Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 618/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 25/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg, ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 18/TTr-CAT-PV11 ngày 18/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh nắm, theo dõi, chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-UBND, ngày 25/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp trong việc theo dõi, kiểm tra và giám sát các hoạt động sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma tuý trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế trong công tác kiểm soát các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều này.

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có chức năng kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý được quản lý theo ngành đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

c) Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý của tỉnh (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác liên ngành).

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp:

1. Bảo đảm công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý thống nhất theo từng ngành, lĩnh vực được phân công; tránh chồng chéo, sót lọt, cản trở các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.

2. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối phối hợp với Sở Công thương và Sở Y tế trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.

3. Hoạt động phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Công thương và Sở Y tế được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Điều 3. Nội dung phối hợp:

1. Kiểm soát các hoạt động sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma tuý.

2. Trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.

3. Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.

Chương II

CƠ CHẾ PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp kiểm soát các hoạt động sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma tuý:

1. Công an tỉnh, Sở Công thương và Sở Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kiểm soát các hoạt động sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma tuý.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma tuý tại địa phương.

Điều 5. Phối hợp trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý:

1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quy chế này với Sở Công thương, Sở Y tế. Trong quá trình trao đổi thông tin để phục vụ công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, cơ quan phối hợp có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan đề nghị. Nếu từ chối cung cấp thông tin, tài liệu thì cơ quan được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm thông báo cho các sở, ngành và các địa phương liên quan thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và những thông tin khác có liên quan trong quá trình kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý để các sở, ngành và các địa phương có biện pháp chủ động ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả.

3. Sở Công thương, Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Thu thập, quản lý thông tin về các hoạt động được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quy chế này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

b) Kịp thời trao đổi thông tin với Công an tỉnh để có biện pháp phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai phạm trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý thuộc lĩnh vực công tác do ngành phụ trách.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin có liên quan đến các hoạt động sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma tuý trên địa bàn quản lý theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

Điều 6. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát:

1. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, thành phần gồm các phòng, ban nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh, Sở Y tế và Sở Công thương do một đồng chí lãnh đạo Văn phòng Công an tỉnh (Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh) làm Tổ trưởng. Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần… Trong đó, tập trung kiểm soát các hoạt động mua bán, bảo quản, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực y tế và công nghiệp.

Định kỳ 06 tháng 01 lần hoặc đột xuất khi cần thiết, Tổ công tác liên ngành lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại tiền chất ma tuý trên lĩnh vực công nghiệp ở địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế, Tổ Công tác liên ngành và các cơ quan thi hành pháp luật về phòng, chống ma tuý trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quy chế này; xử lý hành chính đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời chuyển Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra, xử lý những vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quy chế này tại địa phương.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trách nhiệm thi hành:

1. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Hàng năm, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng kết, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai việc phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý và tham mưu thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung Quy chế thì Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.011

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144