Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 594/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 23/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 594/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 325/TTr-SGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này hai mươi (20) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được công bố tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục (mã số TTHC: BGD-KHA-285372)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004442-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 18;

TH2: 01.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 01.

TH2: Hồ sơ chưa đủ điều kiện, dự thảo văn bản Thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nêu rõ lý do.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 05

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 05

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Tổ thẩm định

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục phù hợp với quy định, dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục, dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục.

TH1: 03

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu

TH1:

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 1,5;

TH2: 0,5.

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu

TH1: Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 05;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục.

0

 

 

 

 

 

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục (mã số TTHC: BGD-KHA-285373)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004444-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 18;

TH2: 2,5.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện hoạt động giáo dục:

Dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 2,5.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 05

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 05

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Chuyên viên

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện hoạt động giáo dục phù hợp với quy định, dự thảo Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện hoạt động giáo dục, dự thảo Thông báo chưa cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

Dự thảo Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

TH1: 03

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục hoặc Thông báo chưa cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 1,5;

TH2: 02.

UBND cấp huyện

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục hoặc Thông báo chưa cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại (mã số TTHC: BGD-KHA-285375)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004475-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 18;

TH2: 2,5.

 

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện hoạt động giáo dục:

Dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 2,5.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 05

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 05

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Chuyên viên

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện hoạt động giáo dục phù hợp với quy định, dự thảo Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại;

TH1:

Dự thảo Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

TH1: 03

 

 

 

 

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện hoạt động giáo dục, dự thảo Thông báo chưa cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

 

 

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại hoặc Thông báo chưa cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 1,5;

TH2: 02.

UBND cấp huyện

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại hoặc Thông báo chưa cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành.

4. Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (mã số TTHC: BGD-KHA-285374)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 2.001809-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 18;

TH2: 01.

 

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định;

TH1: 05;

TH2: 01.

TH2: Hồ sơ chưa đủ điều kiện, dự thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước xử lý.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 05

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế vào biên bản;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 05

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Tổ thẩm định

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở phù hợp với quy định, dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở, dự thảo Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép trường trung học cơ sở sáp nhập, chia tách.

TH1: 03

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 1,5;

TH2: 0,5.

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1: Quyết định sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở hoặc Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 05;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở hoặc Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành.

5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) (mã số TTHC: BGD-KHA-285376)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 2.001818-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 12,5;

TH2: 01.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với các quy định giải thể trường trung học cơ sở:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 01.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước xử lý.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 02

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế vào biên bản;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 03

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Tổ thẩm định

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về các quy định về giải thể trường trung học cơ sở, dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo Quyết định giải thể trường trung học cơ sở;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với các quy định về giải thể trường trung học cơ sở, dự thảo Thông báo chưa cho phép giải thể trường trung học cơ sở nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định giải thể trường trung học cơ sở hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép giải thể trường trung học cơ sở.

TH1: 2,5

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định giải thể trường trung học cơ sở hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép giải thể trường trung học cơ sở.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 02;

TH2: 0,5.

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1: Quyết định giải thể trường trung học cơ sở hoặc Thông báo chưa cho phép giải thể trường trung học cơ sở.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 05;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định giải thể trường trung học cơ sở hoặc Thông báo chưa cho phép giải thể trường trung học cơ sở.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

6. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (mã số TTHC: BGD-KHA-285388)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004545-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường họp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 12,5;

TH2: 01.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 01.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định, chuyển bước xử lý.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 02

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 03

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Tổ thẩm định

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú phù hợp với quy định, dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú, dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú.

TH1: 2,5

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 02;

TH2: 0,5.

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1: Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 20;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành.

7. Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú (mã số TTHC: BGD-KHA-285390)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 2.001837-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

 

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 18;

TH2: 01.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 01.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước xử lý.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 05

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế vào biên bản;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 05

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Tổ thẩm định

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú phù hợp với quy định, dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú, dự thảo Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú.

