Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 640/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự Điện Biên 2016

Số hiệu: 640/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 12/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Y BAN NHÂN DÂN TNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tchức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng CP (b/c);
- Bộ Công an (b/c)
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- y ban MTTQ tỉnh;
- Các Ban Đảng tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NCCA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của y ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Phân công cụ thể các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Bám sát kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự.

c) Các đơn vị có liên quan phải tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý; cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp; cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật; cán bộ, công nhân viên chức và cho nhân dân trong toàn tỉnh.

b) Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác tư pháp, cơ quan thi hành án và các cơ quan bổ trợ tư pháp.

c) Phân công nhiệm vụ

- Công an tỉnh Chủ trì triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan điều tra; cơ quan thi hành án hình sự; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; toàn thể CBCS thuộc Công an tỉnh và các ngành khác có liên quan.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chi Cục kiểm lâm), Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

- Các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp; cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật; cán bộ, công nhân viên chức trong ngành mình.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư và người tham gia tố tụng khác theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp; tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

- Đnghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đin Biên và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự cho các hội viên và các tầng lp nhân dân.

- UBND cấp huyện tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự cho các tầng lớp nhân dân.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tố tng hình sự

a) Nội dung: Các Sở, ngành và UBND cấp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tố tụng hình sự, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Bộ luật Tố tụng hình sự gửi UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hp, báo cáo Bộ Công an tổng hợp.

b) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

c) Thời gian hoàn thành: Trước 31/5/2016.

3. Rà soát các trường hợp bị can đang bị tạm giam

a) Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng điều tra trong toàn tỉnh phối hợp với viện kiểm sát các cấp, rà soát những bị can đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 nhưng đến ngày 01/7/2016 không được tạm giam hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 để hủy bỏ biện pháp tạm giam đang áp dụng hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

b) Thời gian hoàn thành: Trước 30/6/2016.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của các đơn vị theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các cơ quan được phân công chủ trì các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cùng với dự toán kinh phí hàng năm của đơn vị, gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hp, báo cáo UBND tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, cơ quan tổ chức hữu quan, UBND cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm tránh hình thức, lãng phí. Kết quả triển khai báo cáo về Công an tỉnh trước ngày 30/6/2016 để tổng hp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an.

2. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kim tra, đôn đốc các Sở, ban ngành, cơ quan tchức hữu quan, UBND cp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 640/QĐ-UBND ngày 12/05/2016 về Kế hoạch triển khai Thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.155

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!