Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5831/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo của Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 5831/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 11/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5831/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương (khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày 26/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; Công văn số 4669/VPCP-KGVX ngày 23/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Quyết định thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Tờ trình số 10337/TTr-SGD&ĐT ngày 16/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo của Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp UBND Thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu tại Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 17/02/2014 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 06/8/2014 của UBND Thành phố thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo:

1. Giúp UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, tư vấn để triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Thủ đô phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho địa phương, đất nước.

2. Nghiên cứu, đề xuất với UBND Thành phố về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động và tập trung nguồn lực đầu tư cho việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Thủ đô.

3. Giúp UBND Thành phố đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; định kỳ tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Thủ đô.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND Thành phố.

Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo:

1. Trưởng Ban: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

2. Phó Trưởng ban:

- Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - phụ trách Văn hóa Xã hội.

3. Các Ủy viên thường trực:

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

4. Các Ủy viên:

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND Thành phố;

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở Khoa học công nghệ;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố;

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Tổng Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội;

- Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới.

5. Tổ trưởng Thư ký Ban Chỉ đạo: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giao Phó Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt danh sách ủy viên và Tổ trưởng, Tổ phó thư ký Ban Chỉ đạo theo văn bản cử người của các sở, ngành, cơ quan.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Chủ tịch UBND Thành phố ban hành.

2. Ban Chỉ đạo gồm có bộ phận giúp việc là Tổ thư ký do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là tổ trưởng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là tổ phó; các ủy viên tổ thư ký cán bộ Văn phòng UBND Thành phố, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã bội và giúp việc là một số công chức của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Tổ thư ký có nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; đôn đốc, điều hành các hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo giao.

3. Các ủy viên Thường trực quyết định thành lập tổ giúp việc đặt tại cơ quan mình để thực hiện phối hợp công tác với Tổ thư ký Ban Chỉ đạo.

4. Ban Chỉ đạo có thể lập các tổ tư vấn về các vấn đề chuyên môn là đại diện một số tổ chức liên quan và chuyên gia được mời làm việc theo nhiệm vụ và có thời hạn. Giao Phó Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập và chỉ đạo việc điều hành hoạt động của các tổ chức tư vấn.

5. Các thành viên của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc cho ủy viên Thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

6. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Chủ tịch UBND Thành phố sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Thành phố; các thành viên khác của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình trong việc thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

7. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký và các tổ chức tư vấn cho Ban Chỉ đạo do ngân sách Thành phố bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Thành phố. Kinh phí hoạt động của Tổ thư ký và Tổ giúp việc do ngân sách Thành phố bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan quyết định thành lập. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo được sử dụng các nguồn kinh phí khác để hoạt động do Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Giải thể các Ban chỉ đạo đã được thành lập tại các quyết định trước đây, có liên quan và không còn phù hợp với quyết định này.

2. Căn cứ Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo để chỉ đạo việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn.

3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: GD&ĐT, LĐTB&XH; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP, TH, VHXH, KT;
- Lưu: VT, VXchien.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5831/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo của Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.561

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.82.241