Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 584/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 19/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 584/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên (có quy trình cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu
VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn


 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN
(kèm theo Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chủ tch UBND tỉnh Đin Biên)

1. Quy trình số 01

Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trình tcác bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết quả/Sản phẩm

I

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Giờ hành chính 0.5 ngày

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp xã

Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày

 

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

- Trường hp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.

Công chức cấp xã

03 ngày

Văn bản đề nghị, biên bản kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 4

Phê duyệt văn bản đề nghị, biên bản kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Lãnh đạo UBND cấp xã

1 ngày

Văn bản đề nghị, biên bản kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bước 5

Chuyển văn bản đề nghị, biên bn kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu số cho UBND cấp huyện

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0.5 ngày

Văn bản đề nghị, biên bản kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

II

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND huyện

Giờ hành chính

Văn bản đề nghị, biên bản kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 7

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc

 

Bước 8

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Dân tộc

01 ngày

 

Bước 9

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo phòng

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chc, cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.

Chuyên viên phòng Dân tộc

02 ngày

Tờ trình kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 10

Xem xét, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt tờ trình kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Lãnh đạo phòng Dân tộc

01 ngày

Tờ trình kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu số

Bước 11

Phê duyệt tờ trình kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu s

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày

Tờ trình kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bước 12

Chuyển tờ trình kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho Ban Dân tộc tỉnh

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày

Tờ trình kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

III

Ban Dân tộc tỉnh

Bước 13

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 14

Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Ban

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc

 

Bước 15

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Ban

Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc

 

Bước 16

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Trong ngày

 

Bước 17

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo phòng

- Trường hp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bsung thêm. Trả lại h sơ kèm thông báo bằng văn bản

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.

Chuyên viên

02 ngày

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 18

Xem xét, trình lãnh đạo Ban phê duyệt Dự thảo quyết định công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Lãnh đạo Phòng

0.5 ngày

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bước 19

Phê duyệt Dự thảo quyết định công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu số

Lãnh đạo Ban

0.5 ngày

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bước 20

Xin ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh các ngành chức năng liên quan.

Lãnh đạo Ban

1.5 ngày

Văn bản tham gia ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tnh, Công an tỉnh

Bước 21

Tổng hợp ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh

Lãnh đạo Phòng

0.5 ngày

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bước 22

Chuyển Dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bước 23

Trả kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tổng thời hạn giải quyết TTHC 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 của năm bình chọn, công nhận người có uy tín theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 6 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg

Lưu ý

Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: được thực hiện ở từng bước của công việc

Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: Thực hiện sau bước trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn phải thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân.

2. Quy trình số 02

Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trình tcác bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết quả/Sản phẩm

I

Ủy ban nhân dân cấp xã

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp xã

Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc

 

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.

Công chức cấp xã

03 ngày

Văn bản đề nghị, biên bản kèm theo danh sách đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 4

Phê duyệt văn bản đề nghị, biên bản kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Lãnh đạo UBND cấp xã

0.5 ngày

Văn bản đề nghị, biên bản kèm theo danh sách đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bước 5

Chuyển văn bản đề nghị, biên bn kèm theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho UBND cấp huyện

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0.5 ngày

Văn bản đề nghị, biên bản kèm theo danh sách đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

II

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ;

- Trường hp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định.

- Trường hp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Văn bản đề nghị, kèm theo danh sách đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 7

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc

 

Bước 8

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Dân tộc

01 ngày

 

Bước 9

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo phòng

- Trường hp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.

Chuyên viên phòng Dân tộc

02 ngày

Văn bản đề nghị, kèm theo danh sách và bản tổng hp hồ sơ đề nghị của xã

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 10

Xem xét, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt văn bản đề nghị, kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của UBND cấp xã

Lãnh đạo phòng Dân tộc

01 ngày

Văn bản đề nghị, kèm theo danh sách và bản tổng hp hồ sơ đề nghị của xã

Bước 11

Phê duyt văn bản đề nghị, kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của UBND cấp xã

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày

Văn bản đề nghị, kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của xã

Bước 12

Chuyển văn bản đề nghị, kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của UBND cấp xã cho Ban Dân tộc tỉnh

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày

Văn bản đề nghị, kèm theo danh sách và bn tổng hp hồ sơ đề nghị của xã

III

Ban Dân tộc tnh

Bước 13

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 14

Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo ban

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc

 

Bước 15

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Ban

Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc

 

Bước 16

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

Trong ngày

 

Bước 17

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo phòng

- Trường hợp hồ sơ chưa đđiều kiện đgiải quyết cần giải trình và b sung thêm. Trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.

Chuyên viên

02 ngày

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi và thay thế danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Bước 18

Xem xét, trình lãnh đạo Ban phê duyệt Dự thảo quyết định đưa ra khỏi và thay thế danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu số

Lãnh đạo Phòng

0.5 ngày

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi và thay thế danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bước 19

Phê duyệt Dự thảo quyết định đưa ra khỏi và thay thế danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Lãnh đạo Ban

0.5 ngày

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi và thay thế danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bước 20

Chuyển Dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyt

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi và thay thế danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bước 21

Trả kết qugiải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh đưa ra khỏi và thay thế danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tng thời hạn giải quyết TTHC 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Lưu ý

Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: được thực hiện ở từng bước của công việc

Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: Thực hiện sau bước trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn phải thông báo cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116