Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 654/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 654/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 142 /TTr-SNV ngày 5/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công tỉnh; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; CVNC;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 654/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Stt

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Lý do

1

Tiếp nhận cán bộ, công chức từ ngoài tỉnh hoặc khối Đảng, đoàn thể tỉnh về công tác tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

2

Điều động cán bộ, công chức các cơ quan hành chính thuộc tỉnh đi ngoài tỉnh hoặc sang khối Đảng, đoàn thể tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

3

Điều động công chức giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

4

Thỏa thuận tiếp nhận viên chức từ tỉnh ngoài về tỉnh công tác

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

5

Thỏa thuận thuyên chuyển công tác viên chức từ các cơ quan, đơn vị

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

6

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo thuộc BTV quản lý

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

7

Thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

8

Công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

9

Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

10

Chuyển ngạch công chức

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

11

Nâng ngạch không qua thi trước khi có thông báo nghỉ hưu

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

12

Nâng bậc lương trước thời hạn do đạt thành tích xuất sắc

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

13

Nâng bậc lương trước khi có thông báo nghỉ hưu

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

14

Nâng bậc lương thường xuyên thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

15

Nghỉ hưu theo chế độ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

16

Nghỉ hưu theo chế độ diện Chủ tịch UBND tỉnh quản lý

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

17

Đăng ký mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Thực hiện theo quy định hành chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


50

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97