Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6365/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thành Long
Ngày ban hành: 08/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6365/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ c
ô ng văn số 203/BQL ngày 26/8/1997 của Ban quản lý cá c khu công nghiệp Việt Nam th ông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ tờ tr
ình ngày 24/10/1997 của Hội đồng quản trị Cô ng ty Phát triển khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh ;
X
ét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (tờ trình số 238/TCCQ ngày 17/10/1997)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Ban quản lý dự án trên là một tổ chức sự nghiệp kinh tế, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khon ở Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý dự án trên có trách nhiệm tiếp quản toàn bộ nhân sự, văn phòng làm việc, hồ sơ tư liệu, cơ sở vật chất, tài chính của Công ty Phát trin khu công nghệ cao thành phố.

Điều 2. Ban quản lý dự án Khu công nghệ cao thành phố có nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Chuẩn bị hồ sơ để Ủy ban nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án khả thi xây dựng Khu công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố tuyển chọn tư vấn (trong và ngoài nước) để lập dự án khả thi và thực hiện quản lý đầu tư xây dựng sau khi dự án được phê duyệt.

3, Vận động và đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phù hợp với quy định pháp luật, để đầu tư cho dự án này ngoài phần vốn ngân sách Nhà nước.

4. Giải quyết thủ tục đất đai, tổ chức thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, xin giấy phép xây dựng và khai thác tài nguyên (nếu có) trong dự án xây dựng Khu công nghệ cao tại thành phố được phê duyệt.

Điều 3. Ban quản lý dự án có Trưởng ban, một số Phó ban, Ủy viên và bộ phận giúp việc. Trưởng, Phó Ban Ban quản lý dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bổ nhiệm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Ban quản lý dự án Khu công nghệ cao thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Bộ Khoa học CNMT) để báo cáo
- Bộ KH và Đầu tư) để báo cáo
- BQL các KCN.VN) để báo cáo
- Thường trực Thành ủy
- TTUB: CT, c
ác PCT
- Ban Quản lý KCX-KCN/TP.HCM
- C
ông an TP (PC.13)
- VPUB: CPVP, CN
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6365/QĐ-UB-KT ngày 08/11/1997 về việc thành lập Ban quản lý dự án Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.888
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60