Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 63/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 10/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2011 TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

Căn cứ Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 27/TTr-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời theo quy định của Chính phủ và đề xuất việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2011 TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2010 của tỉnh

Năm 2010, công tác cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, bám sát yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy. Kết quả là đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương, tạo môi trường và động lực để khơi thông các nguồn lực phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng thể chế, chính sách tiếp tục được triển khai kịp thời, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế - xã hội; công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện quyết liệt, nghiêm túc; các hoạt động kiểm tra, thanh tra về cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện theo kế hoạch nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện. Các Sở ngành, địa phương tập trung, hoàn thành việc thực hiện tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được chỉ đạo thực hiện và triển khai bảo đảm yêu cầu nội dung và tiến độ theo quy định của Trung ương. Mô hình tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh, được hiện đại hóa tiến đến mở rộng cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy đã hoàn thành, việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện kịp thời theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, có sự rà soát để tránh những chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn, đảm bảo quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nhưng các ngành được hợp nhất hoặc sáp nhập vẫn bảo đảm hiệu quả hoạt động.

Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiệu quả tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức được nâng cao; tập trung công tác xây dựng quy hoạch nguồn dự bị; thực hiện tinh giản biên chế; đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ.

Việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đã nâng cao tính hiện đại, chuyên nghiệp của các cơ quan trong việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính tại tỉnh còn một số hạn chế như: việc giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh vẫn chưa đem lại sự hài lòng cao cho người dân và doanh nghiệp; Một số cơ quan, đơn vị còn bị động, lúng túng trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc về chính sách, quy trình thủ tục hành chính; thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực: đất đai, đầu tư, xây dựng, cấp các loại giấy phép... còn rườm rà, phức tạp; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được quan tâm nhưng có nơi còn thiếu sâu sát, quyết liệt.

Từ đó cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt hơn đối với công tác cải cách hành chính.

II. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 của tỉnh

1. Mục tiêu và quan điểm:

Công tác cải cách hành chính năm 2011 của tỉnh tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được xác định tại Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước và yêu cầu tại Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Trung ương. Công tác cải cách hành chính tiếp tục gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các ngành, địa phương, trực tiếp phục vụ yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2011, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính bao gồm:

- Xây dựng Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020, trong đó có nội dung cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện;

- Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, của tỉnh và kế hoạch cải cách hành chính năm 2011;

- Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tập trung đẩy mạnh, hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách quản lý trên các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng… tạo môi trường thật sự thông thoáng, minh bạch cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hội nhập kinh tế; bảo đảm sự điều chỉnh, quản lý có hiệu quả của Nhà nước;

- Tiếp tục triển khai, hoàn thiện mô hình một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã;

- Triển khai công tác thẩm định, đánh giá kết quả xếp hạng cải cách hành chính theo quy định;

- Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chú trọng tinh giản đầu mối, đẩy mạnh phân cấp, xã hội hóa và quy chế hóa công tác;

- Thực hiện các quy định của Luật cán bộ, công chức, các quy định công vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cơ sở; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ;

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Đẩy mạnh công tác hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng nền hành chính điện tử trong đó gắn ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ và đơn giản hóa thủ tục hành chính vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

- Tiếp tục duy trì việc thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính;

- Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác cải cách hành chính nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính.

2. Nội dung nhiệm vụ, tiến độ và phân công thực hiện:

Nội dung nhiệm vụ cụ thể, tiến độ và phân công thực hiện như sau:

(Theo Bảng chi tiết đính kèm)

III. Tổ chức thực hiện

1. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, thường xuyên đôn đốc và kiểm tra để nâng cao hiệu quả thực hiện.

2. Căn cứ kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 của tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2011, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác gắn với cải cách hành chính để làm cơ sở thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

3. Đề cao việc nghiên cứu, đề xuất thực hiện các mô hình mới; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện các sáng kiến, mô hình thí điểm về cải cách hành chính. Đồng thời, phát huy tích cực sự tham gia, đóng góp và giám sát của cán bộ, công chức và nhân dân đối với công tác cải cách hành chính.

4. Bố trí kinh phí hợp lý từ ngân sách đảm bảo công tác cải cách hành chính.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kinh phí hàng năm cho công tác cải cách hành chính theo Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 15/STC-HCSN ngày 03 tháng 01 năm 2008 và các văn bản liên quan.

5. Tiếp tục duy trì việc thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về cải cách hành chính.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Chủ động xây dựng cơ chế thông tin để nắm bắt đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi ngành, địa phương; nhanh chóng xử lý những hạn chế, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền và kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp trên.

6. Có các biện pháp, chế tài để xử lý đối với các đơn vị thực hiện không nghiêm các nội dung, chương trình cải cách hành chính.

Các đơn vị, địa phương cần có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện không nghiêm các nội dung, chương trình cải cách hành chính, các hành vi vi phạm kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các cán bộ, công chức, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo những cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục phổ biến, quán triệt toàn diện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Trung ương, của tỉnh trong cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tuyên truyền, giáo dục có hiệu quả.

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục cải cách hành chính.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở các các ngành, các cấp về thực hiện cải cách hành chính.

Các Sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính hàng năm; thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính.

9. Tổ chức đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính định kỳ hàng năm theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ, hiệu quả./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.628

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69