Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 58/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Thông tin thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 58/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Phan Văn Hùng
Ngày ban hành: 23/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBDT ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Trung tâm Thông tin;

Căn cQuyết định số 733/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao Kế hoạch công tác năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Thông tin thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưng, Chủ nhiệm;
- C
ác TT, PCNUB;
- C
ng TT ĐTUDT;
- Lưu: VT, TTTT (08).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định s
: 58/QĐ-UBDT ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

Số TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hin

Diễn giải chi tiết

Hình thức sản phm

Lãnh đạo phụ trách

Đơnn vị phối hp

1

2

3

4

5

6

7

I

Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định s 158/QĐ-UBDT ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

1

Thực hiện 11 nhiệm vụ

Cả năm

Triển khai 11 nhiệm vụ ứng dụng CNTT và Truyền thông phục vụ quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành của y ban Dân tc

Báo cáo

Giám đốc

Phòng TCHC

II

Các đề án, chương trình, chính sách trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tưng Chính phủ

1

Khảo sát, điều tra, xây dựng Đ án “Htrợ đồng bào dân tộc thiu số tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ việc phát trin kinh tế - xã hội và đm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam

Tháng 2, 3

- Thành lập Tổ soạn thảo, Tổ biên tập Đán

- Họp Tổ soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đán (04 cuộc họp do Lãnh đạo UB chủ trì) và các chuyên gia tư vấn

Quyết định; dự thảo Đ án

Giám đốc

Phòng Truyền phát trực tuyến

Tháng 4

- Tổng hp các ý kiến góp ý chnh sửa Đán; Báo cáo Lãnh đạo Ủy ban phụ trách trực tiếp về dự thảo Đ án

- Tổ chức 02 Hội thảo mở rộng mời các Bộ, ngành liên quan xin ý kiến hoàn thiện Đán; tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thin Đ án

Báo cáo

Giám đốc

Phòng Truyền phát trực tuyến

Tháng 5

- Thông qua Ban cán sự Đảng UBDT

- Hoàn thiện Đề án, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ký trình Thtướng Chính phủ

Dự thảo Tờ trình, Đề án

Giám đốc

Phòng Truyền phát trực tuyến

III

Thực hiện các dự án CNTT (ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển)

1

Tiếp tục thực hiện giai đoạn 3 dự án “Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp cho Uỷ ban Dân tộc”

Tháng 2

Xây dựng kế hoạch triển khai dự án năm 2017

Quyết định

PGĐ Nguyễn Hoàng Hải

Ban quản lý dự án thuộc Trung tâm Thông tin

Tháng 3

Thống nhất thiết kế thi công và dự toán theo kinh phí năm 2017

Biên bản

Tháng 4

Trình kế hoạch đấu thầu; xây dựng hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án

Quyết định; HSMT

Tháng 5

Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quyết định

Tháng 6,7,8

Triển khai các gói thầu mua sắm thiết bị ...

Thiết bị

2

Lập dự án “Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại phục vụ hợp tác quốc tế”

Tháng 2

Hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại phục vụ hợp tác quốc tế”; trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt

Quyết định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Giám đốc

Phòng TCHC

Tháng 3

Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng Cng thông tin đối ngoại phục vụ hợp tác quốc tế”

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Giám đốc

Phòng TCHC

Tháng 4

Trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt

Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Giám đc

Phòng TCHC

3

Lập dự án “Ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý tòa nhà trụ sở Ủy Ban Dân Tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội”

Tháng 2

Hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Ứng dụng Công nghệ thông tin vào qun lý tòa nhà trụ sở Ủy Ban Dân Tộc, số 349 Đội Cn, Ba Đình, Hà Nội”; trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt

Quyết định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Giám đốc

Phòng TCHC

Tháng 3

Lập Báo cáo nghiên cu khả thi dự án “Ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý tòa nhà trụ sở Ủy Ban Dân Tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội”

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Giám đốc

Phòng TCHC

Tháng 4

Trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt

Quyết định

Giám đốc

Phòng TCHC

IV

Thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí năm 2017

1

Duy trì và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử UBDT; Xây dựng Bản tin phục vụ Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị và Ban Dân tộc các tỉnh, thành.

Cả năm

- Duy trì cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Tổng hợp, biên tập Bản tin tham khảo phục vụ Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các Vụ, đơn và Ban Dân tộc các tỉnh, thành theo tuần;

- Duy trì hệ thống truyn phát trực tuyến và truyền phát lại các kênh phát thanh truyền hình dân tộc.

