Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 630/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 01/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vc y tế cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên (có Quy trình nội bộ cụ th kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TTCB, TTTH VP
UBND tỉnh;
- Lưu VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

  

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ CẤP HUYỆN

1. Quy trình số 01

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn ung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành ph

Trình tcác bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

1 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo phòng

- Trường hp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản

- Trường hp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do

Chuyên viên Phòng Y tế

13 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ hoặc Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, ra quyết định thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP và ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định

Lãnh đạo Phòng Y tế

5 ngày

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Bước 4

Trả kết quả

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

1 ngày

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Tổng thi hạn giải quyết TTHC

20 ngày làm việc

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ CẤP XÃ

1. Quy trình số 01

Thủ tục: Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định, thụ lý hồ sơ, xác minh hồ sơ nếu cần

02 ngày

Giấy chứng sinh hoặc văn bản xác minh

Bước 3

Cấp giấy chứng sinh sau khi xác minh

02 ngày

Giấy chứng sinh

Bước 4

Trả kết quả

0,5 ngày

Giấy chứng sinh

Tổng thi hạn giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

2. Quy trình số 02

Thủ tục: (1)Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh; (2)Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hp bị mất hoặc hư hỏng

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát , sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định, thụ lý hồ sơ, xác minh hồ sơ nếu cần

01 ngày

Giấy chứng sinh hoặc văn bản xác minh

Bước 3

Cấp giấy chứng sinh sau khi xác minh

01 ngày

Giấy chứng sinh

Bước 4

Trả kết quả

0,5 ngày

Giấy chứng sinh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

3. Quy trình số: 03

Thủ tục: Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định, thụ lý hồ sơ, xác minh các tiêu chí áp dụng cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ

UBND cấp xã

09 ngày

Quyết định hỗ trợ kinh phí

Bước 3

Trả kết quả

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

0,5 ngày

Quyết định hỗ trợ kinh phí

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


335

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209