Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2012 về củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 585/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 18 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 77/TTr-STP ngày 18 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Lê Thị Liên - GĐ Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

3. Ông Vũ Xuân Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên;

4. Ông Đào Đình Tùng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Bá Cẩn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;

6. Ông Vũ Văn Diễn - Phó GĐ Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

7. Ông Phạm Hùng - Phó GĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên;

8. Ông Trần Văn Tiến - Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Văn Soái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Thành viên;

11. Ông Dương Ngọc Quỳnh - Phó GĐ Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

12. Ông Đinh Văn Dương - Phó GĐ Sở Công Thương - Thành viên;

13. Ông Bùi Ngọc Đĩnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

14. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT - Thành viên;

15. Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên;

16. Ông Trần Viết Huệ - Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

17. Ông Vũ Đạo Giang - Phó GĐ Sở Giao thông Vận tải - Thành viên;

18. Ông Nguyễn Văn Diện - Phó GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

19. Ông Phan Văn Trinh - Phó GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

20. Ông Phạm Quang Man - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Thành viên;

21. Ông Trần Đăng Khoa - Phó GĐ Đài Phát thanh và truyền hình - Thành viên;

22. Ông Đinh Xuân Thông - Phó GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

23. Mời Ông Lê Hồng Quân - Chủ tịch Liên đoàn LĐ tỉnh - Thành viên;

24. Mời Bà Trần Thị Ngân - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh - Thành viên;

25. Mời Ông Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và Thành viên Hội đồng:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng:

a) Nghiên cứu các văn bản pháp luật, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung công tác phổ biến giáo dục pháp luật để các ngành, các cấp phối hợp thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành.

b) Chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch, chương trình đã được ban hành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

c) Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng theo chỉ đạo của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh;

d) Xây dựng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của các ngành và địa phương;

đ) Quản lý nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

e) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và kiến nghị các biện pháp để đẩy mạnh, tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Thành viên:

a) Thành viên Hội đồng phối hợp có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan mình về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

b) Phối hợp với cơ quan Thường trực của Hội đồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực do ngành mình quản lý;

c) Thường xuyên giữ mối liên hệ, đề xuất ý kiến và thông báo kết quả thực hiện cho cơ quan Thường trực của Hội đồng.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Tư pháp để giao dịch và chỉ đạo công tác.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh được dự toán riêng và cấp theo kế hoạch kinh phí hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 365/1998/QĐ-UB ngày 22/4/1998 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2012 về củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85