Tin, bài; bản tin; kênh phát thanh, truyền hình

PGĐ Lê Tuấn Hà

Phòng Trang tin

2

Nâng cấp, triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến một số Ban Dân tộc các tỉnh; tập huấn sdụng cho cán bộ UBDT

Qúy I, II

Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phục vụ triển khai chữ ký số

Phần mềm

Giám đc

Phòng ứng dụng CSDL

Qúy III, IV

Tập huấn sử dụng cho cán bộ UBDT; triển khai, kết nối đến một số BDT các tỉnh

Báo cáo

3

Hỗ trợ vận hành và duy trì hệ thống Hạ tầng kỹ thuật,

Cả năm

Quản trị, duy trì hệ thng hạ tầng kỹ thuật của UBDT đảm bảo hoạt động 24/24 (Hệ thng hạ tng gm: mạng tin học của UBDT, Cổng Thông tin điện tử UBDT, hệ thống thư điện tử: hệ thống điều hành tác nghiệp và qun lý văn bản; các hệ thống thông tin và Cơ sở dliệu, hệ thống an ninh, bảo mật, hệ thống hội nghị truyền hình, các phần mềm ứng dụng, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền phát trực tuyến...

- Thu thập, cập nhật thông tin tư liệu điện tử chuyên ngành dân tộc.

Báo cáo; dữ liệu điện t

PGĐ Nguyễn Hoàng Hải

Phòng THHT

4

Duy trì Trang tin tiếng Anh và hoạt động của Ban chỉ đạo Trang tin đối ngoại UBDT

Cả năm

Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh các tin, bài trên Cổng thông tin điện tử UBDT

Tin, bài

PGĐ Lê Tuấn Hà

Phòng Trang tin

Quý I, IV

Tchức Hội thảo xây dựng nội dung Trang tin tiếng Anh; tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo

Báo cáo

5

Nâng cấp thiết bị hội nghị trực tuyến của y ban Dân tộc

Tháng 2, 3

Xây dựng Đề cương và dự toán chi tiết

Đcương và dự toán chi tiết

Giám đc

Phòng THHT, TCHC

Tháng 4, 5

Xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch đu thầu; xây dựng HSMT; tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quyết định; HSMT

Tháng 6, 7, 8

Triển khai gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị HNTH

Thiết bị; dịch vụ

6

Thực hiện dự án Điều tra, thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống công tác dân tộc theo Quyết định s402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 2, 3

Thành lập Tcông tác thuộc Trung tâm Thông tin có nhiệm vụ tổ chức thực hiện dự án Điều tra...; xây dựng, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Đcương và dự toán chi tiết.

Quyết định; Đcương và dự toán chi tiết

Giám đốc

Phòng ứng dụng CSDL, TCHC, Tổ công tác

Tháng 4

Xây dựng, trình lãnh đạo y ban phê duyệt kế hoạch đu thầu; lập HSMT; tổ chức lựa chn nhà thầu

Quyết định; HSMT

Tháng 5, 6, 7, 8

Trin khai các gói thầu

Hp đồng

7

Thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2017: Dự án, điều tra đánh giá nhu cầu thông tin và phương thức truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả đưa thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số

Tháng 2, 3

Xây dựng phương án điều tra; lập mẫu phiếu điều tra

Phương án, mẫu phiếu

Giám đốc

Phòng Thông tin Tư liu

Tháng 4, 5, 6

Thực hiện điều tra thử; tổ chức hội thảo

Báo cáo

 

 

8

Thực hiện dự án về môi trường

Tháng 2, 3, 4

Thành lập Đoàn khảo sát hiện trạng số liệu, chỉ tiêu tại Bộ ngành, địa phương; tổ chức khảo sát

Quyết định; Báo cáo

PGĐ Nguyễn Hoàng Hải

Phòng ng dụng CSDL

Tháng 5

Xây dựng báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hp.

Báo cáo

Tháng 6, 7, 8, 9

Xây dựng khung cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc; hội thảo xin ý kiến bộ, ban ngành hoàn thiện khung cơ sdữ liu

Khung cơ sở dữ liệu

 

Tháng 10, 11, 12

Hội thảo; nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện Dự án

Báo cáo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 58/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Thông tin thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


781

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251