Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 602/QĐ-TCHQ năm 2007 thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ kiểm soát ma túy thuộc Chi Cục Hải quan cửa khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 602/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 30/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 602/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ KIỂM SOÁT MA TÚY THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Quyết định số 187/2005/QĐ-TTg ngày 22/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới đến năm 2010”;
Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 17/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy của ngành Hải quan”;
Căn cứ Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu (có danh sách kèm theo).

Tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, ủy quyền Cục trưởng căn cứ tình hình cụ thể của địa phương và đơn vị để ra quyết định thành lập các Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cảng.

Điều 2. Tổ Kiểm soát ma túy có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sau khi được lãnh đạo phê duyệt.

2. Được tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật để thu thập thông tin, nắm tình hình, chủ động phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

3. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống ma túy do Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ đạo. Phối hợp với cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển trong điều tra, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới khi có yêu cầu.

4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định hiện hành.

5. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, tài sản, phương tiện chuyên dụng phòng, chống ma túy theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế của Tổ Kiểm soát ma túy.

Tổ Kiểm soát ma túy có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó.

Tổ trường chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu về toàn bộ hoạt động của Tổ Kiểm soát ma túy.

Tổ phó chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về nhiệm vụ được phân công và điều hành đơn vị khi Tổ trưởng vắng mặt.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị, bố trí đủ cán bộ, nơi làm việc và phương tiện chuyên dụng phòng, chống ma túy do Tổng cục cấp theo như “Đề án tăng cường năng lực phòng, chống ma túy của ngành Hải quan” đã được phê duyệt.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu.

2. Với lực lượng ngoài ngành là mối quan hệ phối hợp theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; đồng thời tuân thủ quy chế phối hợp giữa 04 lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống ma túy trên biên giới, cửa khẩu, trên biển tại quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 09/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Tổng cục Hải quan.

3. Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ phòng, chống ma túy của Cục Điều tra chống buôn lậu, Đội Kiểm soát ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố và các đơn vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu VP, TCCB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

DANH SÁCH

TỔ KIỂM SOÁT MA TÚY QUA BIÊN GIỚI THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-TCHQ ngày 30/03/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

TT

Chi cục Hải quan cửa khẩu

Cục Hải quan tỉnh, thành phố

1

Sân bay quốc tế Nội Bài

Cục Hải quan thành phố Hà Nội

2

Bưu điện Hà Nội

- nt -

3

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

4

Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh

- nt -

5

Cảng Sài Gòn

- nt -

6

Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

7

Cảng Đà Nẵng

- nt -

8

Cửa khẩu Móng Cái

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

9

Cửa khẩu Tây Trang

Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

10

Cửa khẩu Chiềng Khương

- nt -

11

Cửa khẩu Nậm Cắn

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

12

Cảng Cửa Lò

- nt -

13

Cửa khẩu Cầu Treo

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

14

Cửa khẩu Cha Lo

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

15

Cửa khẩu Lao Bảo

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

16

Cửa khẩu Mộc Bài

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

17

Cửa khẩu Vĩnh Xương

Cục Hải quan tỉnh An Giang

18

Cửa khẩu Tịnh Biên

- nt -

19

Cửa khẩu Xà Xía

Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 602/QĐ-TCHQ năm 2007 thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ kiểm soát ma túy thuộc Chi Cục Hải quan cửa khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.216

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91