Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi áp dụng hệ thống TCVN ISO 9001:2015 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 633/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 08/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG HỆ THỐNG TCVN ISO 9001:2015.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 4108/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu; Số 4109/QĐ- BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu;

Căn cứ công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21.02.2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 240/TTr- KHCN ngày 05.4.2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh Bắc Ninh (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này. trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH&CN (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH, CVP, P.KTTH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08.5.2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/3/2014 về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 10/10/2014 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài Chính về Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Thực hiện văn bản số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lộ trình chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 ; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho 170 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác chuyển đổi phiên bản mới được hoàn thiện, đạt chất lượng, hiệu quả áp dụng; góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công việc tại tỉnh Bắc Ninh;

2. Tổ chức thực hiện (hướng dẫn, tập huấn, xây dựng áp dụng phiên bản mới), kết hợp với đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; lập báo cáo tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh; Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

II. Nội dung

1. Chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 cho 170 cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh theo từng giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (năm 2018): Xây dựng áp dụng mới, lần đầu TCVN ISO 9001:2015 cho 65 cơ quan hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện tại Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2017;

- Giai đoạn 2 (năm 2019): Chuyển đổi TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 cho 51 cơ quan, gồm: 21 cơ quan cấp tỉnh; 09 Chi cục trực thuộc Sở; 02 UBND huyện, thành phố và 19 UBND xã, phường, thị trấn;

- Giai đoạn 3 (năm 2020): Chuyển đổi TCVN ISO 9001:2008 hiện đang áp dụng sang phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015 cho 53 cơ quan, gồm: 06 UBND huyện; 47 UBND xã, thị trấn;

2. Tổ chức tuyên truyền:

- Tổ chức các cuộc Hội nghị, hội thảo để phổ biến, tuyên truyền việc áp dụng phiên bản mới TC VN ISO 9001:2015 cho 170 cơ quan;

- Tuyên truyền trên báo, đài kết quả và hiệu quả đạt được của các cơ quan trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015;

III. Tiến độ thực hiện

Năm 2018:

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Đơn vị thực hiện

1

Xây dựng, áp dụng mới Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 cho 65 cơ quan cấp Chi cục trực thuộc Sở; UBND xã thuộc địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố,

Sở KH&CN

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Tổ chức tư vấn được chỉ định

Năm 2019:

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Đơn vị thực hiện

 

Xây dựng chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015 cho 51 cơ quan

Sở KH&CN

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Tổ chức tư vấn được chỉ định

 

Xây dựng, áp dụng mới lần đầu TCVN ISO 9001:2015 cho 01 cơ quan: Chi cục Phát triển nông thôn - Sở NN&PTNT

Sở KH&CN

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Tổ chức tư vấn được chỉ định

Năm 2020:

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Đơn vị thực hiện

 

Xây dựng chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015 cho 51 cơ quan

Sở KH&CN

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Tổ chức tư vấn được chỉ định

IV. Kinh phí dự kiến: 3.869 triệu đồng (từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh cấp hàng năm); gồm:

- Giai đoạn 1 ( năm 2018) Xây dựng áp dụng mới TCVN ISO 9001:2015 cho 65 cơ quan ( 05 chi cục, Ban trực thuộc sở; 60 UBND xã, phường)

Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2017;

Kinh phí đã được phê duyệt thẩm định, cp cho các cơ quan thực hiện trong năm 2018

Giai đoạn 2 (năm 2019):

- Chuyển đổi, áp dụng duy trì 51 cơ quan sang TCVN ISO 9001:2015 (21 cơ quan cấp tỉnh; 09 Chi cục trực thuộc Sở; 02 UBND huyện, thành phố; 19 UBND phường, xã, thị trấn);

- Xây dựng mới lần đầu, áp dụng duy trì TCVN ISO 9001:2015 cho 01 cơ quan (Chi cục Phát triển nông thôn - Sở NN&PTNT);

1.872 triệu đng

1.824 triệu đồng

48 triệu đồng

- Giai đoạn 3 (năm 2020): Chuyển đổi, áp dụng duy trì 53 cơ quan (06 UBND huyện; 47 UBND xã, thị trấn) sang TCVN ISO 9001:2015

1.697 triệu đồng

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh trong các năm 2019; 2020

200 triệu đồng

- Kinh phí tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, tập huấn của Ban chỉ đạo ISO tỉnh trong các năm 2019; 2020

100 triệu đồng

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì thực hiện Kế hoạch chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015; hàng năm xây dựng kế hoạch từng giai đoạn chi tiết, cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện;

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng, quy trình chuyển đổi, đúng tiến độ thời gian; chi tiêu kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật

Hàng năm, theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các cơ quan áp dụng, các tổ chức tư vấn được chỉ định; tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện trình UBND tỉnh, Bộ KH&CN;

2. Các cơ quan duy trì, áp dụng ISO:

Thực hiện áp dụng, duy trì, chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015 theo lộ trình được UBND tỉnh phê duyệt; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, cơ quan quản lý các cấp về kết quả thực hiện ISO; báo cáo Ban chỉ đạo ISO tỉnh theo quy định./.

