Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 602/2006/QĐ-BCA-V22 về Chương trình hành động của Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Số hiệu: 602/2006/QĐ-BCA-V22 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 23/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 602/2006/QĐ-BCA-V22

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG AN VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu BCA: VT, V11, V19, V22.

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG

 


Lê Hồng Anh

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG AN VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 602/2006/QĐ-BCA ngày 23 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công an)

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu

- Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí trong các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và trong đời sống hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ Công an;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương, của cán bộ, chiến sĩ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Làm căn cứ để Công an các đơn vị, địa phương thực hiện và xây dựng Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

2. Yêu cầu

- Hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Triển khai việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân;

- Tổ chức thực hiện ngay và có hiệu quả một số biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, phạm vi đơn vị phụ trách.

B. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

I. RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC LÀM CƠ SỞ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực do Bộ Công an quản lý để đề xuất loại bỏ, bổ sung, sửa đổi những quy định không phù hợp liên quan đến thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Thủ trưởng đơn vị quản lý các lĩnh vực chuyên ngành tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi mình phụ trách, đặc biệt tập trung vào sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và tài sản công khác. Lập danh mục các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật còn thiếu hoặc không phù hợp trong các lĩnh vực chuyên ngành (xong trước 30/6/2006) để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền để ban hành.

Trong năm 2006 hoàn thành về cơ bản việc sửa đổi, bổ sung, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các vi phạm. Quản lý nghiêm ngặt việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đã ban hành; công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ để tạo điều kiện cho việc giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Việc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong các lĩnh vực phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế, tiến bộ khoa học kỹ thuật và khả năng của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC

1. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

a) Trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cần thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước ở tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Trong năm 2006 Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03/2006/CT-BCA-V22 ngày 20/2/2006 của Bộ về quản lý, điều hành ngân sách năm 2006 trong lực lượng Công an nhân dân.

b) Vụ Tài chính phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào quyết định giao dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ cho các nhiệm vụ chi trong năm, rà soát việc phân bổ, giao dự toán ngân sách và tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ trong quản lý tài chính, tài sản; Quy chế Công khai tài chính trong lực lượng Công an nhân dân (Quyết định số 608/2005/QĐ-BCA(V22) ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an).

c) Công an các đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Bộ về trang bị và sử dụng xe ô tô, xe máy công, điện thoại và cước phí điện thoại, xăng dầu, điện, nước; khi tổ chức hội nghị, tổng kết, lễ kỷ niệm phải kết hợp với các nội dung, chuẩn bị kỹ nội dung, thành phần tham dự, thời gian, địa điểm tổ chức thích hợp để nâng cao hiệu quả, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, không được sử dụng ngân sách nhà nước để chi liên hoan, tiếp khách, quà biếu, quà tặng không đúng chế độ quy định.

d) Về quản lý vốn các dự án đổi mới trang thiết bị và mua sắm cấp I: Các đơn vị có chức năng quản lý, các Chủ dự án, các đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm cấp I cần quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự án, thẩm định, phê duyệt đến quá trình lập kế hoạch chi tiết thực hiện mua sắm và công tác quản lý trang, thiết bị sau khi được đầu tư trang bị. Phải nâng cao chất lượng việc lập các dự án, khi lập dự án mới nhóm A cần phải báo cáo xin chủ trương của tập thể lãnh đạo Bộ; việc lập dự án phải dựa trên các tiêu chuẩn, định mức đã được cấp thẩm quyền duyệt. Triệt để thực hiện phương thức đấu thầu, tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, kế hoạch mua sắm cần khẩn trương thực hiện, không để dồn vào cuối năm, nếu trước 31/10 hàng năm chưa hoàn thành thủ tục ký hợp đồng mua sắm, Bộ sẽ điều chuyển vốn cho các đơn vị khác có nhu cầu cấp thiết và khả năng thực hiện. Vụ Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi và đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án, mua sắm cấp I, qua đó phát hiện các tồn tại gây lãng phí, phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

đ) Về quản lý các chương trình mục tiêu: các đơn vị được giao Chủ nhiệm các chương trình mục tiêu cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật Ngân sách nhà nước bảo đảm các điều kiện để thực hiện các chương trình mục tiêu đúng tiến độ quy định và có hiệu quả.

