Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 57/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 21/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BÃI BỎ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 13/TTr-STNMT ngày 15 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 32 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Có Danh mục và nội dung quy trình kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời, tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và:

- Thay thế Quy trình số 10; 11; 12; Mục I, phần I.1; số 56 đến 75 Mục II, phần II.1; số 10; 11; 26; 27; 29; 30 Mục III, phần III.1 của Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Bãi bỏ các Quy trình số 8; 9; 14 đến 25; 28; 31 Mục III, phần III.1 của Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Viễn thông Kon Tum;
- Lưu: VT, TTHCC.LTLH.

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

I

Thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 TTHC

01

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

02

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

03

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

II

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường: 22 TTHC

II.1

Thủ tục hành chính ban hành mới

01

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

02

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

II.2

Thủ tục hành chính sửa đổi

03

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

04

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

05

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

06

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

07

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

08

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

09

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

10

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

11

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản

 

khác gắn liền với đất

12

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

13

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

14

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

15

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

16

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

17

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

18

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

19

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

20

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

21

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

22

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

III

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 07 TTHC

III.1

Thủ tục hành chính ban hành mới

01

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

III.2

Thủ tục hành chính sửa đổi

02

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

03

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài

 

sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

04

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

05

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

06

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

07

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

II. Danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

STT

Tên Thủ tục hành chính

Ghi chú

01

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quy trình số 08

02

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Quy trình số 09

03

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Quy trình số 12

04

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Quy trình số 13

05

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Quy trình số 14

06

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Quy trình số 15

07

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Quy trình số 16

08

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quy trình số 17

09

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất.

Quy trình số 18

10

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Quy trình số 19

11

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

Quy trình số 20

12

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Quy trình số 21

13

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Quy trình số 22

14

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Quy trình số 23

15

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

Quy trình số 24

16

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Quy trình số 25

17

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Quy trình số 28

18

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Quy trình số 31

B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TỈNH KON TUM

I. Thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy trình số 01:

Thủ tục: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

1.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Phân công xử lý

Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

Tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng đăng ký đất đai; Xử lý hồ sơ cho cán bộ, công chức thực hiện. Cán bộ, công chức được giao thực hiện: Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai: Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất. Thẩm tra các điều kiện về tình trạng tranh chấp đất đai, về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định thu hồi và cho thuê đất để trình Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi và cho thuê đất.

Lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai /Cán bộ, công chức được giao thực hiện (thuộc Chi cục quản lý đất đai)

7,5 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC);

- Biên bản thẩm tra hiện trạng, sơ đồ vị trí đất.

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định

Bước 04

Lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai xem xét hồ sơ; Nếu hồ sơ đã đầy đủ và đảm bảo theo quy định thì ký văn bản trình Lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai

01 ngày làm việc

- Tờ trình/Dự thảo Quyết định/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

- Xem xét ký Tờ trình chuyển cho Cán bộ Văn thư phát hành văn bản.

- Cán bộ văn thư ký, đóng dấu, vào sổ theo dõi và phát hành văn bản

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ

01 ngày làm việc

- Tờ trình/ dự thảo Quyết định/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Chi cục quản lý đất đai chuyển hồ sơ tới Trung tâm phục vụ hành chính công trình UBND tỉnh Ban hành Quyết định thu hồi và cho thuê đất

Cán bộ, công chức được giao thực hiện (thuộc Chi cục quản lý đất đai)

01 ngày làm việc

- Tờ trình/ dự thảo Quyết định/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Tiếp nhận và xử lý tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

05 ngày làm việc

 

Bước 07.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ: Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định thì không tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn cơ quan trình duyệt bổ sung, điều chỉnh kịp thời.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định:

+ Tiếp nhận và phát hành Phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ

+ Ghi chép và cập nhật vào sổ theo dõi hồ sơ.

+ Chuyển hồ sơ tới Lãnh đạo Văn phòng xử lý

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0.5 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ/Hoặc phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07.2

- Lãnh đạo Văn phòng chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn giải quyết.

- Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ tới công chức chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

0,25 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07.3

- Kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo phòng (kèm văn bản trả lời). Lãnh đạo phòng chuyển trả hồ sơ cho Trung tâm. Công chức của Trung tâm thông báo đến tổ chức, cá nhân để trả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ lập hồ sơ trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Công chức phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

02 ngày làm việc

Phiếu yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Dự thảo Quyết định /Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07.4

Lãnh đạo phòng xem xét: Nội dung và các vấn đề liên quan đến hồ sơ

+ Nếu đạt yêu cầu, Lãnh đạo phòng thống nhất thì chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Văn phòng xem xét, thẩm tra

+ Nếu không thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo, chuyển lại cho công chức thụ lý. Công chức chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Văn phòng xem xét.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định / Phiếu trình (Kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07.5

Lãnh đạo Văn phòng xem xét: Xem xét về nội dung, tính pháp lý và các vấn đề liên quan khác của hồ sơ trình ký;

+ Nếu Lãnh đạo Văn phòng thống nhất nội dung hồ sơ thì trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét;

+ Nếu không thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo, chuyển lại phòng chuyên môn thụ lý dự thảo văn bản trả lời cơ quan trình duyệt (nếu thuộc thẩm quyền Lãnh đạo Văn phòng) hoặc trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký duyệt, đảm bảo ban hành văn bản đúng thời hạn hẹn trả.

Lãnh đạo Văn phòng

0.5 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định / Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07.6

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét:

- Nếu Lãnh đạo UBND tỉnh không ký duyệt hoặc có ý kiến khác thì chuyên viên thụ lý dự thảo văn bản thể hiện ý kiến chỉ đạo trình Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt.

- Nếu đồng ý, Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt hồ sơ và chuyển bộ phận Văn thư lấy số văn bản.

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Quyết định/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07.7

Chuyển kết quả và lưu trữ hồ sơ:

- Bộ phận Văn thư lấy số văn bản và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả cho công chức của Văn phòng làm việc tại Trung tâm và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày làm việc

Quyết định/ Phiếu trình

Bước 07.8

Giao trả kết quả:

Công chức của Văn phòng làm việc tại Trung tâm giao kết quả xử lý cho cơ quan trình duyệt theo đúng phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Ghi chép và cập nhật kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm giải quyết công việc. Yêu cầu cơ quan trình duyệt ký nhận kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thu hồi phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo giấy hẹn trả kết quả

Quyết định

Bước 08

Cán bộ, công chức được giao thực hiện:

- Chuyển hồ sơ có liên quan và Quyết định thu hồi và cho thuê đất về Văn phòng Đăng ký đất đai để chuyển Cơ quan Thuế.

- Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản;

Cán bộ, công chức được giao thực hiện (thuộc Chi cục quản lý đất đai)

01 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản cho cơ quan thuế/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 09

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ phân công cho cán bộ thực hiện.

- Cán bộ, viên chức viết Phiếu chuyển thông tin địa chính trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai ký và chuyển Cục thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính.

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

2,5 ngày làm việc

- Phiếu chuyển thông tin /Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC).

Bước 10

Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông báo nộp tiền thuê đất đến Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất

Cán bộ, viên chức (Văn phòng Đăng ký đất đai)

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ/ Thông báo nghĩa vụ tài chính.

Bước 11

Công chức thực hiện:

- Thông báo cho người nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn ký hợp đồng thuê đất với Sở tài nguyên và môi trường;

- Dự thảo Hợp đồng thuê đất để trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký lại Hợp đồng thuê đất cho người sử dụng đất khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, công chức (thuộc Chi cục quản lý đất đai)

02 ngày làm việc

- Hợp đồng thuê đất/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ/ Thông báo nghĩa vụ tài chính.

Bước 12

Cán bộ, viên chức thực hiện:

- Ghi nội dung xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận.