TH1: 03

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 1,5;

TH2: 0,5.

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1: Quyết định sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú.

TH1: 05;

TH2: 01.

 

 

 

 

 

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

 

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành.

8. Thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục (mã số TTHC: BGD-KHA-285383)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004555-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 12,5;

TH2: 02.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện thành lập trường tiểu học:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 02.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định, chuyển bước xử lý.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 02

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 03

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Tổ thẩm định

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện thành lập trường tiểu học phù hợp với quy định, dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục, dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường tiểu học nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường tiểu học.

TH1: 2,5

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường tiểu học.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 02;

TH2: 1,5.

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1: Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập trường tiểu học.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 05;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập trường tiểu học.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

9. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục (mã số TTHC: BGD-KHA-285384)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 2.001842-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công)

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

 

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 18;

TH2: 1,5.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện hoạt động giáo dục:

+ Dự thảo văn bản mời tham gia thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các đơn vị liên quan;

+ Tổng hợp văn bản cử thành viên, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 1,5.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 05

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 05

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Chuyên viên

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện hoạt động giáo dục phù hợp với quy định, dự thảo Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện hoạt động giáo dục, dự thảo Thông báo chưa cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

Dự thảo Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.

TH1: 03

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục hoặc Thông báo chưa cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 1,5;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục hoặc Thông báo chưa cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

10. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại (mã số TTHC: BGD-KHA-285387)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004552-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

 

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 18;

TH2: 1,5.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện hoạt động giáo dục:

+ Dự thảo văn bản mời tham gia thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các đơn vị liên quan;

+ Tổng hợp văn bản cử thành viên, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 1,5.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 05

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 05

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Chuyên viên

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện hoạt động giáo dục phù hợp với quy định, dự thảo Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện hoạt động giáo dục, dự thảo Thông báo chưa cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

Dự thảo Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.

TH1: 03

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại hoặc Thông báo chưa cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 1,5;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại hoặc Thông báo chưa cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

11. Sáp nhập, chia tách trường tiểu học (mã số TTHC: BGD-KHA-285385)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004563-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 12,5;

TH2: 02.

 

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện sáp nhập, chia tách trường tiểu học:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 02.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước xử lý.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 02

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế vào biên bản;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 03

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Tổ thẩm định

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện sáp nhập, chia tách trường tiểu học phù hợp với quy định, dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường tiểu học;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện sáp nhập, chia tách trường tiểu học, dự thảo Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường tiểu học nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường tiểu học hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép trường tiểu học sáp nhập, chia tách.

TH1: 2,5

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường tiểu học hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường tiểu học.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 02;

TH2: 1,5.

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

 

TH1: Quyết định sáp nhập, chia tách trường tiểu học hoặc Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường tiểu học.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 05;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định sáp nhập, chia tách trường tiểu học hoặc Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường tiểu học.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành.

12. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) (mã số TTHC: BGD-KHA-285386)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.001639-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 12,5;

TH2: 01.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với các quy định giải thể trường tiểu học:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 01.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước xử lý.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 02

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế vào biên bản;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 03

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Tổ thẩm định

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về các quy định về giải thể trường tiểu học, dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo Quyết định giải thể trường tiểu học;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với các quy định về giải thể trường tiểu học, dự thảo Thông báo chưa cho phép giải thể trường tiểu học nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định giải thể trường tiểu học hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép giải thể trường tiểu học.

TH1: 2,5

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định giải thể trường tiểu học hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép giải thể trường tiểu học.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 02;

TH2: 0,5.

