Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 594/QĐ-BVHTTDL năm 2010 thành lập Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 594/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 11/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 594/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG LỄ HỘI ĐỀN HÙNG NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 10 tháng12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 (gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 có nhiệm vụ điều hành thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 và báo cáo Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn năm 2009-2010 về việc tổ chức các hoạt động (Nhiệm vụ các thành viên do Trưởng Ban Tổ chức phân công).

Ban Tổ chức thành lập các Tiểu ban: Chuyên môn, Cơ sở vật chất-tài chính-hậu cần, Tuyên truyền, Khánh tiết-Lễ tân, An ninh trật tự-an toàn giao thông và tiểu ban tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII để tham mưu giúp Ban Tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức nằm trong kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng BTCNN Các ngày lễ lớn năm 2009-2010;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban tổ chức;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu : VT, VHCS, DK (300).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG-LỄ HỘI ĐỀN HÙNG NĂM 2010
(Theo Quyết định số 594 /QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Doãn Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Đồng Trưởng ban;

3. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phã Trưởng ban thường trực;

4. Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Đồng Phó Trưởng ban thường trực;

5. Mời đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương;

6. Mời đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

7. Mời đại diện Lãnh đạo Bộ Công an;

8. Mời đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;

9. Mời ông Trần Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

10. Mời đại diện Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu II, Uỷ viên;

11. Mời đại diện Lãnh đạo UBND TP Hà Nội, ủy viên;

12. Mời đại diện Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, ủy viên;

13. Mời đại diện Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, Ủy viên;

14. Mời đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, Ủy viên

15. Mời đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên;

16. Mời đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên;

17. Mời đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, ủy viên;

18. Mời đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên;

19. Mời đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Đạo Toàn - Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên thường trực;

21. Ông Nguyễn Ngọc Ân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, đồng Ủy viên thường trực;

22. Ông Tô Văn Động - Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

23. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ủy viên;

24. Ông Vương Bích Thắng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, ủy viên;

25. Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

25. Ông Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

26. Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

27. Ông Hoàng Đức Toàn - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

28. Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

29. Ông Đào Đăng Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

30. Mời ông Hoàng Hữu Lượng - Cục trưởng Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

31. Mời bà Nguyễn Thu Hiền - Trưởng ban VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;

32. Mời ông Lê Ngọc Đức - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Báo Nhân dân, Ủy viên;

33. Mời bà Trần Thị Chi - Giám đốc Hệ Văn hóa đời sống khoa giáo, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;

34. Bà Trần Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, Uỷ viên;

35. Ông Đỗ Đức Kính - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

36. Ông Lê Quang Đại - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

37. Ông Nguyễn Đình Cúc - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, Uỷ viên;

38. Ông Trần Mạnh Cường - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, Uỷ viên;

39. Ông Nguyễn Quốc Liên - Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, Uỷ viên;

40. Ông Nguyễn Tiến Khôi - Giám đốc Khu Di tich lịch sử Đền Hùng, Ủy viên;

41. Ông Phạm Bá Khiêm - Phó Giám đốc Sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

42. Ông Tạ Đức Chuyên - Phó Giám đốc Khu Di tich lịch sử Đền Hùng, Ủy viên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 594/QĐ-BVHTTDL năm 2010 thành lập Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.009
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251