Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/2004/QĐ-UB về tách Đội quản lý thị trường số 1 liên huyện Mường La - Thị xã thành Đội quản lý thị trường Mường la và Đội quản lý thị trường Thị xã do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 65/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 28/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 65/2004/QĐ-UB

Sơn La, ngày 28 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH SƠN LA

V/V TÁCH ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 1 LIÊN HUYỆN MƯỜNG LA- THỊ XÃ THÀNH ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG MƯỜNG LA VÀ ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THỊ XÃ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 10/NĐ- CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục quản lý Thị trường;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ- BCS ngày 21/6/2004 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tách Đội quản lý thị trường số 1 liên huyện Mường la- Thị xã thành Đội quản lý thị trường Mường la và Đội quản lỷ thị trường Thị xã;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh và Sở Thương mại- Du lịch tỉnh tại Văn bản số 146/CV- TM ngày 04/6/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tách Đội quản lý thị trường số 1 liên huyện Mường la- Thị xã thành Đội quản lý thị trường Mường la và Đội quản lý thị trường Thị xã, trực thuộc Chi cục quản lý Thị trường quản lý trực tiếp và toàn diện.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thương mại- Du lịch tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục quản lý Thị trường tỉnh Chỉ đạo Chi cục xây dựng quy chế làm việc để tổ chức triển khai thực hiện theo đứng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các Ông(Bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chi cục trưởng Chi cục quản lý Thị trường tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- TT-TU, TT-HĐNĐ Tỉnh.
- TT-UBND Tỉnh, (b/cáo)
- Như điều 3, (t/h)
- Lưu VPUB - SNV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2004/QĐ-UB về tách Đội quản lý thị trường số 1 liên huyện Mường La - Thị xã thành Đội quản lý thị trường Mường la và Đội quản lý thị trường Thị xã do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


49

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117