Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2016 về Quy định số lượng xe chuyên dùng trang bị cho cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 594/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 06/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 594/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG XE CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nm gi100% vốn điều lệ;

Căn cý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tnh tại Văn bn số 98/TTHĐ - CTHĐ ngày 06/5/2016;

Xét đnghị của Giám đốc Sở Tài chính lại Tờ trình số 33/TTr-STC ngày 05/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Bình, với tổng số là 151 chiếc (một trăm năm mươi mốt chiếc) theo Biểu chi tiết đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng xe chuyên dùng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về số lượng xe chuyên dùng trái với Quyết định này bị bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Lưu VT, VP5
, VP1;
NN/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

BIỂU CHI TIẾT XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Chiếc

STT

Tên đơn vị

Số lượng xe chuyên dùng được trang bị tối đa

(1)

(2)

(3)

I

KHI TỈNH

128

1

Văn phòng UBND tỉnh

6

-

Xe phòng chống lụt bão

2

-

Xe phục vụ công tác kim tra, giám sát tình hình thực hiện chđạo của UBND tnh về các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tnh

4

2

Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình

3

-

Xe phòng chống lụt bão

3

3

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

4

-

Xe phục vụ các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân và các Ban của HĐND hàng năm

3

-

Xe chĐại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri

1

4

Sở Công thương

2

4.1

Chi cục Quản lý thị trưng

2

-

Xe phòng chống buôn lậu

2

5

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

11

5.1

Văn phòng Sở Nông nghiệp

1

-

Xe phòng chng lụt bão

1

5.2

Chi cục Đê điều &PCLB

1

-

Xe phòng chống lụt bão

1

5.3

Chi cục Thú Y

2

-

Xe phòng chống dịch

2

5.4

Chi cục Kim lâm

2

-

Xe kim tra kiểm soát lâm sn

1

-

Xe phòng cháy chữa cháy rừng

1

5.5

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản

1

-

Xe phục vụ Test nhanh mẫu, kim nghiệm mẫu thực phẩm

1

5.6

Trung tâm giống thủy sản nước ngọt

1

-

Xe vận chuyển giống thủy sản

1

5.7

Trung tâm nước sạch & VSMT nông thôn

1

-

Xe vận chuyển hóa chất, vật tư ngành nước

1

5.8

Ban quản lý Công viên động vật hoang giã Quốc Gia

1

-

Xe cứu hộ động vật hoang g

1

5.9

Trung tâm ng dụng nông nghiệp công nghệ cao và xúc tiến thương mại nông nghiệp tnh Ninh Bình

1

-

Xe chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp

1

6

Đài phát thanh và Truyền hình

3

-

Xe truyền hình lưu động

2

-

Xe phóng sự VTV

1

7

Sở Y tế

61

7.1

Bệnh viện Y học cổ truyền

2

-

Xe cứu thương

2

7.2

Bệnh viện Đa khoa Huyện Nho Quan

2

-

Xe cứu thương

2

7.3

Bệnh viện Đa khoa thị xã Tam Điệp

2

 

Xe cứu thương

2

7.4

Bệnh viện Đa khoa Huyện Kim Sơn

2

-

Xe cứu thương

2

7.5

Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn

2

-

Xe cứu thương

2

7.6

Bệnh viện Đa Khoa huyện Hoa Lư

2

-

Xe cứu thương

2

7.7

Bệnh viện Đa khoa Huyện Yên Khánh

2

-

Xe cứu thương

2

7.8

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Mô

2

-

Xe cứu thương

2

7.9

Bệnh Viện Sản - Nhi

5

-

Xe cứu thương

5

7.10

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi

2

-

Xe cứu thương

2

7.11

Bệnh viện Tâm thn

2

-

Xe cứu thương

2

7.12

Bệnh viện Điều dưng - PHCN

2

-

Xe cứu thương

2

7.13

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

5

-

Xe cứu thương

5

7.14

Bệnh Viện mt

2

-

Xe cứu thương

2

7.15

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

1

-

Xe chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng

1

7.16

Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh

1

-

Xe phục vụ phòng chống dịch bệnh

1

7.17

Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn

1

-

Xe phục vụ phòng chống dịch bệnh

1

7.18

Trung tâm Y tế TP Ninh Bình

1

-

Xe cứu thương

1

7.19

Trung tâm Y tế huyện Yên Mô

1

-

Xe phục vụ phòng chống dịch bệnh

1

7.20

Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp

1

-

Xe phục vụ phòng chống dịch bệnh

1

7.21

Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư

1

-

Xe phục vụ phòng chống dịch bệnh

1

7.22

Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn

1

-

Xe phục vụ phòng chống dịch bệnh

1

7.23

Trung tâm Y tế huyện Nho Quan

1

-

Xe phục vụ phòng chng dịch bệnh

1

7.24

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

1

-

Xe cứu thương

1

7.25

Trung tâm Y tế Dự Phòng

2

-

Xe phòng chống dịch

2

7.26

Trung tâm Giám định Pháp Y

1

-

Xe giám định pháp Y

1

7.27

Trung tâm kiểm nghiệm DPMP

1

-

Xe kiểm nghiệm Dược phẩm mỹ phẩm

1

7.28

Trung tâm Da Liễu

1

-

Xe phòng chng dịch bệnh

1

7.29

Trung tâm Giám định Y Khoa

1

-

Xe giám định Y khoa

1

7.30

Trung tâm Truyền thông GDSK

1

-

Xe truyền thông giáo dục sức khỏe

1

7.31

Trung tâm cấp cứu 115

7

-

Xe cấp cứu

7

7.32

Chi cục Dân số - KHHGĐ

1

-

Xe thông tin tuyên truyền

1

7.33

Chi cục An toàn Vsinh thực phm

1

-

Xe tuyên truyền an toàn Vệ sinh thực phẩm

1

7.34

Trường cao đẳng Y tế

1

-

Xe cứu thương

1

8

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

12

8.1

Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch

1

-

Xe phục vụ công tác kiểm tra liên ngành về lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn tnh Ninh Bình

