Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 616/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2013

Số hiệu: 616/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Dương Minh Điều
Ngày ban hành: 27/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 616/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tchức Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn c Lut Ban hành văn bản quy phạm pháp lut của Hi đng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn c Ngh định s 91/2006/-CP ngày 06/9/2006 ca Chính ph quy định chi tiết thi hành mt số điu ca Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp lut ca Hi đng nhân dân, y ban nhân dân;

Căn c Quyết định s 3455/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 ca Ch tch y ban nhân dân tnh ban hành Kế hoch thc hin nhiệm v cải cách hành chính năm 2013 ca tnh Tiền Giang;

Căn c Quyết định s 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 ca Ch tịch y ban nhân n tỉnh phân công các cơ quan chun môn thuc y ban nhân dân tỉnh t chc thc hin Đ án c định ch s ci cách hành chính ca cán bộ, cơ quan ngang b, y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trc thuộc Trung ương;

Theo đề ngh ca Giám đc STư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoch rà soát, h thng a văn bn quy phạm pháp lut trên đa bàn tnh Tiền Giang năm 2013.

Điều 2. Chánh n phòng y ban nhân dân tnh, Giám đc Sở Tư pháp, Giám đc SNi v, th trưng các sở, ban, ngành tnh Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành, th căn c Quyết đnh thi hành.

Quyết định này có hiệu lc thi hành kt ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định s 616/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013 ca Ch tch y ban nhân dân tnh Tiền Giang)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CU

1. Mc đích:

- Kp thời phát hin nhng quy đnh trái pháp luật, mâu thuẫn, chng chéo, hết hiệu lc hoặc không còn phù hp vi tình hình phát triển kinh tế - hi để kp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sa đi, b sung hoặc ban hành văn bản mới, bo đm tính hp hiến, hp pháp, thng nhất, đồng bca h  thng pháp luật và phù hp với tình hình phát triển kinh tế - xã hi.

- Lập công bố danh mc văn bản quy phạm pháp lut (QPPL) còn hiu lc thi hành, hết hiu lc thi hành hoặc b bãi b; danh mc văn bản quy phm pháp luật cn sa đổi, b sung, giúp công tác xây dng, áp dng, thi hành pháp lut được hiu quả, thun tin, tăng cưng tính công khai, minh bch ca h  thng pháp luật.

2. Yêu cu:

Việc rà soát h thng hóa văn bn QPPL được các sở, ban, ngành tnh quan tâm t chc thc hiện đúng tiến độ, đm bảo chất lưng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tưng và phạm vi rà soát văn bn:

- Các văn bản QPPL do ND, UBND tnh ban hành t trưc đến thời điểm rà soát còn hiu lực thi hành.

- Các văn bản cha QPPL (ca ND, UBND tnh ban hành) nhưng không đưc ban hành bng hình thc văn bn QPPL còn hiu lc thi hành (theo quy định ti Điu 1 Khon 3 Ngh định s 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 ca Chính ph v kiểm tra x văn bn quy phạm pháp lut (ví d như Nghị quyết, Quyết định, Chỉ th, Quy đnh, Quy chế, Điu lệ,...).

2. Các bưc tiến hành, thi gian thc hin và báo cáo kết quả rà soát:

a) Các bưc tiến hành:

- Thu thp, tập hp toàn b văn bn QPPL ca ND, UBND tnh ban hành các văn bn cha QPPL (ca ND, UBND tnh ban hành) nhưng không đưc ban hành bng hình thc văn bn QPPL thuc lĩnh vực qun ca sở, ban, ngành tnh.

- Phân loi theo hình thc văn bản; sắp xếp theo th t thời gian, th bậc hiu lc ban hành, theo th t Alfabet trong bng ch cái tiếng Việt,…

- So sánh, đối chiếu các quy đnh trong văn bản đã được tp hp vi các quy định hin hành có hiu lc pháp cao hơn; đánh giá s phù hp của văn bn vi quy đnh ca pháp lut hin hành vi tình hình, điu kin kinh tế - xã hi ca đa phương; qua đó kiến nghị (hoặc thc hin theo thm quyền) sa đi, b sung, thay thế, bãi b hoặc ban hành mới văn bn.