- Ghi nội dung xác nhận vào Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; In mới Giấy chứng nhận, dự thảo Tờ trình, trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận theo quy định;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Cán bộ, viên chức (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

03 ngày làm việc

- Giấy chứng nhận; Tờ trình (nếu có)

- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 13

- Ký xác nhận vào đơn Đăng ký, Giấy chứng nhận đã cấp;

- Ký Tờ trình, trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận (trường hợp phải cấp mới GCN). Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận/ Tờ trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 14

- Ký Giấy chứng nhận;

- Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 15

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trên cơ sở dữ liệu đất đai;

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ , viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

0,5 ngày làm việc

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Bước 16

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo giấy hẹn trả kết quả

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

30 ngày làm việc

1.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; trình lãnh đạo Chi nhánh duyệt hồ sơ

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ Chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 05

Xem xét kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Trình Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất.

Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Kiểm tra, duyệt hồ sơ, trình UBND huyện quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Ký duyệt quyết định

UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tiếp nhận hồ sơ Phân công cho cán bộ xử lý hồ sơ

Công chức Phòng chuyên môn được giao xử lý Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 09

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, in Giấy chứng nhận Trường hợp yêu cầu cấp mới GCN đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

-Trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

07 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 10

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ Chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 11

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ và trình UBND huyện/ thành phố ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp bán) Chuyển kết quả về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Phòng TN&MT /UBND huyện, thành phố

07 ngày làm việc

Giấy chứng nhận /Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 12

Vào sổ theo dõi, chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận /Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

30 ngày làm việc (Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Quy trình số 02:

Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

2.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ:

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận thực hiện các công việc sau:

+ Tiếp nhận và phát hành phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

+ Ghi chép, cập nhật vào sổ theo dõi hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử theo quy định;

+ Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ; chuyển Chi cục quản lý đất đai.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai/ Cán bộ, viên chức thực hiện.

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

Tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng đăng ký đất đai; Xử lý hồ sơ cho cán bộ, công chức thực hiện. Cán bộ, công chức được giao thực hiện: Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai: Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất. Thẩm tra các điều kiện về tình trạng tranh chấp đất đai, về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định chuyển hình thức sử dụng đất để trình Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quyết định chuyển hình thức sử dụng đất.

Lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai/ Cán bộ, công chức được giao thực hiện (thuộc Chi cục quản lý đất đai)

09 ngày làm việc

Biên bản thẩm tra hiện trạng, sơ đồ vị trí đất/ Dự thảo Tờ trình, Quyết định/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai xem xét hồ sơ; Nếu hồ sơ đã đầy đủ và đảm bảo theo quy định thì ký văn bản trình Lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai

01 ngày làm việc

- Tờ trình, dự thảo Quyết định/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

- Xem xét ký Tờ trình chuyển cho Cán bộ Văn thư phát hành văn bản.

- Cán bộ văn thư ký, đóng dấu, vào sổ theo dõi và phát hành văn bản

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ

01 ngày làm việc

- Tờ trình, dự thảo Quyết định/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Chi cục quản lý đất đai chuyển hồ sơ tới Trung tâm phục vụ hành chính công trình UBND tỉnh Ban hành Quyết định gia hạn sử dụng đất

Cán bộ, công chức được giao thực hiện (thuộc Chi cục quản lý đất đai)

0,5 ngày làm việc

- Tờ trình, dự thảo Quyết định/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Tiếp nhận và xử lý tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

05 ngày làm việc

 

Bước 07.1

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ: Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định thì không tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn cơ quan trình duyệt bổ sung, điều chỉnh kịp thời.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định:

+ Tiếp nhận và phát hành Phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ

+ Ghi chép và cập nhật vào sổ theo dõi hồ sơ.

+ Chuyển hồ sơ tới Lãnh đạo Văn phòng xử lý

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0.5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 07.2

- Lãnh đạo Văn phòng chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn giải quyết.

- Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ tới công chức chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

0,25 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07.3

- Kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo phòng (kèm văn bản trả lời). Lãnh đạo phòng chuyển trả hồ sơ cho Trung tâm. Công chức của Trung tâm thông báo đến tổ chức, cá nhân để trả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ lập hồ sơ trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Công chức phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

02 ngày làm việc

Phiếu yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Dự thảo Quyết định /Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07.4

Lãnh đạo phòng xem xét: Nội dung và các vấn đề liên quan đến hồ sơ

+ Nếu đạt yêu cầu, Lãnh đạo phòng thống nhất thì chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Văn phòng xem xét, thẩm tra

+ Nếu không thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo, chuyển lại cho công chức thụ lý. Công chức chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Văn phòng xem xét.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định / Phiếu trình (Kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07.5

Lãnh đạo Văn phòng xem xét: Xem xét về nội dung, tính pháp lý và các vấn đề liên quan khác của hồ sơ trình ký;

+ Nếu Lãnh đạo Văn phòng thống nhất nội dung hồ sơ thì trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét;

+ Nếu không thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo, chuyển lại phòng chuyên môn thụ lý dự thảo văn bản trả lời cơ quan trình duyệt (nếu thuộc thẩm quyền Lãnh đạo Văn phòng) hoặc trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký duyệt, đảm bảo ban hành văn bản đúng thời hạn hẹn trả.

Lãnh đạo Văn phòng

0.5 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định / Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07.6

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét:

- Nếu Lãnh đạo UBND tỉnh không ký duyệt hoặc có ý kiến khác thì chuyên viên thụ lý dự thảo văn bản thể hiện ý kiến chỉ đạo trình Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt.

- Nếu đồng ý, Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt hồ sơ và chuyển bộ phận Văn thư lấy số văn bản.

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Quyết định/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07.7

Chuyển kết quả và lưu trữ hồ sơ:

- Bộ phận Văn thư lấy số văn bản và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả cho công chức của Văn phòng làm việc tại Trung tâm và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày làm việc

Quyết định/ Phiếu trình

Bước 07.8

Giao trả kết quả: Công chức của Văn phòng làm việc tại Trung tâm giao kết quả xử lý cho cơ quan trình duyệt theo đúng phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Ghi chép và cập nhật kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm giải quyết công việc. Yêu cầu cơ quan trình duyệt ký nhận kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thu hồi phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo giấy hẹn trả kết quả

Quyết định

Bước 08

Cán bộ, công chức được giao thực hiện:

- Chuyển hồ sơ có liên quan và Quyết định chuyển hình thức sử dụng đất về Văn phòng Đăng ký đất đai để chuyển Cơ quan Thuế.

Cán bộ, công chức được giao thực hiện (thuộc Chi cục quản lý đất đai)

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 09

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ phân công cho cán bộ thực hiện.

- Cán bộ, viên chức viết Phiếu chuyển thông tin địa chính trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai ký và chuyển Cục thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính.

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

0,5 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC).

- Phiếu chuyển thông tin

Bước 10

Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông báo nộp tiền thuê đất đến Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký lại Hợp đồng thuê đất (trường hợp thuê đất)

Cán bộ, viên chức (Văn phòng Đăng ký đất đai)

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ/ Thông báo nghĩa vụ tài chính.

Bước 11

Công chức thực hiện:

- Thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với Sở tài nguyên và môi trường (trường hợp thuê đất);

- Dự thảo Hợp đồng thuê đất (trường hợp thuê đất) để trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký lại Hợp đồng thuê đất cho người sử dụng đất khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, công chức (Chi cục quản lý đất đai)

03 ngày làm việc

- Hợp đồng thuê đất

- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ/ Thông báo nghĩa vụ tài chính.

Bước 12

Cán bộ, viên chức thực hiện:

- Ghi nội dung xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận.

