Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2015 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 592/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 11/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 26/2001/CT-TTG NGÀY 09/10/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA NÔNG DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân;

Căn cứ Công văn số 1502/TTg-VII ngày 15/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Hội Nông dân các cấp để giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Theo đề nghị của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tại Tờ trình số 70 - TTr/HNDT ngày 06/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, cụ thể như sau:

1. Trưởng Ban: Ông Ngô Đông Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó trưng Ban: Bà Lê Thị Kim Mai - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

3. Ủy viên thường trực: Ông Đỗ Thiện Chế - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

4. Các thành viên:

- Ông Đặng Trung Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Đoàn Quang Sáu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

- Ông Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

- Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Trần Nhật Quân - Phó Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh.

- Ông Diệp Tn Đạt -Thượng tá; Phó Trưởng phòng PA88, Công an tỉnh.

5. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo:

- Ông Nguyễn Hữu Truyền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh.

- Ông Nguyễn Xuân Sơn - Trưởng Phòng Thanh tra 3, Thanh tra tỉnh.

- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.

- Ông Võ Thành Long - Trung tá, Đội trưởng Đội An ninh và các vấn đề xã hội khác, Phòng PA88, Công an tỉnh.

- Ông Đào Văn Hòa - Phó Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Võ Minh Cảnh - Chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh.

- Ông Đàm Mạnh Hùng - Ủy viên BCH, chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhim thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3; .
- TT Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh:
- CT, các PC
T UBND tnh;
- Lãnh đạo VP. UBND t
nh;
- Ban Tiếp công dân t
nh;
- Lưu
:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2015 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


627
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234