- Lập các danh mc văn bản (có mẫu biu kèm theo), bao gm:

+ Danh mc chung (bao gm toàn b các văn bn được tp hp soát và sắp xếp theo tiêu chí nhất định).

+ Danh mc văn bn còn hiệu lc.

+ Danh mc văn bn hết hiu lc, trong đó nêu thi điểm hết hiu lc (ngày, tháng, năm hết hiu lc thi hành), lý do hết hiệu lc thi hành.

+ Danh mc văn bn đề ngh sa đổi, b sung, thay thế, bãi b (trong đó cần nêu c th điu, khon, điểm cần sa đổi, b sung, thay thế, bãi b hoặc bãi b toàn b văn bản, nêu rõ lý do).

+ Danh mc văn bn đề ngh ban hành mới (trong đó nêu rõ do đề nghị ban hành mới).

b) Xử kết quả rà soát:

Trên cơ s kết qu soát, các sở, ban, ngành tnh trách nhim phi hp vi S Tư pháp trình y ban nhân dân tnh xem xét xử theo thẩm quyền hoc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền x lý.

c) Thời gian thc hin và báo cáo kết qu rà soát:

- Thời gian thc hin: các sở, ban, ngành tnh hoàn thành việc soát và báo cáo kết qu v S Tư pháp trưc ngày 22/5/2013 để S Tư pháp tng hp báo cáo UBND tnh.

- Hình thc gi báo cáo: Báo cáo kết quả rà soát, h thng hóa văn bn được gi bng văn bn, đồng thi gi theo địa chỉ Email: Pktvb.Sotp@tiengiang.gov.vn.

- STư pháp tổng hp báo cáo kết quả rà soát, trình UBND tnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm ca các sở, ban, ngành tnh trong vic t chc thc hin soát, hệ thống hóa văn bn:

a) Giám đc Sở Tư pháp ch trì, phi hp, hưng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh thc hin kế hoch y; tng hợp, báo cáo kết qu rà soát đề xut ý kiến x lý trình UBND tnh.

b) Thủ trưng các sở, ban, ngành tnh căn cứ vào chc năng, nhiệm v được giao có trách nhiệm tập hp, rà soát toàn bcác văn bn ti điểm a, b khon 2 Mc II Kế hoạch, báo cáo kết qu soát, h thng hóa văn bn gi vSở Tư pháp để tng hợp theo đúng quy đnh.

c) Văn phòng UBND tnh phi hp tạo điu kin để các sở, ban, ngành tnh tp hợp các văn bn do UBND tnh ban hành thuộc đối tưng rà soát.

2. Đề nghThưng trc ND tnh chỉ đo Văn phòng Đoàn Đi biểu Quc hi Hi đng nhân dân tnh phi hp tạo điu kin để các sở, ban, ngành tnh tập hp các văn bn do ND tnh ban hành thuc đối tưng rà soát.

3. Sở Tài chính trách nhiệm b trí kinh phí cho S Tư pháp các s, ban, ngành tỉnh thc hin công tác rà soát, hệ thng hóa văn bn.

Yêu cu th trưởng các sở, ban, ngành tnh thc hiện tt nhim v được giao. Trong quá trình t chc thc hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vưng mắc kp thời phn ánh v y ban nhân dân tnh (qua S Tư pháp) để hưng dẫn, gii quyết kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

DANH MỤC VĂN BẢN CHUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định s 616/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013 ca y ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

STT

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung văn bản

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC QUA RÀ SOÁT

(Ban hành kèm theo Quyết định s 616/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013 ca y ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

STT

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung văn bản

Lý do đề nghị giữ lại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BAN HÀNH MỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định s 616/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013 ca y ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

STT

Tên loại văn bản, trích yếu nội dung

Lý do đề nghị ban hành mới văn bản

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định s 616/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013 ca y ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

STT

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, Trích yếu nội dung văn bản

Lý do đề nghị công bố hết hiệu lực thi hành (Ngày, tháng, năm hết hiệu lực thi hành)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định s 616/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013 ca y ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

STT

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, Trích yếu nội dung văn bản

Lý do đề nghị bãi bỏ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định s 616/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013 ca y ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

STT

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, Trích yếu nội dung văn bản

Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung (Điều, Khoản, Điểm sửa đổi, bổ sung)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 616/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116