- Ghi nội dung xác nhận vào Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; In mới Giấy chứng nhận, dự thảo Tờ trình, trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận (trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận) theo quy định; Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Cán bộ, viên chức (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

05 ngày làm việc

- Giấy chứng nhận; Tờ trình (nếu có)

- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 13

- Ký xác nhận vào đơn Đăng ký, Giấy chứng nhận đã cấp (trường hợp không cấp mới Giấy chứng nhận);

- Ký Tờ trình, trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận (trường hợp phải cấp mới GCN)

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận/ Tờ trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 14

- Ký Giấy chứng nhận;

- Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 15

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trên cơ sở dữ liệu đất đai;

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

01 ngày làm việc

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Bước 16

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo giấy hẹn trả kết quả

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

30 ngày làm việc

2.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ; chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai / Cán bộ, viên chức

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

Thẩm tra hồ sơ, dự thảo Quyết định trình lãnh đạo phòng phê duyệt

Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường được giao xử lý

6.5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Xem xét kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Trình Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện

Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Kiểm tra, duyệt hồ sơ, trình UBND huyện quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Ký duyệt quyết định

UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường được giao xử lý

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Tiếp nhận hồ sơ Phân công cho cán bộ xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Thực hiện chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, in Giấy chứng nhận. Trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Trường hợp yêu cầu cấp mới GCN đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 09

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ). Tiếp nhận bổ sung hồ sơ khi nhận được chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính chuyển chứng từ cho Phòng Tài chuyên và Môi trường

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Chứng từ

Bước 10

Ký hợp đồng thuê đất, chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Phòng Tài nguyên và Môi trường

05 ngày làm việc

Hợp đồng thuê đất/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 11

Bước 11.1. Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận. Bước 11.2. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận không còn dòng trống để xác nhận thay đổi, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Chi nhánh xét duyệt chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 12

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

30 ngày làm việc (Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Quy trình số 03:

Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

3.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

- Chuyển hồ sơ đến Chi cục quản lý đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công phân công cho cán bộ xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai

0,25 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Công chức thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì dự thảo Quyết định gia hạn Trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất. Trình lãnh đạo phòng kiểm tra

Công chức Chi cục quản lý đất đai

01 ngày làm việc

Dự thảo Tờ Trình Quyết định/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo thẩm định ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo sở ký duyệt Tờ trình

Lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai

0,25 ngày làm việc

Tờ Trình, dự thảo Quyết định/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận và xử lý tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

05 ngày làm việc

 

Bước 05.1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0.5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 05.2

- Lãnh đạo Văn phòng chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn giải quyết.

- Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ tới công chức chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

0,25 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05.3

- Kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo phòng (kèm văn bản trả lời). Lãnh đạo phòng chuyển trả hồ sơ cho Trung tâm. Công chức của Trung tâm thông báo đến tổ chức, cá nhân để trả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ lập hồ sơ trình Lãnh đạo phòng xem xét.

Công chức phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

02 ngày làm việc

Phiếu yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Dự thảo Quyết định /Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05.4

Lãnh đạo phòng xem xét: Nội dung và các vấn đề liên quan đến hồ sơ

+ Nếu đạt yêu cầu, Lãnh đạo phòng thống nhất thì chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Văn phòng xem xét, thẩm tra

+ Nếu không thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo, chuyển lại cho công chức thụ lý. Công chức chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Văn phòng xem xét.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định / Phiếu trình (Kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05.5

Lãnh đạo Văn phòng xem xét: Xem xét về nội dung, tính pháp lý và các vấn đề liên quan khác của hồ sơ trình ký;

+ Nếu Lãnh đạo Văn phòng thống nhất nội dung hồ sơ thì trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét;

+ Nếu không thống nhất thì có ý kiến chỉ đạo, chuyển lại phòng chuyên môn thụ lý dự thảo văn bản trả lời cơ quan trình duyệt (nếu thuộc thẩm quyền Lãnh đạo Văn phòng) hoặc trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký duyệt, đảm bảo ban hành văn bản đúng thời hạn hẹn trả.

Lãnh đạo Văn phòng

0.5 ngày làm việc

Dự thảo Quyết định / Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05.6

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét:

- Nếu Lãnh đạo UBND tỉnh không ký duyệt hoặc có ý kiến khác thì chuyên viên thụ lý dự thảo văn bản thể hiện ý kiến chỉ đạo trình Lãnh đạo Văn phòng hoặc Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt.

