007

 

33

Quyết định

107/2007/QĐ-UB Ngày 24/12/2007

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

24/12/2007

 

34

Quyết định

130/2007/QĐ-UB Ngày 31/12/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tiểu thủ công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

31/12/2007

 

35

Quyết định

61/2008/QĐ-UBND Ngày 05/11/2008

Về việc phê duyệt chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

15/11/2008

 

36

Quyết định

68/2008/QĐ-UB ngày 03/12/2008

Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Gia Lai và giá cho thuê nhà ở Khu chung cư Lê Lợi Pleiku

13/12/2008

 

37

Quyết định

70/2008/QĐ-UBND Ngày 04/12/2008

Về việc điu chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

14/12/2008

 

38

Quyết định

30/2009/QĐ-UB Ngày 28/8/2009

Về việc bãi bỏ đơn giá xây dựng công trình

07/9/2009

 

39

Quyết định

23/2010/QĐ-UB Ngày 28/10/2010

Về việc bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

07/11/2010

 

40

Quyết định

08/2011/QĐ-UB Ngày 09/5/2011

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ mục đích sử dụng đất trong quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

19/5/2011

 

41

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND Ngày 22/5/2013

Ban hành bảng giá nhà xây dựng mới, bảng giá vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/6/2013

 

42

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND Ngày 12/12/2013

Về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển snhà trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/12/2013

 

43

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND Ngày 07/02/2014

Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/02/2014

 

44

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND Ngày 25/01/2016

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: cấp phép xây dựng; thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; chuyn nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đầu tư.

03/02/2016

 

45

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND Ngày 05/9/2016

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/9/2016

 

46

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND Ngày 28/11/2016

Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/12/2016

 

47

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND Ngày 08/12/2016

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2016

 

48

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND Ngày 03/02/2017

Bãi bỏ Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về giao đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức được điều động về tỉnh công tác và người có trình độ cao công tác trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/02/2017

 

49

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND Ngày 16/8/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, đối tượng điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp lại khu vực đô thị

29/8/2017

 

50

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND Ngày 25/12/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/01/2018

 

51

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND Ngày 13/3/2018

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/3/2018

 

52

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND Ngày 27/9/2018

Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/07/2018

 

53

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND Ngày 05/12/2018

Quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/12/2018

 

VI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (27 Văn bản)

1

Chỉ thị

06/2004/CT-UB ngày 13/4/2004

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 và Chỉ thị số 12/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ

13/4/2004

 

2

Quyết định

164/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005

Ban hành quy định quản lý nhà nước các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/12/2005

 

3

Quyết định

12/2006/QĐ-UBND Ngày 13/3/2006

Ban hành quy định về việc quản lý xe công nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/3/2006

 

4

Quyết định

49/2006/QĐ-UB ngày 17/7/2006

Về việc ban hành quy định về tổ chức quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt

27/7/2006

 

5

Quyết định

83/2006/QĐ-UBND Ngày 19/10/2006

Ban hành một số quy định về một số biện pháp cụ thể và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

29/10/2006

 

6

Quyết định

91/2007/QĐ-UBND Ngày 27/9/2007

Về việc điều chỉnh đổi tên và ủy quyền quản lý hệ thống đường tỉnh

07/10/2007

 

7

Quyết định

94/2007/QĐ-UBND Ngày 16/10/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm kế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

26/10/2007

 

8

Quyết định

95/2007/QĐ-UBND Ngày 23/10/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số biện pháp cụ thể và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

22/11/2007

 

9

Quyết định

108/2007/QĐ-UBND Ngày 24/12/2007

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về việc quản lý xe công nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh Gia Lai

01/01/2018

 

10

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND Ngày 17/6/2008

Về việc sử dụng vốn sự nghiệp giao thông và phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

27/6/2008

 

11

Chỉ thị

21/2008/CT-UBND Ngày 24/12/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh trên địa bàn tỉnh.

03/01/2009

 

12

Quyết định

52/2008/QĐ-UB ngày 01/10/2008

Ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/10/2008

 

13

Quyết định

93/2008/QĐ-UBND Ngày 24/12/2008

Ban hành quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

03/01/2009

 

14

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND Ngày 15/4/2009

Về việc ban hành quy chế phối hp trong triển khai thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, chống ln chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ, đường tỉnh thuộc địa bàn tỉnh

25/4/2009

 

15

Quyết định

26/2010/QĐ-UB Ngày 10/11/2010

Về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/11/2010

 

16

Quyết định

02/2011/QĐ-UB ngày 02/3/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô thị trên địa bàn tỉnh

12/3/2011

 

17

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND Ngày 24/5/2011

Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/6/2011

 

18

Quyết định

39/2011/QĐ-UB Ngày 28/12/2011

Về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải Gia Lai đến năm 2020

07/01/2012

 

19

Quyết định

02/2012/QĐ-UB Ngày 06/01/2012

Ban hành giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô để xác định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá

16/01/2012

 

20

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND Ngày 01/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh

11/12/2015

 

21

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND Ngày 25/01/2016

Về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực.