(Kèm theo danh mục các cơ quan chuyên đổi sang TCVN ISO 9001:2015 )

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG MỚI LẦN ĐẦU, CHUYỂN ĐỔI SANG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08.5.2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Năm 2018: 65 cơ quan áp dụng mới TCVN ISO 9001:2015)

TT

Tên cơ quan

 

Tên cơ quan

1

Chi cục Thuỷ sản - Sở NN&PTNT

33

UBND xã Phù Lương - H. Quế Võ

2

Chi cục Thuỷ lợi - Sở NN &PTNT

34

UBND xã Phù Lãng - H. Quế Võ

3

Chi cục Văn thư - Lưu trữ - SNV

35

UBND xã Quế Tân - H. Quế Võ

4

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

36

UBND xã Đào Viên - H. Quế Võ

5

Ban Thi đua khen thưởng - SNV

37

UBND xã Ngọc Xá - H. Quế Võ

6

UBND phường Võ Cường - BN

38

UBND xã Nhân Hoà - H. Quế Võ

7

UBND phường Đáp Cầu - BN

39

UBND xã Bằng An - H. Quế Võ

8

UBND phường Hạp Lĩnh - BN

40

UBND xã Mộ Đạo - H. Quế Võ

9

UBND phường Khúc Xuyên - BN

41

UBND xã Yên Giả - H. Quế Võ

10

UBND xã Hoà Long- BN

42

UBND xã Hán Quảng - H. Quế Võ

11

UBND xã Kim Chân - BN

43

UBND xã Bồng Lai - H. Quế Võ

12

UBND xã Nam Sơn - BN

44

UBND xã Châu Phong - H. Quế Võ

13

UBND xã Phú Lâm - H. Tiên Du

45

UBND xã Chi Lăng - H. Quế Võ

14

UBND xã Lạc Vệ - H. Tiên Du

46

UBND xã Lai Hạ - H. Lương Tài

15

UBND xã Cảnh Hưng - Tiên Du

47

UBND xã Trừng Xá - H. Lương Tài

16

UBND xã Tri Phương - H. Tiên Du

48

UBND xã Mỹ Hương - H. Lương Tài

17

UBND xã Phật Tích - H. Tiên Du

49

UBND xã Trung Chính - H. Lương Tài

18

UBND xã Hiên Vân - H. Tiên Du

50

UBND xã Minh Tân - H. Lương Tài

19

UBND xã Minh Đao - H. Tiên Du

51

UBND xã Cao Đức - H. Gia Bình

20

UBND phường Đồng Kỵ - Từ Sơn

52

UBND xã Thái Bảo - H. Gia Bình

21

UBND phường Đông Ngàn-Từ Sơn

53

UBND xã Song Giang - H. Gia Bình

22

UBND xã Phù Khê - TX.Từ Sơn

54

UBND xã Quỳnh Phú - H. Gia Bình

23

UBND xã Hương Mạc-Từ Sơn

55

UBND xã Giang Sơn - H. Gia Bình

24

UBND xã Tam Sơn - TX.Từ Sơn

56

UBND xã Ngũ Thái - H. Thuận Thành

25

UBND xã Đông Tiến-Yên Phong

57

UBND xã Song Liễu - Thuận Thành

26

UBND xã Dũng Liệt-Yên Phong

58

UBND xã Trí Quả - H. Thuận Thành

27

UBND xã Tam Đa-Yên Phong

59

UBND xã Nguyệt Đức-Thuận Thành

28

UBND xã Hoà Tiến-Yên Phong

60

UBND xã Nghĩa Đạo-Thuận Thành

29

UBND xã Thuỵ Hoà-Yên Phong

61

UBND xã Ninh Xá - H. Thuận Thành

30

UBND xã Trung Nghĩa-Yên Phong

62

UBND xã Trạm Lộ - H. Thuận Thành

31

UBND xã Yên Phụ-Yên Phong

63

UBND xã Mão Điền-Thuận Thành

32

UBND xã Cách Bi - H. Quế Võ

64

UBND xã Đại Đồng Thành-Thuận Thành

 

