Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6418/QĐ-BCT điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 6418/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6418/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Công Thương như sau: bổ sung vào Chương trình các văn bản mới đăng ký, các văn bản đã trình, đã ban hành nhưng chưa có trong Chương trình; đưa ra khỏi Chương trình và điều chỉnh thời gian trình một số văn bản trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 (các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Website Bộ CT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 6418/QĐ-BCT ngày 12 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. Dự thảo Nghị định (2 văn bản)

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Vụ Công nghiệp nặng

12/2014

 

2.

Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia và đồ uống có cồn khác

Vụ Công nghiệp nhẹ

12/2014

 

B. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (1 văn bản)

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

11/2014

 

C. Dự thảo Thông tư (8 văn bản)

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

Cục Hóa chất

8/2014

 

2.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cục Xuất nhập khẩu

8/2014

 

3.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về căn cứ, thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Vụ Kế hoạch

9/2014

 

4.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Vụ Pháp chế

12/2014

 

5.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Cục Hóa chất

12/2014

 

6.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Cục Hóa chất

12/2014

 

7.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

12/2014

 

8.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới mua về nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Vụ Thương mại biên giới và Miền núi

12/2014

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 6418/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (1 văn bản)

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình sau điều chỉnh

Ghi chú

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xử lý các dự án điện đầu tư theo hình thức IPP và BOT không thực hiện đúng tiến độ cam kết

Tổng cục Năng lượng

12/2014

Theo Quyết định số 833/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 7/2014

B. Dự thảo Thông tư (4 văn bản)

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình sau điều chỉnh

Ghi chú

1.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục phát triển các dự án nhà máy nhiệt điện đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao

Tổng cục Năng lượng

9/2014

Theo Quyết định số 833/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 3/2014

2.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới tái tạo

Cục Điều tiết điện lực

10/2014

Theo Quyết định số 833/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2014

3.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Cục Xuất nhập khẩu

11/2014

Theo Quyết định số 833/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 3/2014

4.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định lộ trình, điều kiện đối với thương nhân Việt Nam tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài

Vụ Thị trường trong nước

11/2014

Theo Quyết định số 833/QĐ-BCT thời gian trình là tháng 6/2014

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 6418/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. Dự thảo Nghị định (1 văn bản)

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

1.

Nghị định của Chính phủ về phát triển công nghiệp môi trường

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

B. Dự thảo Thông tư (3 văn bản)

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

1.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Hệ thống truyền tải điện (thay thế Thông tư số 12/2010/TT-BCT)

Cục Điều tiết điện lực

2.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành công tác thi đua khen thưởng trong ngành Công Thương

Vụ Thi đua- Khen thưởng

3.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên thị trường

Cục Quản lý thị trường

C. Dự thảo Thông tư liên tịch (1 văn bản)

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

1.

Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương. Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định trình tự, thủ tục phối hợp xử lý hình sự đối với hành vi trộm cắp điện

Cục Điều tiết điện lực

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ TRÌNH/ĐÃ BAN HÀNH CHƯA CÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 6418/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

1.

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011

Vụ Pháp chế

 

2.

Thông tư số 10/2014/TT-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia

Vụ Khoa học Công nghệ

 

3.

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

Cục Điều tiết điện lực

 

4.

Thông tư số 17/2014/TT-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Cục Xuất nhập khẩu

 

5.

Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

Cục Xuất nhập khẩu

 

6.

Thông tư số 21/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Cục Xuất nhập khẩu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6418/QĐ-BCT điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242