1

 

Các đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

11

8.2

Trung tâm Thể dục thể thao

2

-

Xe chvận động viên đi thi đấu

2

8.3

Trung tâm Văn hóa

1

-

Xe Tuyên truyền thông tin lưu động

1

8.4

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

3

-

Xe phục vụ chiếu phim lưu động

2

-

Xe chthiết bị chiếu phim

1

8.5

Nhà hát chèo

4

-

Xe chở diễn viên đi biu diễn

2

-

Xe chở trang phục, đạo cụ biểu diễn

2

8.6

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du Lịch

1

-

Xe tuyên truyền, tiếp thị quảng cáo du lịch

1

9

Sở Tài chính

1

9.1

Văn phòng Sở Tài chính

1

-

Xe chở biên lai, ấn chcó giá trị tương đương như tiền

1

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

10.1

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

1

-

Xe phục vụ thanh tra, kiểm tra các kỳ thi

1

10.2

Trường TC-KTTC Ninh Bình

1

-

Xe chhọc viên đi thực tế

1

11

Sở Xây dựng

1

11.1

Chi cục kiểm định chất lượng CTXD

1

-

Xe phục vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng

1

12

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

8

12.1

Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội

1

-

Xe phục vụ công tác thanh kiểm tra tình hình chấp hành chính sách pháp luật về tiền lương; vận chuyn cấp phát quà cho đối tượng chính sách, thẩm định hồ sơ người có công

1

12.2

Trung tâm điu dưỡng thương binh Nho Quan

3

-

Xe cứu thương

2

-

Xe phục đưa đón thương binh, bệnh binh về quê thăm gia đình

1

12.3

Bệnh viện chỉnh hình điều dưỡng và phục hồi chức năng Tam Điệp

1

-

Xe cứu thương

1

12.4

Trung tâm phục hồi chức năng tâm thn Yên Mô

1

-

Xe cứu thương

1

12.5

Trung tâm Cha bệnh & Giáo dục lao động xã hội

1

-

Xe tuyên truyền, tư vn hỗ trợ người sau cai nghiện, phòng, chống tái nghiện và các dch bnh khác.

1

12.6

Chi cục Phòng chng tệ nạn Xã hội

1

-

Xe phòng chống tệ nạn xã hội

1

13

Sở Khoa học và Công nghệ

 

13.1

Chi cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

1

-

Xe phục vụ kim định

1

14

Sở Giao thông Vận tải

4

14.1

Thanh tra Sở

3

-

Xe Thanh tra giao thông

3

14.2

Trạm kim tra tải trọng xe lưu động

1

-

Xe kiểm tra trọng tải xe lưu động

1

15

Sở Thông tin Truyền thông

1

-

Xe tuyên truyền

1

16

Sở Tư pháp

1

-

Xe trợ giúp pháp lý

1

17

Sở Nội vụ

1

-

Xe phục vụ công tác thanh kim tra liên ngành v công tác tchức, cán bộ, đào to....

1

18

Ban An toàn giao thông tỉnh

1

-

Xe Tuyên truyền an toàn giao thông

1

19

Ban chỉ huy PCLB & TKCN

1

-

Xe phòng chng lụt bão

1

20

Trường Đại học Hoa Lư

2

 

Xe chở sinh viên đi thực tập, thc tế

2

21

Trường chính trị tỉnh

1

-

Xe chhọc viên đi thực tế

1

22

Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh

1

-

Xe phục vụ thanh thiếu nhi

1

II

KHỐI HUYỆN

23

1

UBND huyện Yên Khánh

3

-

Xe phòng chống bão lụt

1

-

Xe công tác vệ sinh môi trường

2

2

UBND huyện Hoa Lư

3

-

Xe phòng chng bão lụt

1

-

Xe công tác vệ sinh môi trường

2

3

UBND huyện Nho Quan

4

-

Xe phòng chống bão lụt

1

-

Xe phát thanh lưu động

1

-

Xe công tác vệ sinh môi trường

2

4

UBND huyện Gia Viễn

3

-

Xe phòng chống bão lụt

1

-

Xe công tác vệ sinh môi trường

2

5

UBND thành phố Tam Điệp

2

-

Xe phòng chng bão lụt

1

 

Xe phục vụ thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động của Nhà thiếu nhi

1

6

UBND huyện Kim Sơn

4

-

Xe phòng chng bão lụt

1

-

Xe phát thanh lưu động

1

-

Xe công tác vệ sinh môi trưng

2

7

UBND huyện Yên Mô

3

-

Xe phòng chống bão lụt

1

-

Xe công tác vệ sinh môi trưng

2

8

UBND thành phố Ninh Bình

1

-

Xe phòng chống bão lụt

1

 

TNG CỘNG (I+II)

151

(Một trăm năm mươi mốt chiếc)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 594/QĐ-UBND ngày 06/05/2016 về Quy định số lượng xe chuyên dùng trang bị cho cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.357

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server250