- Nếu đồng ý, Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt hồ sơ và chuyển bộ phận Văn thư lấy số văn bản.

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Quyết định/ Phiếu trình (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05.7

Chuyển kết quả và lưu trữ hồ sơ:

- Bộ phận Văn thư lấy số văn bản và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả cho công chức của Văn phòng làm việc tại Trung tâm và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày làm việc

Quyết định/ Phiếu trình

Bước 05.8

Giao trả kết quả: Công chức của Văn phòng làm việc tại Trung tâm giao kết quả xử lý cho cơ quan trình duyệt theo đúng phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Ghi chép và cập nhật kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm giải quyết công việc. Yêu cầu cơ quan trình duyệt ký nhận kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thu hồi phiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo giấy hẹn trả kết quả

Quyết định

Bước 06

Cán bộ, công chức được giao thực hiện:

- Chuyển hồ sơ có liên quan và Quyết định thu hồi và cho thuê đất về Văn phòng Đăng ký đất đai để chuyển Cơ quan Thuế.

- Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản;

Cán bộ, công chức được giao thực hiện (thuộc Chi cục quản lý đất đai)

0,5 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản cho cơ quan thuế/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ phân công cho cán bộ thực hiện.

- Cán bộ, viên chức viết Phiếu chuyển thông tin địa chính trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai ký và chuyển Cục thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính.

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

0,5 ngày làm việc

- Phiếu chuyển thông tin /Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC).

Bước 08

Công chức thực hiện:

- Thông báo cho người nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn ký hợp đồng thuê đất với Sở tài nguyên và môi trường;

- Dự thảo Hợp đồng thuê đất để trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký lại Hợp đồng thuê đất cho người sử dụng đất khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, công chức (thuộc Chi cục quản lý đất đai)

01 ngày làm việc

- Hợp đồng thuê đất/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ/ Thông báo nghĩa vụ tài chính.

Bước 09

Bước 09.1. Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận. Bước 09.2. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận không còn dòng trống để xác nhận thay đổi, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Chi nhánh xét duyệt chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 10

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0.5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận /Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ /Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày/ ngày làm việc (Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

3.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ; chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai / Cán bộ, viên chức

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Công chức thẩm định hồ sơ.

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở, lập phiếu trình (nếu có) và Dự thảo kết quả thủ tục hành chính trình lãnh đạo phòng/đơn vị xem xét.

Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường được giao xử lý

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Xem xét kết quả giải quyết thủ tục hành chính

-Trình Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Kiểm tra, duyệt hồ sơ, trình UBND huyện quyết định gia hạn

Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Ký duyệt quyết định gia hạn.

UBND cấp huyện

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tiếp nhận hồ sơ Phân công cho cán bộ xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường được giao xử lý Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Thực hiện chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, in Giấy chứng nhận. Trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Trường hợp yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 10

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ). Tiếp nhận bổ sung hồ sơ khi nhận được chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính chuyển chứng từ cho Phòng Tài chuyên và Môi trường

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Chứng từ

Bước 11

Ký hợp đồng thuê đất, chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày làm việc

Hợp đồng thuê đất/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 12

Bước 12.1. Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận.

Bước 12.2. Trường hợp trên trang 4 của Giấy chứng nhận không còn dòng trống để xác nhận thay đổi, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Chi nhánh xét duyệt chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 13

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận /Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ /Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày/ ngày làm việc (Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Quy trình số 01:

Thủ tục: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Trường hợp có thay đổi tăng diện tích thửa đất chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính phát sinh.