 

65

UBND xã Hoài Thượng-Thuận Thành

Năm 2019:

- 01 Cơ quan áp dụng mới lần đầu TCVN ISO 9001:2015

TT

Tên cơ quan

TT

Tên cơ quan

1

Chi cục Phát triển nông thôn - Sở NN&PTNT

 

 

- 51 Cơ quan chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015

TT

Tên cơ quan

TT

 

1

VP Tỉnh uỷ

27

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

2

VP UBND tỉnh

28

Chi cục Kiểm lâm

3

Sở Thông tin và TT

29

Chi cục Quản lý thị trường

4

Thanh tra tỉnh

30

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

5

Sở Lao động TB&XH

31

UBND Thành phố Bắc Ninh

6

Sở Tư pháp

32

UBND phường Thị Cầu

7

Sở Khoa học và CN

33

UBND phường Vũ Ninh

8

Sở Y tế

34

UBND phường Suối Hoa

9

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

35

UBNDphường Kinh Bắc

10

Sở Nông nghiệp & PTNT

36

UBND phường Vệ An

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

37

UBND phường Vân Dương

12

Sở Giao thông- Vận tải

38

UBND phường Đại Phúc

13

Sở Công Thương

39

UBND phường Tiền An

14

Sở Tài chính

40

UBND phường Vạn An

15

Sở Kế hoach và Đầu tư

41

UBND phường Ninh Xá

16

Sở Xây dựng

42

UBND phường Khắc Niệm

17

Sở Tài nguyên & MT

43

UBND phường Phong Khê

18

Sở Nội vụ

44

UBND huyện Tiên Du

19

Kho Bạc tỉnh Bắc Ninh

45

UBND xã Tân Chi

20

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

46

UBND xã Đại Đồng

21

Ban Quản lý Các KCN tỉnh

47

UBND xã Hoàn Sơn

22

Chi cục Dân số tỉnh Bắc Ninh

48

UBND xã Nội Duệ

23

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

49

UBND Thị trấn Lim

24

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

50

UBND xã Việt Đoàn

25

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

51

UBND xã Liên Bão

26

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

 

Năm 2020: 53 cơ quan chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015

TT

Tên cơ quan

TT

Tên cơ quan

1

UBND Huyện Quế Võ

29

UBND xã Lãng Ngâm

2

UBND xã Đại Xuân

30

UBND xã Đông Cứu

3

UBND xã Việt Thống

31

UBND thi trấn Gia Bình

4

UBND TT Phố Mới

32

UBND xã Đại Bái

5

UBND X.Phương Liễu

33

UBND xã Xuân Lai

6

UBND Xã Phượng Mao

34

UBND xã Đại Lai

7

UBND xã Đức Long

35

UBND huyện Lương Tài

8

UBND xã Việt Hùng

36

UBND xã Phú Lương

9

UBND huyện Yên Phong

37

UBND xã Lâm Thao

10

UBND xã Văn Môn

38

UBND xã Bình Định

11

UBND xã Đông Thọ

39

UBND xã Quảng Phú

12

UBND Thị trấn Chờ

40

UBND xã Tân Lãng

13

UBND xã Tam Giang

41

UBND TT Thứa

14

UBND xã Yên Trung

42

UBND xã Phú Hòa

15

UBND xà Long Châu

43

UBND xã An Thinh

16

UBND xã Đông Phong

44

UBND xã Trung Kênh

17

UBND thị xã Từ Sơn

45

UBND huyện Thuận Thành

18

UBND phường Châu Khê

46

UBND xã Xuân Lâm

19

UBND phường Đình Bảng

47

UBND xã Hà Mãn

20

UBND phường Trang Hạ

48

UBND xã Thanh Khương

21

UBND phường Tân Hồng

49

UBND xã Đình Tổ

22

UBND xã Phù Chẩn

50

UBND xã Gia Đông

23

UBND phường Đồng Nguyên

51

UBND xã An Bình

24

UBND xã Tương Giang

52

UBND xã Song Hồ

25

UBND huyện Gia Bình

53

UBND thị trấn Hồ

26

UBND xã Vạn Ninh- H. Gia Bình

 

 

27

UBND xã Bình Dương - H. Gia Bình

 

 

28

UBND xã Nhân Thắng - H. Gia Bình

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi áp dụng hệ thống TCVN ISO 9001:2015 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


796
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126