Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 579/QĐ-UBND 2018 thực hiện 10/NQ-CP tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn Thanh Hóa

Số hiệu: 579/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 16/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-CP NGÀY 03/2/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ; KẾ HOẠCH SỐ 07-KH/TW NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW; NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2017/QH14 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ; KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SỐ 44-KH/TU NGÀY 14/12/2017 CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII) VỀ “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-CP NGÀY 03/2/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ; KẾ HOẠCH SỐ 07-KH/TW NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW; NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2017/QH14 NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ; KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SỐ 44-KH/TU NGÀY 14/12/2017 CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII) VỀ “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW), Kế hoạch số 07- KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ; Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các ngành, các cấp và toàn xã hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cụ thể để UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị (sau đây gọi tắt là sở, ngành, địa phương) tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ; Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập và thông tin, tuyên truyền

Tập trung quán triệt, học tập, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên về quan điểm, mục tiêu, nội dung, yêu cầu Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.

Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan trong triển khai, tổ chức thực hiện. Địa phương, cơ quan, đơn vị nào không thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, còn để tổ chức bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả và không thực hiện được tỷ lệ tinh giản biên chế theo kế hoạch thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và phải bị xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

2. Tập trung thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

- Tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối phòng, ban bên trong các cơ quan, đơn vị của các sở, ngành, UBND cấp huyện gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết giải thể hoặc sắp xếp lại các đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Giảm tối đa các Ban quản lý dự án. Kiên quyết hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế; chỉ thành lập tổ chức mới (cấp phòng và tương đương trở lên) trong trường hợp đặc biệt do Trung ương quy định và thực sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn nhưng phải được sự nhất trí của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo thẩm quyền.

- Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan và quy định của Đảng, Chính phủ.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; phương án sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước.

- Tiếp tục duy trì thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. Tiếp tục thực hiện việc bố trí bí thư hoặc phó bí thư chi bộ kiêm trưởng khu dân cư, những nơi khó khăn về nhân sự thì mới bố trí, giới thiệu đảng viên làm trưởng khu dân cư.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình trung tâm hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp.

- Xây dựng dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi cục và tương đương thuộc các sở, ngành, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

(Thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách và các ban quản lý dự án báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

(Thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có điều kiện theo quy định (thực hiện từ năm 2019).

- Xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định (thực hiện từ năm 2019).

- Thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (thực hiện từ năm 2019).

- Chủ động sơ kết và tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

- Rà soát, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định khung của Chính phủ; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và nhu cầu của thị trường, xã hội; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

(Thực hiện từ năm 2019).

- Xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền quyết định và thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn ở những nơi có điều kiện (Thực hiện từ năm 2021).

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý biên chế và thực hiện tinh giản biên chế

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 và Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị; Kết luận số 116-KL/TW, ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Phú Thọ. Chỉ đạo thực hiện việc tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đã đề ra, đảm bảo từ nay đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế của toàn tỉnh so với năm 2015, không giao bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao thêm nhiệm vụ thì các cơ quan tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có.

- Quy định và quản lý chặt chẽ biên chế đối với các cơ quan, đơn vị trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức và xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế; rà soát, điều chỉnh biên chế giữa các cơ quan, đơn vị đảm bảo cân đối, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, quy mô của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu biên chế. Tiến hành rà soát số lượng, chất lượng và năng lực cán bộ lãnh đạo các cấp; thực hiện nghiêm túc số lượng lãnh đạo cấp phó sở, ban, ngành, phó phòng và tương đương theo đúng quy định của Trung ương.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện chủ trương chấm dứt tất cả các loại hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn không nằm trong biên chế được giao tại các cơ quan hành chính; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc nội dung này, không để phát sinh trong những năm tiếp theo. Thực hiện cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 làm công việc lái xe ở các cơ quan, đơn vị đã giảm xe ô tô theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, từng bước thay thế nguồn trả lương từ ngân sách bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

- Thực hiện việc rà soát, đánh giá trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại và sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện chặt chẽ công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm theo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công để từng bước tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn (phẩm chất, năng lực, sức khỏe) và những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức.

- Tiếp tục thực hiện kiêm nhiệm đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Thực hiện khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã, thôn, tổ dân phố, gắn với xây dựng mô hình hội đồng tự quản trong cộng đồng dân cư.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành Nghị quyết số 18- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, giới thiệu cán bộ bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ; Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch này của UBND tỉnh trong tháng 4 năm 2018; tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của sở, ngành, địa phương; định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giám đốc sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động, định kỳ vào ngày 01 tháng 12 hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch hành động; bám sát các nội dung liên quan trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để thực hiện việc báo cáo theo quy định.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch hành động, các sở, ngành, địa phương chủ động đề xuất, gửi sở Nội vụ để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ
(Kèm theo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh tại Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh)

TT

Tên đề án, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cấp trình

Sản phẩm hoàn thành

Thời gian hoàn thành

I

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

 

 

 

 

 

1

Rà soát các quy định của TW liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của tỉnh cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Báo cáo

Quý II/2018

2

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở.

Các Sở: NN&PTNT; XD; TT&TT; Ban Dân tộc

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

UBND tỉnh

Quyết định

Quý II/2018

3

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục và tương đương trực thuộc Sở.

Các Sở

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

UBND tỉnh

Quyết định

Năm 2018 và 2019

4

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở sau khi có Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành TW.

Các Sở

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

UBND tỉnh

Quyết định

Năm 2019, 2020

II

Tổ chức, sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước

 

 

 

 

 

1

Xây dựng đề án rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

UBND tỉnh

Đề án

Quý I/2018

2

Xây dựng đề án rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở VHTT&DL; Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở VHTT&DL; Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

UBND tỉnh

Đề án

Quý II/2018

3

Xây dựng đề án rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở LĐTB&XH.

Sở LĐTB&XH

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

UBND tỉnh

Đề án

Quý II/2018

4

Nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy của các Sở GTVT, Tư pháp; TNMT; TT&TT

Các Sở: GTVT, Tư pháp, TNMT, TT&TT

Các Sở và Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Đề án

Quý III/ 2018

5

Rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án.

Các Sở, UBND cấp huyện

Các Sở, UBND cấp huyện và Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Báo cáo

Năm 2018- 2019

6

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh sắp xếp lại tổ chức bên trong của các sở, ngành.

Các Sở, ngành.

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

UBND tỉnh

Quyết định

Năm 2018 và năm 2019

7

Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố.

UBND cấp huyện, Sở Nội vụ

UBND cấp huyện, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

UBND tỉnh

Đề án

Năm 2019, 2020

8

Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có điều kiện.

UBND cấp huyện, Sở Nội vụ.

UBND cấp huyện, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

UBND tỉnh

Đề án

Năm 2019

9

Đề án thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn ở những nơi có điều kiện.

Sở Nội vụ, UBND cấp huyện.

Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan

UBND tỉnh

Đề án

Năm 2021

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 16/03/2018 thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch 07-KH/TW thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch hành động 44-KH/TU thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.773

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!