Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 59/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 59/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 59/2001/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGÒAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành Lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Điều 2. Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiệm vụ:

1. Đề xuất những chủ trương, chính sách liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; phối hợp các cơ quan liên quan để hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

2. Quản lý việc xét, cấp, sửa đổi và thu hồi Giấy phép hoạt động, Giấy phép lập văn phòng dự án, Giấy phép lập văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam theo Quy chế hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có các thành viên:

1. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban;

2. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Uỷ viên thường trực;

3. Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên;

4. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên;

5. Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Uỷ viên;

6. Trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ, Uỷ viên;

7. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên;

và mời một đồng chí Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Uỷ viên.

Điều 4. Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài không có biên chế, có con dấu riêng và sử dụng trụ sở, bộ máy của cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để làm việc.

Điều 5. Lề lối làm việc của Uỷ ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Uỷ ban do Chủ nhiệm Uỷ ban quyết định. Các thành viên của Uỷ ban có trách nhiệm cử cán bộ, chỉ đạo ngành, cơ quan mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 7. Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài các Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 59/2001/QD-TTg

Hanoi, April 24, 2001

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE WORKING COMMITTEE FOR FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the Minister - Director of the Governments Commission for Organization and Personnel, the Minister for Foreign Affairs and the Minister-Director of the Governments Office,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Working Committee for Foreign Non-Governmental Organizations to assist the Prime Minister in directing and handling matters related to foreign non-governmental organizations operating in Vietnam.

Article 2.- The Working Committee for Foreign Non-Governmental Organizations is tasked to:

1. Propose strategies and policies concerning foreign non-governmental organizations operating in Vietnam; coordinate with the concerned agencies in guiding, supervising and inspecting the implementation of law and policies related to activities of foreign non-governmental organizations.

2. Manage the consideration, granting, amendment and withdrawal of the operation licenses, permits for establishing project offices, permits for establishing representative offices of foreign non-governmental organizations in Vietnam according to the Regulation on operation of foreign non-governmental organizations in Vietnam, issued together with the Prime Minister�s Decision No. 340/TTg of May 24, 1996.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.887
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162