Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 64/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 28/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Báo Bưu điện Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, là diễn đàn của cán bộ công nhân viên, của các doanh nghiệp và khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, là cơ quan ngôn luận của Bộ, thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng, chủ trương của Bộ; thông tin tuyên truyền các hoạt động, các tiến bộ khoa học công nghệ về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia (sau đây gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin). Giới thiệu các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Điều 2. Báo Bưu điện Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức xây dựng trình Bộ trưởng về tôn chỉ, mục đích, định hướng nội dung, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành của Báo Bưu điện Việt Nam.

2. Nghiên cứu, xây dựng, quy hoạch, kế hoạch hoạt động của Báo Bưu điện Việt Nam và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức phát hành đều kỳ báo tuần, báo cuối tháng, báo điện tử Báo Bưu điện Việt Nam, sổ tay hướng dẫn sử dụng kỹ thuật nghiệp vụ và các ấn phẩm khác về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo giấy phép của Bộ Văn hoá thông tin.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của Báo Bưu điện Việt Nam.

5. Tham gia công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục, phổ biến pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

6. Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Báo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

7. Được Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp kinh phí và giao chỉ tiêu biên chế để hoạt động. Được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan về báo chí, tạo thêm nguồn thu theo quy định của pháp luật; bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao.

8. Tổ chức các hoạt động khác theo đúng qui định của luật Báo chí và các qui định của pháp luật về Báo chí, xuất bản.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Báo Bưu điện Việt Nam do Tổng Biên tập phụ trách, có các Phó Tổng biên tập, Ban Thư ký toà soạn, Hội đồng Biên tập và các phòng, ban nghiệp vụ chức năng.

Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này.

Phó Tổng Biên tập giúp việc Tổng Biên tập và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về phần việc được phân công.

Hội đồng Biên tập là tổ chức tư vấn, gồm một số nhà khoa học, chuyên gia quản lý trong và ngoài Ngành, có nhiệm vụ tư vấn cho Tổng Biên tập về các vấn đề khoa học liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Báo. Hội đồng biên tập do Tổng Biên tập quyết định thành lập và qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Báo gồm có:

- Ban Thư ký toà soạn.

- Ban Biên tập báo tuần.

- Ban Biên tập báo cuối tháng.

- Ban Biên tập báo điện tử.

- Phòng Trị sự tài chính.

- Phòng Kinh doanh quảng cáo

- Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Biên chế cán bộ công chức của Báo do Tổng Biên tập xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các Phòng, Ban, Văn phòng đại diện do Tổng Biên tập qui định.

Điều 5. Báo Bưu điện Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Bộ Bưu chính, Viễn thông và chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động báo chí của Bộ Văn hoá Thông tin, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Văn phòng đại diện Báo Bưu điện Việt Nam có con dấu và tài khoản, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Đỗ Trung Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2003/QĐ-BBCVT ngày 28/03/2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.183

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105