Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/2006/QĐ-UBND về chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân thực hiện luật phòng, chống tham nhũng do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 61/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2006/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA UBND THÀNH PHỐ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và được đăng trên Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 
CHƯƠNG TRÌNH

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành theo Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức và của mỗi công dân về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Định hướng cho các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch hành động và thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu:

- Phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức thành phố. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng được qui định trong Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Xây dựng, kiện toàn cơ quan nhà nước cấp thành phố đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố tận tâm phục vụ nhân dân; khắc phục có hiệu quả tình trạng tiêu cực, quan liêu, nhũng nhiễu trong bộ máy Nhà nước.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng qua nhiều khâu, nhiều người tham gia, gây chậm trễ, cản trở công việc và dễ phát sinh tham nhũng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước và sự giám sát của nhân dân. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức ở bất kỳ cấp nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng. Xem xét, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra tham nhũng.

B. NỘI DUNG:

I. Rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật:

1. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị quản lý.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, luân chuyển, chuyển đổi vị trí của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và người dân, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thành phố.

3. Trên cơ sở chế độ định mức của trung ương thì Sở Tài chính chủ trì phối hợp các ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể áp dụng trong toàn thành phố.

4. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyệnkhẩn trương rà soát các văn bản về lĩnh vực cơ quan, đơn vị quản lý; loại bỏ những văn bản, quy định không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, chồng chéo, quan liêu, tạo điều kiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, mất thời gian của nhân dân và doanh nghiệp.

5. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyệnphải hệ thống hóa những quy định về thủ tục, giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện.

6. Trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới của Chính phủ hoặc Bộ, ngành, các Sở, Ban, ngành xây dựng mới, thay đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.

7. Các cơ quan, đơn vị không được tùy tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

8. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy trình công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

9. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xác định kế hoạch cụ thể và đích thân tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính. Trước hết, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý nhà, đất; xây dựng cơ bản; đăng ký kinh doanh; xét duyệt dự án; cấp vốn ngân sách nhà nước, tín dụng ngân hàng; xuất nhập khẩu; quản lý tài chính và đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước; xuất nhập cảnh; quản lý hộ khẩu; đăng ký quản lý xe; thuế; hải quan; bảo hiểm. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố việc thực hiện.

II. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp về các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; đồng thời, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/3/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai các luật có hiệu lực thi hành năm 2006.

2. Trong quý II năm 2006, các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức quán triệt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý.

III. Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng:

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp trong quá trình xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Các cơ quan, tổ chức liên quan đến giải quyết công việc của doanh nghiệp và người dân có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan báo chí khi nội dung đăng, phát tin về tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý; có trách nhiệm trả lời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan báo chí về nội dung liên quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách.

4. Ủy ban nhân dân các cấp phải xây dựng quy định cụ thể về việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng đối với người có công; tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế giám sát cộng đồng.

5. Đối với những dự án đầu tư xây dựng tại địa phương phải quy định cụ thể thời gian và hình thức công khai để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

IV. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng:

Cùng với việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng đã phát hiện, Thanh tra thành phố, Sở, Ban, ngành, quận, huyện, tập trung thanh tra 04 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu - chi ngân sách và quản lý tài sản công gắn với thanh tra việc thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm.

1. Về giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng:

a) Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm những vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực dù là bất kỳ ai, đương chức, nghỉ hưu hay đã chuyển công tác khác.

b) Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng và các Ban, ngành có liên quan kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo ở quận, huyện có nhiều đơn thư vượt cấp, đơn khiếu nại quyết định giải quyết cuối cùng; kiểm tra việc giải quyết các đơn tố cáo hành vi tham nhũng.

2. Công an thành phố:

- Củng cố hệ thống tổ chức, có lực lượng chuyên trách để phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng có hiệu quả.

- Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

- Thông qua công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tìm ra nguyên nhân, điều kiện, những sơ hở trong quản lý kinh tế dễ bị lợi dụng tham nhũng, từ đó nhanh chóng kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị để phát hiện sớm tội phạm tham nhũng tại cơ sở.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra:

a) Thanh tra thành phố:

- Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội năm 2006, tập trung vào 04 lĩnh vực trọng tâm là: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; quản lý thu - chi ngân sách; quản lý tài sản công gắn với thanh tra việc thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Đặc biệt tập trung thanh tra các công trình dự án dư luận bức xúc, có dấu hiệu tiêu cực, các doanh nghiệp lớn thuộc các ngành xây dựng, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống đầu tư dàn trải, nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

- Đôn đốc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý.

- Tập trung kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đã có kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

b) Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan, tổ chức thanh tra việc thực thi công vụ ở một số lĩnh vực: quản lý nhà, đất; cấp phép đầu tư, xây dựng; thuế, hải quan; đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông, cấp giấy phép lái xe cơ giới; đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và một số vụ việc cụ thể được nhân dân, công luận phản ánh.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ngay trong tháng 6 năm 2006, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện. Kế hoạch phải cụ thể thời hạn và phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc, hàng quý báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình này cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố trước ngày 30 tháng 8 năm 2006 để tổng hợp kết quả thực hiện, mức độ hoàn thành của từng Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện để báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Chương trình này được phổ biến công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tổ chức và công dân biết giám sát thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc thực hiện chương trình này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/2006/QĐ-UBND về chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân thực hiện luật phòng, chống tham nhũng do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239