04/02/2016

 

22

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND Ngày 16/5/2016

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên các quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/5/2016

 

23

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND Ngày 13/3/2017

Ban hành Quy định màu sơn xe taxi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/3/2017

 

24

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND Ngày 18/5/2017

Sửa đổi tên gọi Điều 4 và bổ sung khoản 3 Điều 4 của Quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

28/5/2017

 

25

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND Ngày 03/7/2017

Về việc ban hành bảng xếp loại đường để làm căn cứ xác định cước vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/7/2017

 

26

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND Ngày 12/10/2017

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn; tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/10/2017

 

27

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND Ngày 27/02/2018

Ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vn quá thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/09/2018

 

VII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIÁO DỤC - Y T (49 Văn bản)

1

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 27/4/1996

Về việc tổ chức hè hàng năm cho các cháu thanh-thiếu nhi, học sinh.

27/4/1996

 

2

Chỉ thị

07/CT-UB ngày 26/4/1997

Về việc ngăn chặn sự thâm nhập của các tệ nạn xã hội vào trường học.

26/4/1997

 

3

Chỉ thị

10/1998/CT-UB ngày 01/4/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sng văn hóa

01/4/1998

 

4

Chỉ thị

11/1998/CT-UB ngày 01/4/1998

Về việc chăm sóc người cao tuổi.

01/4/1998

 

5

Chỉ thị

06/1999/CT-UBND ngày 30/3/1999

Về việc duy trì, phát triển giáo dục mầm non ở tỉnh theo hướng xã hội hóa.

30/3/1999

 

6

Quyết định

46/1999/QĐ-UB ngày 16/6/1999

Về việc triển khai chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

16/6/1999

 

7

Quyết định

22/2000/QĐ-UB ngày 29/3/2000

Về việc phân hạng trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

29/3/2000

 

8

Chỉ thị

08/2000/CT-UB ngày 21/6/2000

Về việc tăng cường quản lý và tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm trên địa bàn tỉnh.

21/6/2000

 

9

Chỉ thị

03/2001/CT-UB ngày 05/4/2001

Về việc thực hiện phổ cập trung học cơ s

05/4/2001

 

10

Chỉ thị

13/2001/CT-UB ngày 24/10/2001

Về việc phát triển Hội khuyến học của tỉnh

24/10/2001

 

11

Chỉ thị

15/2001/CT-UB ngày 30/10/2001

Về một số biện pháp xây dựng mạng lưới cơ sgiáo dục-đào tạo và đội ngũ nhà giáo ở tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 18/2001/CT- TTg ngày 27/8/2001 ca Thủ tướng Chính phủ.

30/10/2001

 

12

Chỉ thị

17/2001/CT-UB ngày 19/11/2001

Về việc thống nhất quản lý các hoạt động đào tạo-bồi dưỡng theo phương thức không chính quy trên địa bàn tỉnh

19/11/2001

 

13

Quyết định

06/2002/QĐ-UB ngày 07/01/2002

Về việc chđịnh cơ sở nuôi dưỡng trẻ em để thực hiện Hiệp định về vấn đề con nuôi Việt-Pháp

07/01/2002

 

14

Chỉ thị

06/2002/CT-UB ngày 02/4/2002

Về việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

02/4/2002

 

15

Chỉ thị

09/2002/CT-UB ngày 04/6/2002

Về việc phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc

04/6/2002

 

16

Quyết định

16/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003

Về việc thành lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

24/02/2003

 

17

Chỉ thị

11/2003/CT-UB ngày 04/6/2003

Về việc tăng cường phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

04/6/2003

 

18

Quyết định

69/2003/QĐ-UB ngày 30/6/2003

Về việc phê duyệt "Quy định về tổ chức và thực hiện khám chữa bệnh cho người nghèo"

01/7/2003

 

19

Chỉ thị

14/2003/CT-UB ngày 25/7/2003

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động Đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn miền núi.

25/7/2003

 

20

Chỉ thị

16/2003/CT-UB ngày 25/7/2003

Về việc tăng cường thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội

25/7/2003

 

21

Chỉ thị

18/2003/CT-UB ngày 24/10/2003

Về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh

24/10/2003

 

22

Quyết định

113/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003

Về việc ban hành Đề án thực hiện chính sách đối với người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/11/2003

 

23

Quyết định

120/2003/QĐ-UB ngày 16/12/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và thực hiện quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo

16/12/2003

 

24

Quyết định

127/2003/QĐ-UB ngày 24/12/2003

Về việc vận động mức thu tối thiểu để đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo

24/12/2003

 

25

Chỉ thị

02/2004/CT-UB ngày 13/01/2004

Về việc phòng chống dịch bệnh cúm gà

13/01/2004

 

26

Quyết định

55/2004/QĐ-UB ngày 22/4/2004

Về việc phê duyệt giáo trình tiếng Jrai phổ thông, đưa vào giảng dạy chính thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

22/4/2004

 

27

Chỉ thị

12/2004/CT-UB ngày 03/8/2004

Về việc tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm

03/8/2004

 

28

Chỉ thị

13/2004/CT-UB ngày 29/9/2004

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh học đường

29/9/2004

 

