Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2015 về Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 640/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Lê Quang Thích
Ngày ban hành: 07/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA HIỆN ĐẠI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015;

Theo đề nghị của UBND huyện Trà Bồng tại Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 05/12/2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 683/SNV ngày 05/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Những thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Trà Bồng, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng nhưng chưa quy định tại Đề án này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2015.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin - Truyền thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA HIỆN ĐẠI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Mục đích:

Thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện Trà Bồng là nhằm từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND huyện và các cơ quan nhà nước có liên quan đối với tổ chức, cá nhân; từng bước xây dựng nền hành chính ở địa phương trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính được quy định áp dụng cơ chế một cửa hiện đại tại Đề án này, chỉ cần liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND huyện;

- Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân có thêm thông tin trao đổi với UBND huyện trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và kỹ năng hành chính của công chức, viên chức khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; đồng thời, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính trong việc thẩm tra, xác minh và giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

3. Nguyên tắc thực hiện:

- Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn.

- Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

- Việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng:

Cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện Trà Bồng là cơ chế ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân trên một số lĩnh vực thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND huyện Trà Bồng, Chủ tịch UBND huyện và các phòng (ban) chức năng, cơ quan, đơn vị có liên quan; cụ thể như sau:

a) Trong lĩnh vực đất đai:

- Cấp mới, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

- Đăng ký, chỉnh lý biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính;

- Tách thửa hoặc hợp thửa đất;

- Chuyển mục đích sử dụng đất;

- Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất;

- Tặng, cho quyền sử dụng đất;

- Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

- Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

- Đăng ký thế chấp, đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh.

b) Trong lĩnh vực hộ tịch và chứng thực:

- Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi;

- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ văn bản; chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng;

- Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và chữ ký trong các giấy tờ văn bản bằng tiếng nước ngoài.

c) Trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, quản lý quy hoạch:

- Cấp các loại giấy phép xây dựng nhà ở và công trình thuộc thẩm quyền;

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở;

- Thẩm định hồ sơ về quy hoạch xây dựng các khu chức năng trong thị trấn trên địa bàn.

d) Trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Thông báo tạm ngừng, nghỉ đăng ký kinh doanh; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

đ) Trong lĩnh vực hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân:

- Cấp mới, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng minh nhân dân;

- Đăng ký quản lý hộ khẩu.

e) Một số lĩnh vực giải quyết thủ tục về nghĩa vụ tài chính đối với các hồ sơ liên quan đến đất đai và nhà ở.

g) Một số lĩnh vực thu các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Ngoài các lĩnh vực trên, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng được chủ động lựa chọn các lĩnh vực khác còn lại đưa vào thực hiện cơ chế một cửa hiện đại, đảm bảo các nguyên tắc theo quy định và báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, UBND huyện Trà Bồng lựa chọn một số thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh mà UBND huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ ban đầu, để xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng có yêu cầu: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

b) Đối tượng thực hiện:

- Lãnh đạo UBND huyện Trà Bồng;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị có liên quan.

IV. MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA HIỆN ĐẠI

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND huyện Trà Bồng chịu sự quản lý, chỉ đạo của Văn phòng HĐND và UBND huyện do lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện trực tiếp phụ trách.

b) Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại do cấp có thẩm quyền điều động, phân công theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại.

c) Mối quan hệ hoạt động giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại với các phòng, ban chuyên môn là mối quan hệ phối hợp công tác trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thông qua các quy trình xử lý công việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và cá nhân đến giao dịch; đôn đốc và trả kết quả đã giải quyết của các phòng, ban chuyên môn cho tổ chức và cá nhân; kiểm tra các phòng, ban chuyên môn giải quyết theo đúng tiến độ, thời gian quy định.

d) Về chế độ chính sách của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại:

Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại do cơ quan đang quản lý công chức, viên chức chi trả. Riêng phương tiện làm việc, trang phục và phụ cấp cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại do UBND huyện Trà Bồng tổ chức thực hiện trang bị và chi trả theo quy định của Nhà nước.

đ) Địa điểm làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại: Tại Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng.

2. Quy trình xử lý thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa hiện đại:

UBND huyện Trà Bồng ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa hiện đại, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, cơ quan có liên quan và chương trình phần mềm, tính năng, công dụng của từng trang thiết bị, đảm bảo đúng các nguyên tắc thực hiện được quy định tại điểm 3 Mục II Đề án này.

V. CÁC NHIỆM VỤ CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG MÔ HÌNH MỘT CỬA HIỆN ĐẠI VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ:

a) Lựa chọn tư vấn theo quy định của pháp luật để ký hợp đồng cung cấp các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính;

b) Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin (mạng LAN, MAN) để kết nối giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các cơ quan, đơn vị có liên quan  trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

c) Đào tạo, chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin;

d) Tổ chức thực hiện việc mua sắm máy vi tính và các trang thiết bị khác phục vụ cho việc triển khai cơ chế một cửa hiện đại, đúng quy định của nhà nước;

đ) Xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ lên Trang thông tin điện tử của huyện để cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Kinh phí thực hiện:

Từ nguồn ngân sách nhà nước (cấp tỉnh, cấp huyện và các nguồn khác) và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng (hoặc sửa chữa, nâng cấp) phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và kinh phí mua sắm, nâng cấp trang thiết bị và phần mềm... để ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại.

UBND huyện Trà Bồng khái toán tổng kinh phí thực hiện Đề án, lộ trình kinh phí thực hiện, trong đó phân định cụ thể vốn đầu tư, kinh phí sự nghiệp theo từng nội dung công việc và kinh phí tương ứng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng có trách nhiệm:

a) Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đúng quy định;

b) Ban hành quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý, trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại và quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

c) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống mạng LAN, MAN để kết nối, cung cấp thông tin và xử lý thông tin giữa các cơ quan liên quan qua môi trường mạng.

d) Lập thủ tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; thủ tục đầu tư mua sắm, lắp đặt trang thiết bị tin học (phần cứng và phần mềm), các thiết bị khác liên quan tại phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

đ) Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ hồ sơ, mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết từng loại thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

e) Tổ chức tập huấn hoặc cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc; trong đó, chú trọng đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và công chức, viên chức xử lý công việc ở các phòng, ban, chuyên môn và các cơ quan có liên quan.

f) Có các hình thức thông báo, tuyên truyền thích hợp để tổ chức, cá nhân biết về hoạt động của cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện Trà Bồng.

g) Định kỳ hằng quý, 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo; kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

h) Thường xuyên rà soát, quy trình, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ; cải tiến phần mềm, trang thiết bị, cải tiến lề lối làm việc,... để từng bước nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện, đúng quy định của Nhà nước.

2. Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện Trà Bồng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để UBND huyện Trà Bồng đầu tư sửa chữa, nâng cấp (hoặc xây mới) trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; mua sắm trang thiết bị tin học, phương tiện làm việc và các thiết bị khác cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và các cơ quan chức năng liên quan để thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại UBND huyện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

4. Sở Thông tin truyền thông tỉnh hỗ trợ kỹ thuật, hạ tầng thông tin và đảm bảo hoạt động Trang thông tin điện tử của huyện Trà Bồng trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính công theo quy định Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2015 về Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.228

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182