Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 593/QĐ-BVHTTDL năm 2010 thành lập các tiểu ban phục vụ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 593/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 11/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 593/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN PHỤC VỤ TỔ CHỨC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG LỄ HỘI ĐỀN HÙNG NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 5 tiểu ban: Chuyên môn, Cơ sở vật chất-tài chính-hậu cần, Tuyên truyền, An ninh trật tự an toàn giao thông, Khánh tiết-lễ tân và tiểu ban tổ chức ngày hội văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII tại tỉnh Phú Thọ phục vụ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 với các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Các tiểu ban Chuyên môn có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức điều hành các công việc chuẩn bị và tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 gắn với tổ chức ngày hội văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc và báo cáo Ban Tổ chức về việc tổ chức các nội dung chương trình hoạt động.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của các tiểu ban nằm trong kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- Sở VHTTDL Phú Thọ;
- Lưu: VT, VHCS, DK (100).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

DANH SÁCH

CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG-LỄ HỘI ĐỀN HÙNG NĂM 2010
(Theo Quyết định số 593/QĐ-BVHTTDL
ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

1. Tiểu ban chuyên môn:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng tiểu ban;

2. Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Đồng Trưởng tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Đạo Toàn - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng thường trực tiểu ban;

4. Ông Đỗ Ngọc Ân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, đồng Phó Trưởng thường trực tiểu ban;

5. Ông Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

6. Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

7. Ông Đào Đăng Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Tiến Khôi - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ủy viên;

9. Ông Phạm Bá Khiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Ủy viên;

11. Ông Tạ Đức Chuyên - Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ủy viên;

12. Bà Trần Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng Nếp sống văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

13. Ông Đặng Đình Thuận - Trưởng phòng Quản lý Di tích, Danh thắng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Ủy viên;

14. Ông Trần Văn Định - Trưởng phòng Nghiệp vụ TDTT, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Văn Khương - Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Ủy viên;

16. Ông Hoàng Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Ủy viên;

17. Ông Vũ Việt Dũng - Chuyên viên Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Duy Kiên - Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

2. Tiểu ban cơ sở vật chất-Tài chính-Hậu cần:

1. Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng tiểu ban;

2. Ông Trần Văn Cường - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, đồng Trưởng tiểu ban;

3. Ông Tô Văn Động - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng tiểu ban;

4. Ông Nguyễn Đình Cúc - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng tiểu ban;

6. Bà Lưu Huyền Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

7. Mời ông Nguyễn Trường Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, Ủy viên:

8. Bà Trần Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Quốc Liên - Chủ tịch UBND Thành phố Việt Trì, Ủy viên;

10. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

11. Bà Trần Thị Bích Huyền - Kế toán trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

12. Ông Ngô Đức Quý - Chánh Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

13. Ông Vũ Trường Thành - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

3. Tiểu ban tuyên truyền:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng tiểu ban;

2. Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Đồng Trưởng tiểu ban;

3. Mời ông Trần Đăng Tuấn - Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Phó trưởng Tiểu ban;

4. Mời ông Hoàng Hữu Lượng - Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng tiểu ban;

5. Ông Nguyễn Đạo Toàn - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Phó Trưởng tiểu ban;

6. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ủy viên;

7. Ông Hoàng Đức Toàn - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên;

8. Mời bà Nguyễn Thu Hiền - Trưởng ban VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;

9. Mời ông Lê Ngọc Đức - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Báo Nhân dân, Ủy viên;

10. Mời bà Trần Thị Chi - Giám đốc Hệ Văn hóa đời sống khoa giáo, Đài tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Văn Khỏe - Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Ủy viên;

13. Ông Trần Phù Tiêu - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

14. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Tiến Khôi - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng, Ủy viên;

16. Ông Đinh Quang Tú - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

17. Bà Trần Thị Tuyết Mai - Trưởng phòng Nếp sống văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Quốc Huy - Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

4. Tiểu ban Khánh tiết-Lễ tân:

1. Ông Phạm Quang Thao - Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng tiểu ban;

2. Ông Tô Văn Động - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng thường trực tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Ủy viên;

5. Bà Trần Thị Thu Hương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

6. Bà Đặng Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

7. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

8. Ông Trần Văn Khai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Liêm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

11. Bà Lê Thị Hữu Hợp - Phó chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, Ủy viên;

12. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Khu Di tich lịch sử Đền Hùng, Ủy viên;

13. Bà Đoàn Quỳnh Dung - Trưởng phòng Hành chính Tổ chức, Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

14. Ông Trần Văn Quang - Trưởng Phòng Nghiệp vụ văn hoá cơ sở, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Ủy viên;

15. Ông Phạm Đăng Ninh - Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh Phú Thọ, Ủy viên.

5. Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn giao thông:

1. Mời đồng chí Lãnh đạo Bộ Công an, Trưởng tiểu ban;

2. Ông Đỗ Đức Kính - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng thường trực tiểu ban;

3. Ông Lê Quang Đại - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Phó trưởng tiểu ban;

4. Ông Phạm Ngọc Hoà - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

5. Ông Hồ Đức Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

6. Ông Vũ Xuân Thuỷ - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Quốc Liên - Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, Ủy viên;

8. Ông Triệu Vương Hà - Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

9. Ông Lê Văn Lịch - Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Quang Lâm - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

11. Ông Tạ Đức Chuyên - Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Mạnh Điều - Phó Chánh văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên.

14. Ông Nguyễn Đăng Bài - Phó Chánh thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên.

6. Tiểu ban tổ chức ngày hội văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII tại tỉnh Phú Thọ:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng tiểu ban;

2. Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đồng Trưởng tiểu ban;

3. Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Phó Trưởng thường trực tiểu ban;

4. Ông Nguyễn Ngọc Ân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Phó trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Đạo Toàn - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Ủy viên;

6. Mời bà Nguyễn Thu Hiền - Trưởng Ban VTV1, Đài truyền hình Việt Nam, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Tổng Biên tập báo Phú Thọ, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Khoẻ - Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

9. Ông Đào Đăng Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

10. Bà Lưu Huyền Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên;

11. Bà Trịnh Thị Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

12. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Tiến Khôi - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ủy viên;

14. Ông Phạm Bá Khiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

15. Ông Đinh Quang Tú - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

16. Ông Ngô Đức Quý - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên;

17. Ông Vũ Trường Thành - Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ủy viên./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 593/QĐ-BVHTTDL năm 2010 thành lập các tiểu ban phục vụ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.967
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0