Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 618/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 618/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 13/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 15/TTr-STP ngày 09/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu, nội dung của Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Đông Hải

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Tên/ nhóm thủ tục hành chính

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Căn cứ lựa chọn

Dự kiến sản phẩm

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

I. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

A. Nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan lĩnh vực Đầu tư trong nước và ngoài nước

1

Đăng ký đổi Giấy Chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Sở KH&ĐT

 

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

Tình hình thực tế quá trình giải quyết TTHC tại đơn vị.

Đề nghị xem xét bãi bỏ thủ tục hành chính

2

Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn

Sở KH&ĐT

 

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

Đề nghị xem xét bãi bỏ thủ tục hành chính

3

Đăng ký cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”.

Sở KH&ĐT

 

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

- Luật Đầu tư năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

- Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT.

Thay thế bằng thủ tục “Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ- CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ”

4

Cấp đổi “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Sở KH&ĐT

 

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

- Luật Đầu tư năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ

- Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT

Đề nghị xem xét bãi bỏ thủ tục

B. Nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan lĩnh vực Đăng ký thành lập doanh nghiệp

1

Thành lập mới DNTN

Sở KH&ĐT

 

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Đề nghị sửa đổi, bổ sung thành phần TTHC

2

Thành lập mới Công ty TNHH 1 thành viên

Sở KH&ĐT

 

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

3

Thành lập mới Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Sở KH&ĐT

 

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

4

Thành lập mới Công ty cổ phần

Sở KH&ĐT

 

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

5

Thành lập mới Công ty hợp danh

Sở KH&ĐT

 

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

II. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

A. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực văn hóa

1

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Quảng cáo

Sở VH,TT&DL

 

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

Rà soát quy định căn cứ pháp lý theo Luật Quảng cáo (Luật số 16/2012/QH13 Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 21/6/2012); Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 Hướng dẫn thi hành Nghị định 181/2013/NĐ-CP và Luật Quảng cáo

Giấy xác nhận, thỏa thuận.

B. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực Du lịch

1

Thủ tục, quy định có liên quan về cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Sở VH,TT&DL

 

Tháng 02/2015

Tháng 6/2015

Rà soát quy định căn cứ pháp lý theo Luật Du Lịch; Nghị định 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 92/2007/NĐ- CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

Đề nghị rút ngắn thời hạn thẩm định cấp thẻ

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Sở VH,TT&DL

 

Tháng 02/2015

Tháng 6/2015

nt

Đề nghị rút ngắn thời hạn thẩm định cấp Giấy chứng nhận

3

Thủ tục, quy định có liên quan về Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 01 sao, 02 sao, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.

Sở VH,TT&DL

 

Tháng 02/2015

Tháng 6/2015

nt

Đề nghị rút ngắn thời hạn thẩm định cấp Giấy chứng nhận

4

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở VH,TT&DL

 

Tháng 02/2015

Tháng 6/2015

nt

Đề nghị rút ngắn thời hạn thẩm định cấp Giấy chứng nhận

C. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến Lĩnh vực Thể thao

1

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Sở VH,TT&DL

 

Tháng 02/2015

Tháng 6/2015

Rà soát quy định căn cứ pháp lý theo Luật Thể dục, thể thao. Kiến nghị sửa đổi: Chuyển đổi thẩm quyền giải quyết hoặc bãi bỏ thủ tục này vì không khả thi

Cấp giấy chứng nhận

2

Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao chuyên nghiệp

Sở VH,TT&DL

 

Tháng 2/2015

Tháng 6/2015

Rà soát quy định căn cứ pháp lý theo Luật Thể dục, thể thao. Kiến nghị sửa đổi: Chuyển đổi thẩm quyền giải quyết hoặc bãi bỏ thủ tục này vì không khả thi

Cấp giấy chứng nhận

III. SỞ TÀI CHÍNH

Thủ tục hành chính, quy định liên quan lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp

1

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Tài chính

 

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC

IV. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH

1

Nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai

BQLKKT tỉnh

Sở TNMT, Cục thuế, UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát và TP Quy Nhơn

Tháng 02/2015

Tháng 6/2015

Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai tại Khu kinh tế

V. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

I. Nhóm thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai

1

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Sở TN&MT

VP ĐKQSD đất tỉnh; Chi cục QLĐĐ; cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC

2

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình, nhà ở gắn liền với đất (đã có GCN QSD đất)

Sở TN&MT

VP ĐKQSD đất tỉnh; cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC

3

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, nhà ở gắn liền với đất (chưa có Giấy CNQSD đất)

Sở TN&MT

VP ĐKQSD đất tỉnh; cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC

4

Thủ tục: Mua, bán (trúng đấu giá) tài sản gắn liền với đất thuê

Sở TN&MT

VP ĐKQSD đất tỉnh; Chi cục QLĐĐ; cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC

5

Thủ tục: Mua, bán (trúng đấu giá) bằng QSD đất và tài sản gắn liền với đất

Sở TN&MT

VP ĐKQSD đất tỉnh; Chi cục QLĐĐ; cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC

6

Thủ tục: Đăng ký thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất

Sở TN&MT

VP ĐKQSD đất tỉnh; Ngân hàng, doanh nghiệp, Văn phòng công chứng

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC

7

Thủ tục: Đăng ký thế chấp bằng QSD đất.

Sở TN&MT

VP ĐKQSD đất tỉnh; Ngân hàng, doanh nghiệp, Văn phòng công chứng

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC

8

Thủ tục: Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất.

Sở TN&MT

VP KQSD đất tỉnh; Ngân hàng, doanh nghiệp, Văn phòng công chứng

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC

9

Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; thay đổi tên, địa chỉ trụ sở,…

Sở TN&MT

VP ĐKQSD đất tỉnh; Ngân hàng, doanh nghiệp, Văn phòng công chứng

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC

10

Thủ tục: Xóa đăng ký thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất.

Sở TN&MT

VP ĐKQSD đất tỉnh; Ngân hàng, doanh nghiệp, Văn phòng công chứng

Tháng 02/2015

Tháng 8/2015

 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 618/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239