Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2013 đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 599/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 14/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội;

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 302/TTr-SNV ngày 22/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

1. Vị trí của Trung tâm: Trung tâm Công tác xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập và Điều 4 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm: 05 phòng, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp và Đào tạo;

- Phòng Tư vấn và Trợ giúp đối tượng;

- Phòng Quản lý và nuôi dưỡng đối tượng;

- Phòng Y tế, Phục hồi chức năng;

- Phòng Giáo dục và Dạy nghề.

2. Biên chế của Trung tâm giữ nguyên số lượng biên chế được UBND tỉnh giao năm 2013 tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 21/12/2012. Viên chức làm việc tại Trung tâm được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh về việc cho hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với cán bộ, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 392/QĐ-UB ngày 16/6/1997 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 03/7/2009 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ và bổ sung biên chế của Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Công tác xã hội căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (SNV: 03b);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH, VX.
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2013 đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.474
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69