Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2011 thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định

Số hiệu: 666/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 21/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/02/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 29/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.

1. Tên gọi:

a. Tên tiếng Việt: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định;

b. Tên tiếng Anh: Binh Dinh Environment Protection Fund, viết tắt là BDEPF.

2. Địa vị pháp lý:

- Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; có chức năng tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động trong 03 năm đầu, sau đó quỹ hoạt động theo cơ chế tự trang trải; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý của Nhà nước về tài chính của Sở Tài chính.

3. Trụ sở: Trụ sở Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định.

Điều 2. Vốn điều lệ của Quỹ

Vốn điều lệ của Quỹ Bảo vệ môi trường là 10 (mười) tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp đủ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường.

Việc thay đổi vốn điều lệ của Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên.

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Các ủy viên của Hội đồng quản lý Quỹ là lãnh đạo của Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Định.

- Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm kỳ là 05 năm và do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Ban kiểm soát Quỹ gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Ban Kiểm soát Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ tương ứng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

3. Cơ quan điều hành Quỹ gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán và một số cán bộ chuyên môn.

a. Giám đốc cơ quan điều hành Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản lý Quỹ; là người đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ.

b. Phó giám đốc cơ quan điều hành Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ với sự chấp thuận của Hội đồng quản lý Quỹ.

c. Cơ quan điều hành Quỹ làm việc theo chế độ chuyên trách; nhiệm kỳ của Giám đốc, phó giám đốc Quỹ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

d. Biên chế của cơ quan điều hành Quỹ là biên chế sự nghiệp, được UBND giao chung trong tổng số biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch hằng năm. Ngoài biên chế được giao, Quỹ được ký hợp đồng thêm một số lao động trên cơ sở nguồn thu của Quỹ và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2011 thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.836

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66