Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020

Số hiệu: 581/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 15/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 581/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2013-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ em sửa đổi năm 2004;

Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020, gồm ác ông, bà có tên sau:

Trưởng ban:

Ông Lê Văn Dung, Tỉnh Ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh;

Các Phó trưởng ban:

1. Ông Nguyễn Phong Phú, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban thường trực;

2. Ông Phạm Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

3. Ông Lưu Danh Cung, Phó Giám đốc Sở Y tế;

4. Bà Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội;

Các ủy viên:

1. Ông Phạm Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. Ông Vũ Xuân Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

3. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

4. Ông Phạm Tuyết Ngọc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

5. Bà Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Ông Nguyễn Văn Sải, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;

7. Ông Đoàn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

8. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

9. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

10. Ông Nguyễn Minh Lộc, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015; Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện các chương trình hằng năm. Tổng hợp kết quả và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

3. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện.

Điều 3. Thành lập Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo:

a. Bộ phận biên chế thuộc văn phòng UBND tỉnh giúp Ban chỉ đạo gồm:

1. Ông Phạm Tuyết Ngọc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

2. Ông Giang Tuấn Anh, Trưởng phòng Văn xã Văn phòng UBND tỉnh.

Nhiệm vụ:

- Giúp trưởng ban hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho Chương trình hành động vì trẻ em; kiểm soát việc tổng hợp các hoạt động về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo, trình, tham mưu với UBND tỉnh tổ chức các hội nghị của Ban chỉ đạo.

b. Bộ phận liên ngành giúp việc Ban chỉ đạo, gồm các ông, bà:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Bà Trần Lệ Thủy, Chuyên viên phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp;

4. Bà Bùi Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;

5. Ông Đặng Hiếu Nam, Phó trưởng phòng công tác học sinh sinh viên, Sở Giáo Dục và Đào tạo;

6. Bà Mai Thị Thanh Thủy, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh;

7. Ông Chu Văn Tiến, Phó trưởng phòng Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

8. Bà Vũ Thị Lý, Phó trưởng phòng Gia đình và nếp sống văn hóa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

9. Bà Hoàng Thị Bích Thảo, Chuyên viên phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính;

10. Bà Bùi Thị Hường, Phóng viên phòng Chuyên đề, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

11. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông;

12. Bà Phạm Thị Biên, Trưởng ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

13. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó trưởng ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh;

14. Bà Nguyễn Thị Thu La, Trưởng ban Thanh thiếu nhi - trường học, Tỉnh Đoàn Ninh Bình

Nhiệm vụ:

1. Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo soạn thảo các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020 theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành;

2. Theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch; Tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng, hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ báo cáo Ban chỉ đạo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh; Bí thư Tỉnh Đoàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ông có tên tại Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động TBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, VP6, VP5, VP7. A34

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.780

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171