Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 608/2006/QĐ-UBTDTT ban hành "Kế hoạch hành động của Ủy ban Thể dục thể thao triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 608/2006/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 608/2006/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG"

 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục thể thao;
Căn cứ Quết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;
Xét đề nghị của ông vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Ủy ban Thể dục thể thao triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Danh Thái

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 608/2006/QĐ-UBTDTT ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao)

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành thể dục thể thao; xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan Ủy ban Thể dục thể thao, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục thể thao và cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao các cấp;

- Từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.

2. Yêu cầu

- Triển khai phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch này của Ủy ban Thể dục thể thao về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thể dục thể thao để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện ngay và có hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Rà soát, hệ thống hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật ngành thể dục thể thao về quản lý vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, chuyên gia thể thao, giải thi đấu thể thao; quản lý và sử dụng trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao; quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ cho thể dục thể thao; quản lý, sử dụng và khai thác các công trình thể dục thể thao… nhằm kịp thời loại bỏ những nội dung, quy định không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời đề xuất, kiến nghị xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi đáp ứng yêu cầu mới.

Giao Vụ pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao kết quả rà soát trong quý II/2006.

1.2. Điều chỉnh bổ sung và hệ thống hóa quy định về công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản trong cơ quan Ủy ban Thể dục thể thao.

Giao Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị xây dựng trình Lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao trong quý III/2006.

1.3. Ban hành quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của huấn luyện viên, trọng tài thể thao.

Giao Vụ Thể thao thành tích cao II chủ trì xây dựng, trình Lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao trong quý III/2006.

1.4. Ban hành các định mức, chế độ, tiêu chuẩn về mua sắm, cấp phát tài chính, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu thể thao; quy định về quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp cho hoạt động thể dục thể thao.

Giao Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Thể thao thành tích cao I, II, Văn phòng Ủy ban xây dựng trình Lãnh đạo Ủy ban Thể dục thể thao trong quý IV/2006.

1.5. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định về Kê khai tài sản và các văn bản khác của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Giao Thanh tra Ủy ban thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai xây dựng trong năm 2006 và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết thi hành

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể về phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành thể dục thể thao. Từ nay đến quý II/2006, Vụ Pháp chế phối hợp với Công đoàn, Đảng ủy cơ quan tổ chức quán triệt nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch hành động của Ủy ban Thể dục thể thao về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ủy ban Thể dục thể thao.

- Báo Thể thao Việt Nam, Tạp chí thể thao, Trang thông tin điện tử Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nêu gương người tốt, việc tốt về công tác phòng chống, tham nhũng; phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi tham nhũng trong lĩnh vực thể dục thể thao.

- Văn phòng Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Quy chế giám sát cộng đồng.

3. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao

a) Thanh tra Ủy ban Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan:

- Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực: xây dựng, quản lý và sử dụng các công trình thể thao, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu thể thao; tổ chức, quản lý các giải thi đấu thể thao; công tác tuyển chọn, đào tạo, tập huấn vận động viên tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và các cơ sở đào tạo vận động viên cấp tỉnh, thành, ngành; công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dượng của các Trường Đại học, Cao đẳng Thể dục thể thao;

- Tổ chức giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở;

- Tăng cường thanh tra đột xuất và thanh tra theo kế hoạch;

- Tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Ủy ban Thể dục thể thao theo quy định của Luật Thanh tra.

b) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan:

- Tăng cường kiểm tra theo thẩm quyền việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm;

- Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của ngành thể dục thể thao về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao và Chỉ thị số 14/2006/CT-UBTDTT về một số việc cấp bách chấn chỉnh hoạt động bóng đá.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Thủ trưởng các Vụ, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo Ủy ban không để xảy ra tham nhũng trong đơn vị mình quản lý, thực hiện công khai tài chính, sử dụng tài sản công của đơn vị mình. Tuyệt đối không được thu, chi và sử dụng tài sản công trái với pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản đối với cán bộ lãnh đạo theo quy định.

Thanh tra Ủy ban Thể dục thể thao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị định lỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về tình hình thực hiện Kế hoạch./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 608/2006/QĐ-UBTDTT ban hành "Kế hoạch hành động của Ủy ban Thể dục thể thao triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.616
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210