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1: Quyết định giải thể trường tiểu học hoặc Thông báo chưa cho phép giải thể trường tiểu học.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 05;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định giải thể trường tiểu học hoặc Thông báo chưa cho phép giải thể trường tiểu học.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

13. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng (mã số TTHC: BGD-KHA-285370)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004439-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công)

-Thời gian thực hiện quy trình: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 8,5;

TH2: 01.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện thành lập trung tâm học tập cng đồng:

Dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 01.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định, chuyển bước xử lý.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 01

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 01

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Tổ thẩm định

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện thành lập trung tâm học tập cng đồng phù hợp với quy định, dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo Quyết định thành lập trung tâm học tập cng đồng;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện thành lập trung tâm học tập cng đồng, dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trung tâm học tập cng đồng.

TH1: 1,5

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định thành lập trung tâm học tập cng đồng hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trung tâm học tập cng đồng.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 01;

TH2: 0,5.

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1: Quyết định thành trung tâm học tập cng đồng hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập trung tâm học tập cng đồng.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 05;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định thành trung tâm học tập cộng đồng hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

14. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại (mã số TTHC: BGD-KHA-285371)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004440-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 08;

TH2: 01.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện hoạt động:

Dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 01.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 01

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 01

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Chuyên viên

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện hoạt động phù hợp với quy định, dự thảo văn bản trình UBND cấp huyện và Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện hoạt động, dự thảo văn bản trình UBND cấp huyện và Thông báo chưa cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo văn bản trình UBND cấp huyện;

- Dự thảo Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động.

TH1: 01

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Văn bản trình UBND cấp huyện;

- Dự thảo Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại hoặc Thông báo chưa cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động.

TH1: 1,5;

TH2: 0,5.

 

 

 

 

 

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

 

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1: Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại hoặc Thông báo chưa cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 05;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại hoặc Thông báo chưa cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

15. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục (mã số: BGD-KHA-285392)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004496-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện hoạt động giáo dục:

Dự thảo Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

TH1:

- Dự thảo Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

TH1: 14,5;

TH2: 2,5.

- Hồ sơ không đủ điều kiện, dự thảo văn bản Thông báo chưa cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục nêu rõ lý do và hướng giải quyết, chuyển bước xử lý.

 

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục hoặc Thông báo chưa cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 05;

TH2: 02.

UBND cấp huyện

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục hoặc Thông báo chưa cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

16. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục (mã số TTHC: BGD-KHA-285378)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.004494-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 18;

TH2: 01.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 01.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 05

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 05

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Tổ thẩm định

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục phù hợp với quy định, dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục, dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục.

TH1: 03

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 1,5;

TH2: 0,5.

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1: Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 05;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục hoặc Thông báo chưa cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

17. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục (mã số TTHC: BGD-KHA-285379)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.006390-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 18;

TH2: 2,5.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với các điều kiện hoạt động giáo dục:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 2,5.

 

 

 

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 05

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 05

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Chuyên viên

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện hoạt động giáo dục phù hợp với quy định, dự thảo Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện hoạt động giáo dục, dự thảo Thông báo chưa cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

Dự thảo Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.

TH1: 03

UBND cấp huyện

Bước 3

Ký duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục hoặc Thông báo chưa cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 1,5;

TH2: 02.

UBND cấp huyện

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục hoặc Thông báo chưa cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

18. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại (mã số TTHC: BGD-KHA-285382)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 285382-01.

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 18;

TH2: 2,5.

 

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với các điều kiện hoạt động giáo dục:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 2,5.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 05

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở vào biên bản thẩm định;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 05

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Chuyên viên

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện hoạt động giáo dục phù hợp với quy định, dự thảo Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện hoạt động giáo dục, dự thảo Thông báo chưa cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

Dự thảo Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.

TH1: 03

UBND cấp huyện

Bước 3

Ký duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại hoặc Thông báo chưa cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 1,5;

TH2: 02.

UBND cấp huyện

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại hoặc Thông báo chưa cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục.

0

 

 

 

 

 

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

19. Sáp nhập, chia, tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ (mã số TTHC: BGD-KHA-285380)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 285380-01.

- Thời gian thực hiện quy trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

TH1: 12,5;

TH2: 01.

