Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6122/QĐ-UB-KTNN năm 1997 thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định của Nhà nước thuộc khu vực hành chánh sự nghiệp do thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6122/QĐ-UB-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 30/10/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6122/QĐ-UB-KTNN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ quyết định số 466/TTg ngày 02/7/1997của Thú tư­ớng Chính phủ về việc tiến hành tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định của Nhà nư­ớc tại khu vực hành chánh sự nghiệp;
- Căn cứ công văn số 01/KK-TW ngày 18/9/1997 của Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ư­ơng về việc thành lập Ban kiểm kê bộ - ngành và địa ph­ương;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh thành phố và Tr­ưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố (tờ trình số 241/TCCQ ngày 22/10/1997);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê thành phố làm nhiệm vụ chỉ đạo công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định của Nhà nước thuộc khu vực hành chánh sự nghiệp do thành phố quản lý gồm các ông, bà có tên d­ưới đây:

1 - Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Tr­ưởng Ban;

2 - Ông Vũ Huy Đào, Phó Giám đốc Sở Tài chánh thành phố, Phó Tr­ưởng Ban;

3 - Ông Huỳnh Kim Phát, Phó Gám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Phó Tr­ưởng Ban;

4 - Ông Nguyễn Tất Tố, Cục trư­ởng Cục Thống kê thành phố, Phó Tr­ưởng ban;

5 - Ông Cao Chơn Hư­ng, Tr­ưởng Ban Vật giá thành phố, Ủy viên;

6 - Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Ủy viên;

7 – Ông NguyễnVăn Chiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và môi trường thành phố, Ủy viên;

8 - Ông Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố, Ủy viên;

9 - Ông Trần Văn Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thông tin thành phố, Ủy viên;

10 – Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Nhà đất thành phố, Ủy viên;

11 - Ông Lê Minh Thắng, Đại tá, PhóTham m­ưu Trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy viên;

13 - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố, Ủy viên;

14 - Ông Đào Anh Kiệt, Phó Giám đốc Sở Địa chính thành phố, Ủy viên;

15 - Bà Nguyễn Thị Ninh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố, Ủy viên;

16 - Ông Nguyễn Thanh Liêm, Tr­ưởng phòng Quản lý công sản, Ủy viên Th­ường trực kiêm Thư ký Ban chỉ đạo.

Điều 2.- Ban chỉ đạo kiểm kê thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại quyết định số 466/TTg ngày 02/7/1997 của Thủ t­ướng Chính phủ và h­ướng dẫn của Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ­ương.

Điều 3.- Ban chỉ đạo kiểm kê thành phố đ­ược thành lập Tổ chuyên viên giúp việc gồm ll ng­ười (có danh sách kèm theo). Nhiệm vụ của Tổ chuyên viên giúp việc do Trư­ởng ban chỉ đạo kiểm kê thành phố quy định.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Tr­ưởng Ban Tổ chức chính quỳên thành phố, Giám đốc các Sở - Ngành liên quan, các Ông, Bà có tên ở Điều l và Điều 3 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ THUỘC TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO KIỂM KÊ THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo quyết định số 6122/QĐ-UB-KTNN ngày 30/10/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Tổ Chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo kiểm kê thành phố, làm việc th­ường xuyên tại Sở Tài chánh số 142 Nguyễn Thị Minh Khai quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, g ồm các ông, bà có tên sau đây:

1 - Ông Trần Sĩ Hào, Phó phòng - Sở Xây dựng

2 - Bà Nguyễn Thị Thanh H­ương, Chuyên viên – Ban Vật giá thành phố

3 - Bà Dư­ơng Thị Tuyết, Kế toán viên - Sở Địa chính

4 - Ông Phạm Thế Kiếm, Cán bộ - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

5 - Ông Nguyễn Đức Ký, Phó phòng - Sở Văn hóa thông tin

6 - Ông Vũ Văn Để, Phó phòng - Cục Thống kê thành phố

7 - Ông Hồ Văn Minh, Phó phòng - Công an thành phố

8 – Ông Võ Trọng H­ương, Chuyên viên - Sở Giáo dục - Đào tạo

9 - Bà Nguyễn Thị Thanh Châu, Chuyên viên - Sở Y tế

10 - Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chuyên viên - Sở Kế hoạch và Đầu t­ư

11 - Đại diện Sở Khoa học Công nghệ và môi tr­ường.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6122/QĐ-UB-KTNN năm 1997 thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định của Nhà nước thuộc khu vực hành chánh sự nghiệp do thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.252

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69