Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 65/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 22/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2005/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 22 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/1 l/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ đã được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 09/6 /2000,

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tại tờ trình số 231 / TTR-KHCN ngày 17 tháng 5 năm 2005 và công văn số 408/KHCN ngày 10/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét duyệt Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh".

Điều 2. Quyết định này có hai lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội Vụ, các thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo quyết định số 65/2005/QĐ- UBND ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Khái niệm xét duyệt Để tài khoa học và công nghệ

Xét duyệt Đề tài Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là xét duyệt Đề tài) là quá trình thẩm định sự phù hợp của các nội dung phương pháp tiến hành, tính ứng dụng trong thực tiễn, bố trí lực lượng, phân công công việc, kế hoạch tiến độ triển khai, chi tiết về dự kiến kinh phí chỉ tiêu cho thực hiện các phần việc trong quá trình triển khai được trình bày trong đề cương so với tên và mục tiêu, dự kiến sản phẩm của Đề tài đã được Xác định.

Điều 2: Phạm vi xét duyệt

Các Đề tài khoa học và công nghệ được đưa ra xét duyệt theo Quy chế này là các Đề tài khoa học cấp tỈnh sử dụng ngân sách Nhà nước.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 3. Chức năng của Hội đồng xét duyệt Đề tài khoa học và công nghệ

Hội đồng xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ (gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức tư vấn về phê duyệt Đề tài khoa học và công nghệ của UBND tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định những nội dung, phương pháp nghiên cứu, yêu cầu đối với kết quả dự kiến đã nêu trong thuyết minh đề cương Đề tài và khuyến nghị về kinh phí cho việc thực hiện đề tài. Trên cơ sở kết quả đánh giá chấm điểm, Hội đồng quyết định ( trong phạm vi được ủy quyền) hoặc kiến nghị với UBND tỉnh những vấn đề liên quan đến nội dung phê duyệt của hồ sơ Đề tài khoa học và công nghệ.

Điều 5. Quyển hạn của Hội đồng

Được yêu cầu UBND các huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cung cấp những thông tin cần thiết một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời liên quan để phục xem xét Đề tài.

Chương III

TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 6. Thành lập Hội đồng

UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng xét duyệt Đề tài. Trong trường hợp những Đề tài khoa học và công nghệ liên quan tới các lĩnh vực liên ngành, mang tính xây dựng chiến lược, Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt

Điều 7. Tổ chức của Hội đồng

Hội đồng gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, 01 ủy viên thư ký và các thành viên khác. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể mời phán biện khoa học ngoài danh sách thành viên Hội đồng.

Điếu 8. Tổng số thành viên Hội đồng từ 9 đến 11 người, trong đó 2/3 là các nhà khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan, 1/3 là các cán bộ quản lý nhà nước. Tất cả mọi thành viên tham gia Hội đồng không được tham gia thực hiện Đề tài.

Điều 9. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng

Thành viên của Hội đồng là những chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được mời tư vấn xét duyệt Đề tài.

Chương IV

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 10: Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

1. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể

2. Các thành viên Hội đồng hoạt động độc lập, khách quan với tư cách cá nhân nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất kinh doanh, không đại diện cho tổ chức nơi mình làm việc.

3. Các thành viên Hôi đồng thảo luận công khai, độc lập đánh giá về nhiệm vụ được giao tư vấn và quyết định theo hình thức chấm điểm.

4. Các thành viên Hội đồng có ý kiến đánh giá bằng văn bản đối với nội dung được mời tham gia tư vấn và chịu trách nhiệm về kết quả tư vấn của mình.

5. Hội đồng tự giải thể sau phiên họp xét duyệt Đề tài khoa học và công nghệ

Điều 11: Phiên họp của Hội đồng

1. Tài liệu làm việc của Hội đồng do Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị và chuyển tới các thành viên Hội đồng nghiên cứu trước khi họp ít nhất 7 ngày làm việc. Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu kỹ tải liệu và có ý kiến góp ý chính thức bằng văn bản để chuyển tới thư ký trước hoặc ngay trong phiên họp để tổng hợp .

2. Phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng tham dự ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng chỉ có giá trị tham khảo.

3. Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp và chỉ đạo các công việc của Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng thay Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

4. Sở Khoa học và Công nghệ có thể mỏi thêm một số đại biểu đại diện các cơ quan liên quan cùng tham dự tại phiên hợp của Hội đồng Các đại biểu này được tham gia trao đổi thảo luận nhưng không được tham gia biểu quyết

5. Thư ký tổng hợp điểm đánh giá của các thành viên Hội đồng theo mẫu quy định tại phụ lục 2 của Quy chế và lập biên bản làm việc của Hội đồng xét duyệt theo mẫu quy định tai phụ lục 3 của Quy chế này.

6. Đề cương Đề tài khoa học và công nghệ đạt điểm trung bình tối thiểu 70/100 điểm, trong đó điểm trung bình của phần giá trị khoa học và giá trị thực tiễn phải đạt tối thiểu là 65/90 điểm mới đủ điều kiện để Hội đồng kiến nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt cho triển khai thực hiện.

7. Hồ sơ của Đề tài được lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ để quản lý và theo dõi tiến độ triển khai thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 12. Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng

1. Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng được dự toán thành một khoản riêng trong tổng kinh phí của Đề tài, khoản kinh phí này giao cho Sở Khoa học và Công nghệ quản lý và quyết toán theo quy định của nhà nước.

2. Thành viên Hội đồng được trả thù lao theo quy định cho việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng từ kinh phí quy định tại khoản 1 điều này.

3. Đối với các Đề tài không được Hội đồng xét duyệt thông qua, kinh phí cho hoạt động của Hội đồng được quyết toán trong khoản kinh phí bố trí trong kế hoạch của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh.

Điều 13. Phê duyệt kết quả của Hội đồng tư vấn và triển khai thực hiện

UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định phê duyệt đề cương Đề tài căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xét duyệt nội dung và thẩm định kinh phí của Sở Tài Chính và Sở Khoa học và Công nghệ. Đối với những Đề tài khoa học và công nghệ liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực và mang tính xây dựng chiến lược thì UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Đề tài thực hiện theo hình thức ký hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Quy chế và ban hành các mẫu biểu tổ chức thực hiện.

1. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Sở Khoa học vả Công nghệ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, báo cáo kịp thời UBND tỉnh những nội dung cần thiết sửa đổi, bổ sung Quy chế.

2. Ban hành kèm theo Qui chế này các biểu mẫu sau:

a) Phiếu xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ

b) Bảng tổng hợp điểm đánh giá xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ

c) Biên bản làm việc Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện Quy chế, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo những kết quả và những khó khăn vướng mắc với Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2005/QĐ-UBND ngày 22/08/2005 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét duyệt Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.753

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!