Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6115/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trung tâm Tin học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu: 6115/QĐ-BGD&ĐT-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 05/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6115/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO V/V: THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ nghị định số: 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 4260/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 12-8-2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo cơ cấu tổ chức qui định tại Nghị định 85/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Trung tâm Tin học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin quản lý giáo dục.

Điều 2: Trung tâm Tin học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, được khắc con dấu và và mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng nhà nước để giao dịch và hoạt động theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Trung tâm Tin học có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan thuộc Bộ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm trình Bộ trưởng quyết định ban hành.

Điều 3: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng và Giám đốc Trung tâm Thông tin quản lý giáo dục có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ quản lí nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề liên quan cho Giám đốc Trung tâm Tin học; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch – Tài chính có nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn, đôn đốc việc bàn giao nói trên theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm Thông tin quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- VPCP, Bộ Nội vụ
- Lưu: VP,TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 Nguyễn Minh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6115/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trung tâm Tin học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.795

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5