2. Quản lý đầu tư xây dựng:

Tổng cục Hậu cần chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính và Công an các đơn vị, địa phương rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch xây dựng bảo đảm phù hợp với sự phát triển trong tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Khi quyết định đầu tư phải tính toán phù hợp quy hoạch đã được duyệt với khả năng ngân sách, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, thực hiện đầu tư có tập trung, kiên quyết không bố trí vốn đầu tư dàn trải hoặc cho các dự án đầu tư không đủ thủ tục về đầu tư xây dựng và thời gian theo quy định. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc bố trí vốn đầu tư: các dự án nhóm B từ khi khởi công đến khi hoàn thành thời gian tối đa 4 năm, dự án nhóm C tối đa 2 năm, đối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng thì bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án trong năm. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, giám sát công trình, kiểm tra chi phí trong tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án và quyết toán công trình. Mở rộng hình thức đấu thầu rộng rãi thay cho đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu tới mức cao nhất (trừ những công trình cấp bách, có tính chất bảo mật theo quy định) bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật và tài chính thi công công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

3. Quản lý đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ

Thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Công an. Tuyệt đối không được dùng trụ sở làm việc để cho thuê, sang nhượng, cho mượn, chia cho cán bộ, chiến sĩ làm nhà ở chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc điều chuyển cho các đối tượng khác không đúng thẩm quyền.

Tổng cục IV phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc nhà công vụ do lực lượng Công an đang quản lý để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ bố trí sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định, đảm bảo thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng đất đai, trụ sở, nhà công vụ không đúng mục đích. Các trường hợp sử dụng không đúng quy định đều phải thu hồi và xử lý trách nhiệm người đã giao nhà, đất không đúng thẩm quyền.

4. Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp có thu

a) Hàng quý, năm các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ; phát hiện kịp thời, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi gây lãng phí vốn, tài sản của nhà nước.

Vụ Tài chính phối hợp với cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện kiểm tra và phê duyệt báo cáo tài chính năm đối với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp có thu trong lực lượng Công an nhân dân.

b) Giám đốc các doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện nghiêm túc Quy chế Công khai tài chính trong lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 608/2005/QĐ-BCA(V22) ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an.

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống sinh hoạt và tiêu dùng của cán bộ, chiến sĩ Công an.

a) Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ Công an về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống sinh hoạt và tiêu dùng, tham gia tích cực các cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, v.v...

b) Cán bộ, Chiến sĩ Công an nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định tại Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm.

III. TỔ CHỨC HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, chiến sĩ nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, có những hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các cơ quan tuyên truyền trong Công an nhân dân cần đẩy mạnh công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân với các hình thức thích hợp có hiệu quả; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phê phán, lên án các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí.

IV. KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một nội dung của kế hoạch thanh tra tài chính và thanh tra hành chính theo chuyên đề của Công an các đơn vị, địa phương; là biện pháp để phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Năm 2006 công tác kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trước hết tập trung vào 7 lĩnh vực sau:

a) Quản lý, sử dụng đất đai;

b) Các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

c) Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng;

d) Các Chương trình Quốc gia;

đ) Quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài;

h)Mua sắm, trang bị, quản lý sử dụng phương tiện đi lại;

i) Mua sắm, trang bị, quản lý sử dụng trang thiết bị làm việc.

3. Thanh tra Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra hành chính theo chuyên đề và tổng hợp kết quả công tác thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo các đơn vị trong phạm vi, chuyên ngành quản lý xử lý dứt điểm các vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã phát hiện qua kiểm tra, thanh tra những năm qua.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình hành động này, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương xây dựng Chương trình, hành động cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình; cần xác định một số nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến ngay trong năm 2006. Hàng quý kiểm điểm tình hình thực hiện và báo cáo về Bộ (qua Vụ Tài chính) để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

2. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện gương người tốt, việc tốt để phát huy, đồng thời ngăn chặn, xử lý vi phạm.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện có điều gì cần bổ sung, sửa đổi gửi đề xuất về Bộ (qua Vụ Tài chính) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 602/2006/QĐ-BCA-V22 về Chương trình hành động của Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.590
DMCA.com Protection Status