Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 60/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ CÔNG BỐ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số: 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số: 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Theo Quyết định số: 1165/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số: 1767/QĐ-UBND ngày 30/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Xét đề nghị của UBND huyện Mường Ảng tại Báo cáo số: 04/BC-UBND ngày 10/01/2010 về kết quả rà soát thủ tục hành chính và đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 51 thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được UBND tỉnh Điện Biên công bố tại Quyết định số: 1463/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 và Quyết định số: 1767/QĐ-UBND ngày 30/9/2007 do thủ tục hành chính áp dụng văn bản quy định thủ tục hành chính đến nay đã hết hiệu lực pháp luật hoặc thống kê, công bố qua rà soát cho thấy không cần thiết, không đáp ứng được mục tiêu đề ra.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thống kê trình UBND tỉnh quyết định công bố bổ sung các thủ tục hành chính áp dụng các văn bản pháp luật mới ban hành để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đinh Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH BÃI BỎ NHỮNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CÔNG BỐ CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 60/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

Xây dựng - quản lý nhà

1

T-DBI- 088227-TT

Cấp phép xây dựng nhà công sở đô thị

Xây dựng

Thủ tục hành chính áp dụng văn bản đến nay đã hết hiệu lực pháp luật.

 

2

T-DBI-088469-T

Xác nhận công trình hoàn thành

Xây dựng

Thủ tục hành chính không cần thiết, không đáp ứng được mục tiêu đề ra.

 

3

T-DBI-132525-TT

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật.

 

4

T-DBI-132508-TT

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

5

T-DBI-132493-TT

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

6

T-DBI-132410-TT

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

7

T-DBI-132448-TT

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

8

T-DBI-132369-TT

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

9

T-DBI-132771-TT

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

10

T-DBI-132795-TT

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Nhà ở và công sở

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

Lao động – TB-XH

11

T-DBI-089654-TT

Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt

liệt sỹ

Người có công

a) Nội dung bãi bỏ/hủy bỏ

- Bãi bỏ thủ tục hành chính

b) Lý do bãi bỏ/ hủy bỏ

- Thủ tục này trùng với thủ tục “Cấp giấy giới thiệu thân nhân di dời hài cốt liệt sỹ”

 

12

T-DBI-090062-TT

Trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội

Bảo trợ xã hội

a) Nội dung bãi bỏ/hủy bỏ

- Bãi bỏ thủ tục hành chính

b) Lý do bãi bỏ/ hủy bỏ

- Thống kê chưa chính xác

 

13

T-DBI-090074-TT

Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội

Bảo trợ xã hội

a) Nội dung bãi bỏ/hủy bỏ

- Bãi bỏ thủ tục hành chính

b) Lý do bãi bỏ/

hủy bỏ

- Thống kê chưa chính xác

 

Tài chính – Kế hoạch

14

T-DBI-090779-TT

Đăng ký ngừng kinh doanh

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

15

T-DBI-091475-TT

Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản

Quản lý tài sản nhà nước

TTHC này thống kê không đúng thẩm quyền và không đáp ứng được mục tiêu đề ra

 

16

T-DBI-091492-TT

Thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

17

T-DBI-091514-TT

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân

huyện

Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

18

T-DBI-131996-TT

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuốc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân

huyện

Quản lý ngân sách nhà nước

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

Tài nguyên – Môi trường

19

T-DBI-090318-TT

Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

20

T-DBI-089653-TT

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá

nhân

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

21

T-DBI-089689-TT

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa

vụ tài chính

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

22

T-DBI-089750-TT

Chuyển thông tin địa chính phân chia tài sản thừa kế

Đất đai

Thủ tục hành chính là không cần thiết

Áp dụng thủ tục: Cung cấp thông tin về đất đai

23

T-DBI-089770-TT

Chuyển thông tin địa chính chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đất đai

Thủ tục hành chính là không cần thiết

Áp dụng thủ tục: Cung cấp thông tin về đất

đai

24

T-DBI-089783-TT

Chuyển thông tin địa chính tặng cho quyền sử dụng đất

Đất đai

Thủ tục hành chính là không cần thiết

Áp dụng thủ tục: Cung cấp thông tin về đất đai

25

T-DBI-089792-TT

Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị

Đất đai

Thủ tục hành chính là không cần thiết

 

26

T-DBI-089801-TT

Thẩm định phương án bồi thường GPMB

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

27

T-DBI-089801-TT

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp: bãi bỏ mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đất đai

Mẫu đơn đã bị bãi bỏ theo Thông tư số 17/2009/TT- BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và sở hữu tài sản trên đất.

 

28

T-DBI-090301-TT

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng trang trại: - Bãi bỏ Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đất đai

Mẫu đơn đã bị bãi bỏ theo Thông tư số 17/2009/TT- BTNMT ngày 21/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và sở hữu tài sản trên đất.

 

29

T-DBI-090307-TT

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cộng đồng dân cư

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

30

T-DBI-090318-TT

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp do nhận quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất (gọi tắt là người nhận chuyển quyền) trước ngày 01/7/2004 mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

31

T-DBI-090325-TT

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết trước khi nhận giấy chứng nhận

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

32

T-DBI-090344-TT

Cấp giấy CNQSĐ cho hộ gia đình, cá nhân khi có quyết định của cơ quan thi hành án 1hoặc của toà án nhân dân trong việc giải quyết tranh chấp đất đai

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

33

T-DBI-090346-TT

Đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

34

T-DBI-090351-TT

Đăng ký Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

35

T-DBI-090353-TT

Đăng ký Hợp đồng Tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

36

T-DBI-090355-TT

Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

37

T-DBI-091081-TT

Đăng ký Hợp đồng Thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

38

T-DBI-091119-TT

Đăng ký Hợp đồng Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

39

T-DBI-132025-TT

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

40

T-DBI-089689-TT

Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

41

T-DBI-132318-TT

Thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

42

T-DBI-132309-TT

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, công dân phát hiện cấp huyện đã cấp trái pháp luật

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

43

T-DBI-132338-TT

Xoá đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

44

T-DBI-132356-TT

Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

Thủ tục hành chính áp dụng quy định đến nay đã hết hiệu lực pháp luật

 

Y tế

45

T-DBI-091305-TT

Xác nhân đủ điều kiện hành nghề Y – Dược tư nhân

Dược – Mỹ phẩm

Thủ tục hành chính không cần thiết

 

46

T-DBI-091331-TT

Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề Y, dược

Dược – Mỹ phẩm

Thủ tục hành chính không cần thiết

 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

47

T-DBI-088479-TT

Cấp Giấy giới thiệu lĩnh giống

Nông nghiệp

Không xác định được văn bản quy định thủ tục hành chính

 

48

T-DBI-088991-TT

Vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng tự nhiên nhà nước giao, cho thuê cho các tổ chức

Lâm nghiệp

Thủ tục hành chính không cần thiết, thống kê chưa chính xác

 

49

T-DBI-089017-TT

Vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ vườn nhà, cây phân tán của tổ chức

Lâm nghiệp

Thủ tục hành chính không cần thiết, thống kê chưa chính xác

 

50

T-DBI-089045-TT

Vận chuyển, cất giữ động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng

Lâm nghiệp

Thủ tục hành chính không cần thiết, thống kê chưa chính xác

 

51

T-DBI-089062

Vận chuyển, cất giữ gỗ đã tịch thu, sung quỹ nhà nước

Lâm nghiệp

Thủ tục hành chính không cần thiết, thống kê chưa chính xác

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 về bãi bỏ thủ tục hành chính đã công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.814
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193