29

Quyết định

36/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005

Về việc phê duyệt bộ giáo trình tiếng Bahnar phổ thông, đưa vào giảng dạy chính thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

17/3/2005

 

30

Quyết định

37/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005

Về việc phê duyệt Tập phương ngữ so sánh tiếng Jrai của Bộ giáo trình tiếng Jrai phổ thông, đưa vào giảng dạy chính thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

17/3/2005

 

31

Chỉ thị

10/2005/CT-UB ngày 26/8/2005

Về việc tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm

05/9/2005

 

32

Quyết định

95/2005/QĐ-UB ngày 04/8/2005

Về tăng mức trợ cấp cho học sinh lớp 4, 5, 6 tại các trường, lớp phổ thông bán trú của tỉnh

14/8/2005

 

33

Chỉ thị

12/2006/CT-UB ngày 05/9/2006

Về việc tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/9/2006

 

34

Quyết định

70/2006/QĐ-UB ngày 07/9/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

17/9/2006

 

35

Chthị

13/2006/CT-UB ngày 14/9/2006

Về việc tăng cường bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức thường xuyên công tác ở cơ svà bổ túc văn hóa cho cán bộ, công chức cấp xã

24/9/2006

 

36

Quyết định

52/2007/QĐ-UBND ngày 05/3/2007

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: di tích lịch sử văn hóa căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

15/3/2007

 

37

Quyết định

53/2007/QĐ-UBND ngày 05/3/2007

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Di tích lịch sử Đền tưng niệm Mộ liệt sỹ, tổ 11, phường Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

15/3/2007

 

38

Quyết định

63/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007

Về việc ban hành “Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về giảm nghèo, định canh định cư giai đoạn 2007- 2010” và định hướng đến năm 2020

24/5/2007

 

39

Quyết định

330/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

Về việc đổi tên một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê

07/8/2007

 

40

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Di tích lịch sử Chiến thắng Chư Ty, thuộc thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

30/6/2008

 

41

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Về việc công bố chữ cái và hệ thống âm, vần tiếng Jrai; bộ chữ và âm vần tiếng Bana

07/11/2011

 

42

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08/11/2012

 

43

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014

Về việc ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/8/2014

 

44

Chỉ thị

18/2015/CT-UBND Ngày 09/5/2015

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/5/2015

 

45

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND Ngày 13/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai" ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

23/7/2015

 

46

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND Ngày 21/9/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/01/2015

 

47

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND Ngày 23/3/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/05/2016

 

48

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND Ngày 18/10/2016

Bãi bỏ Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004 và Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai

28/10/2016

 

49

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND Ngày 12/5/2017

Về việc phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/5/2017

 

VIII. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG (27 Văn bản)

1

Chỉ thị

13/CT-UBND Ngày 24/4/1993

Về việc giải quyết quân nhân đào ngũ và trốn tránh việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự

24/4/1993

 

2

Chỉ thị

19/CT-UBND Ngày 28/10/1997

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

28/10/1997

 

3

Chỉ thị

12/2000/CT-UBND Ngày 29/9/2000

Về việc quy tập mộ liệt sĩ quân nhân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia

29/9/2000

 

4

Chỉ thị

14/2000/CT-UBND Ngày 21/11/2000

Về việc triển khai đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực ca quân đội.

21/11/2000

 

5

Quyết định

53/2001/QĐ-UBND Ngày 13/6/2001

Về việc xây dựng điểm dân quân thường trực tại xã Ia Puch- huyện Chư Prông.

13/6/2001

 

6

Quyết định

118/2001/QĐ-UBND Ngày 31/12/2001

Về việc ban hành quy định quản lý các đoàn của tỉnh ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào tỉnh

31/12/2001

 

7

Chỉ thị

22/2002/CT-UBND Ngày 28/11/2002

Về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên từ ngày 31/12/1960 trvề trước

28/11/2002

 

8

Quyết định

83/2003/QĐ-UBND Ngày 31/7/2003

Về việc xây dựng điểm dân quân thường trực ở xã các trọng điểm: Ia Mơ - huyện Chư Prông; Ia Nan - huyện Đc cơ; Ia Chia - huyện Ia Grai

31/7/2003

 

9

Quyết định

116/2003/QĐ-UBND Ngày 28/11/2003

Về việc xây dựng dân quân thường trực tại xã Ia Piơr - Chư Prông

28/11/2003

 

10

Chỉ thị

04/2004/CT-UBND Ngày 10/02/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý khách nước ngoài, Việt kiều lưu trú tại các khách sạn

10/02/2004

 

11

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND Ngày 15/3/2006

Về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

25/3/2006

 

12

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND Ngày 07/4/2006

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.

17/4/2006

 

13

Quyết định

83/2006/QĐ-UBND Ngày 19/10/2006

Ban hành một số quy định về một số biện pháp cụ thể và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

29/10/2006

 

14

Chỉ thị

07/2007/CT-UBND Ngày 02/5/2007

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet

12/5/2007

 

15

Quyết định

65/2007/QĐ-UBND Ngày 19/6/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp kiềm chế sự gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông

19/6/2007