Bước 2.1

Xem xét hồ sơ

Chuyên viên

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định về điều kiện sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ:

+ Dự thảo văn bản mời thành viên tham gia thẩm định trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi cơ quan có liên quan;

+ Tổng hợp danh sách, dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định, trình Trưởng phòng Phòng GDĐT phê duyệt, vô số đóng dấu và gửi các thành viên tham gia thẩm định, chuyển bước thẩm định hồ sơ.

TH1:

- Văn bản mời thành viên tham gia thẩm định;

- Quyết định thành lập tổ thẩm định.

TH1: 05;

TH2: 01.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định hồ sơ vào biên bản thẩm định hồ sơ;

- Chuyển bước xử lý.

Biên bản thẩm định hồ sơ

TH1: 02

Bước 2.3

Thẩm định tại cơ sở

Tổ thẩm định

TH1:

- Ghi nhận kết quả thẩm định thực tế vào biên bản;

- Chuyển bước tiếp theo.

Biên bản thẩm định tại cơ sở

TH1: 03

Bước 2.4

Xử lý kết quả thẩm định

Tổ thẩm định

TH1:

- Kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thẩm định thực tế về điều kiện sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ phù hợp với quy định, dự thảo báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ;

- Kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết quả thẩm định thực tế không phù hợp với điều kiện sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, dự thảo Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

- Chuyển bước tiếp theo.

TH1:

- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ sáp nhập, chia tách.

TH1: 2,5

UBND cấp huyện

Bước 3

Xét duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Phê duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1:

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Dự thảo Quyết định sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ hoặc dự thảo Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 02;

TH2: 0,5.

UBND cấp huyện

Bước 4

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1: Quyết định sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ hoặc Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: 05;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ hoặc Thông báo chưa cho phép sáp nhập, chia tách trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành.

20. Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên (mã số TTHC: BGD-KHA-285239)

- Mã số quy trình thủ tục hành chính: 1.005144-01 (theo mã số mới thay đổi trên dịch vụ công).

- Thời gian thực hiện quy trình: Thời gian tiếp nhận hồ sơ 45 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học, thời gian chi trả kinh phí được thực hiện 02 lần/năm (lần 1 chi trả vào tháng 10 hoặc tháng 11 với kinh phí đủ 04 tháng; lần 02 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4 với kinh phí đủ 5 tháng) (ký hiệu TH1). Trường hợp bổ sung hồ sơ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thực hiện phải ban hành Thông báo bổ sung hồ sơ (ký hiệu TH2).

Cơ quan

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian (ngày)

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0,5

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định:

+ Tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

+ In và trao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Hồ sơ được tiếp nhận và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả theo Mẫu số 01 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1:

- Hồ sơ phù hợp với quy định liên quan, dự thảo Quyết định chi trả kinh phí/hỗ trợ kinh phí/miễn phí học tập;

- Hồ sơ không đủ điều kiện, dự thảo Thông báo chưa thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

TH1:

Dự thảo Quyết định chi trả kinh phí/hỗ trợ kinh phí/miễn phí học tập hoặc dự thảo Thông báo chưa thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

TH1: Giờ hành chính;

TH2: 1,5.

TH2: Hồ sơ không đúng quy định, dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 3.

TH2: Dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

UBND cấp huyện

Bước 3

Ký duyệt

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

TH1 và TH2:

Ký duyệt các văn bản, chuyển văn thư vô số, đóng dấu.

TH1: Quyết định chi trả kinh phí/hỗ trợ kinh phí/miễn phí học tập hoặc Thông báo chưa thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

TH1: Giờ hành chính;

TH2: 01.

UBND cấp huyện

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TH1 và TH2:

- Vào sổ, trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Cập nhật thông tin vào https:// motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn;

- Kết thúc quy trình.

TH1: Quyết định chi trả kinh phí/hỗ trợ kinh phí/miễn phí học tập hoặc Thông báo chưa thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

TH2: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 02 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

0

Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, thời gian lưu theo quy định hiện hành

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98