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về cấp lại Giấy chứng nhận, trang bổ sung; trình lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

4.5 ngày làm việc

 Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ

Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh phân công cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

 Thực hiện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định hủy GCN đã cấp.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 09

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc (Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Quy trình số 02:

Thủ tục: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngà y làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chính lý cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Trường hợp yêu cầu cấp mới GCN đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

- Trình lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

05 ngày làm việc

Quy trình số 03:

Thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

3.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Phân công xử lý

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra hồ sơ; kiểm tra hiện trạng thửa đất; cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao thực hiện có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

11 ngày làm việc

- Dự thảo văn bản trả lời (nếu hồ sơ không đáp ứng) hoặc Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu hồ sơ cần bổ sung);

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định (nếu có);

- Xác nhận nội dung thẩm tra vào đơn đăng ký

- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 04

Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ: Kiểm tra, ký xác nhận Đơn, Văn bản, Thông báo hoặc Tờ trình … do cán bộ, viên chức thực hiện tại bước 3.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày làm việc

Đơn/ Văn bản/ Thông báo hoặc Tờ trình/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 05

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trên cơ sở dữ liệu đất đai;

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất (nếu có).

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Đơn/ Văn bản/ Thông báo

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

15 ngày làm việc

3.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

Bước 02

Phân công xử lý

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Kiểm tra hồ sơ; kiểm tra hiện trạng thửa đất; cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

11 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ: Kiểm tra, ký xác nhận Đơn, Văn bản, Thông báo hoặc Tờ trình … do cán bộ, viên chức thực hiện tại bước 3.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; scan để lưu trữ chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

15 ngày làm việc

Quy trình số 04:

Thủ tục: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

4.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

+ Kiểm tra hồ sơ; kiểm tra hiện trạng thửa đất; cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết.

+ Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi Thông báo hoặc Văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Cán bộ , viên chức được giao thực hiện

12 ngày làm việc

- Dự thảo Văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định (nếu có);

- Xác nhận nội dung thẩm tra vào đơn đăng ký

- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ: Kiểm tra, ký xác nhận Đơn, Văn bản, Thông báo hoặc Tờ trình … do Công chức hoặc cán bộ thực hiện tại bước 3.

Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ

01 ngày làm việc

Đơn, Văn bản, Thông báo hoặc Tờ trình/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trên cơ sở dữ liệu đất đai;

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất (nếu có).

Cán bộ , viên chức được giao thực hiện

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Đơn/ Văn bản/ Thông báo

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

15 ngày làm việc

4.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Kiểm tra hồ sơ; kiểm tra hiện trạng thửa đất; cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại /bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

12.5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 04

Lãnh đạo kiểm tra, ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 05

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận; Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

15 ngày làm việc

Quy trình số 05:

Thủ tục: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Cán bộ, công chức tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ HCC

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Phân công xử lý

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký.

- Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định.

- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

- Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật); Chuẩn bị hồ sơ: Dự thảo Tờ trình, ghi nội dung xác nhận tại Đơn đăng ký, in Giấy chứng nhận để trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét.

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký: Ký duyệt hồ sơ, Tờ trình và chuyển lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận.

Cán bộ, Viên chức, thực hiện Văn phòng Đăng ký đất đai

24 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình/ ghi nội dung xác nhận tại Đơn đăng ký/ in Giấy chứng nhận để trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, thực hiện.

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trên cơ sở dữ liệu đất đai;

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ , viên chức được giao thực hiện

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Công chức, viên chức được giao xử lý

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Cán bộ, công chức tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ HCC

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

30 ngày làm việc

Quy trình số 06:

Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc). Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

- Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

- Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ_CP thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó.

- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

- Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai ký, duyệt hồ sơ, tờ trình và trình Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường ký GCN.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

15 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình/ ghi nội dung xác nhận tại Đơn đăng ký/ in Giấy chứng nhận để trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trên cơ sở dữ liệu đất đai;

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định; Chuyển kết quả về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ , viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

 

Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

 

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo giấy hẹn trả kết quả

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

20 ngày làm việc

Quy trình số 07:

Thủ tục: Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

7.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

- Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ_CP thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó.

- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

- Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai ký, duyệt hồ sơ, tờ trình và trình Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường ký GCN. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

10 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình/ ghi nội dung xác nhận tại Đơn đăng ký/ in Giấy chứng nhận để trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét/ Dự thảo Quyết định thu hồi GCN đã cấp/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Quyết định thu hồi GCN đã cấp/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ           hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trên cơ sở dữ liệu đất đai;

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Quyết định thu hồi GCN đã cấp/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Công chức, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

Giấy chứng nhận/ Quyết định thu hồi GCN đã cấp/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

 

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

 

 

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

15 ngày làm việc

7.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất; Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý xây dựng đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định

- Đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Sau khi Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp chứng từ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng xem xét, duyệt hồ sơ

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Kiểm tra hồ sơ, ký duyệt chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ xử lý cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 09

Thực thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt. Trường hợp phải cấp mới GCN. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 10

Kiểm tra hồ sơ, ký duyệt trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 11

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 12

- Thực hiện scan hồ sơ, cập nhật dữ liệu địa chính chuyển trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả quả cấp huyện.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được giao xử lý/Văn thư đơn vị

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ

 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

 

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

15 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Quy trình số 08:

Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

8.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

+ Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

+ Viết Phiếu chuyển Thông tin xác định nghĩa vụ tài chính trình Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt; Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện

06 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản hướng dẫn/xác nhận hồ sơ/Lập Phiếu chuyển Thông tin địa chính/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký duyệt hồ sơ;

- Ký phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính;

- Chuyển cán bộ, viên chức gửi cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có);

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Văn bản hướng dẫn/xác nhận hồ sơ/ Phiếu chuyển Thông tin địa chính/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 05

- Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

- Dự thảo Tờ trình, in Giấy chứng nhận, hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Văn phòng ký duyệt và trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày làm việc

Dự thảo Tờ trình/ in Giấy chứng nhận/ Dự thảo Quyết định thu hồi GCN đã cấp/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ

Bước 06

Ký duyệt hồ sơ chuyển lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Tờ trình/ Giấy chứng nhận/ Dự thảo Quyết định thu hồi GCN đã cấp /Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 07

- Ký Giấy chứng nhận;

- Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Bước 08

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trên cơ sở dữ liệu đất đai;

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Quyết định thu hồi GCN đã cấp /Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

Giấy chứng nhận/ Quyết định thu hồi GCN đã cấp/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Công chức, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

15 ngày làm việc

8.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ, gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động đất đai; đăng ký vào hồ sơ địa chính; Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

06 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

Hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng xem xét, duyệt hồ sơ

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ.

Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh phân công cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Thực hiện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt. Trường hợp yêu cầu cấp mới CGN đồng thòi tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 08

Ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 09

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 10

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

15 ngày làm việc (Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Quy trình số 09:

Thủ tục: Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

9.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

+ Thực hiện kiểm tra, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Ghi nội dung xác nhận biến động vào Giấy chứng nhận hoặc in Giấy chứng nhận mới nếu yêu cầu đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ký duyệt hồ sơ hoặc duyệt hồ sơ chuyển lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện

06 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản hướng dẫn/xác nhận hồ sơ/Dự thảo Quyết định thu hồi/in Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trên cơ sở dữ liệu đất đai;

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ , viên chức được giao thực hiện

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Công chức, viên chức được giao xử lý

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

 

 

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc

9.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Kiểm tra, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt. Trường hợp yêu cầu cấp mới GCN đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

7.5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo kiểm tra, ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận; Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

 

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc

Quy trình số 10:

Thủ tục: Tách thửa hoặc hợp thửa đất

10.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau: Thực hiện trích đo, trích lục bản đồ địa chính; tách thửa; chỉnh lý biến động giấy chứng nhận, cơ sở dữ liệu đất đai, in Giấy chứng nhận. Trường hợp cấp mới GCN. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ký duyệt hồ sơ chuyển lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai/ Cán bộ, viên chức được giao thực hiện

10 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản hướng dẫn/xác nhận hồ sơ/Dự thảo Quyết định thu hồi/in Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trên cơ sở dữ liệu đất đai;

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Chuyển kết quả về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ , viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

15 ngày làm việc

10.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về tách thửa hợp thửa đất; trình lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

7.5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 04

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 05

Tiếp nhận hồ sơ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, phân công cho cán bộ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 06

Thực hiện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xét duyệt. Trường hợp yêu cầu cấp mới GCN đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 07

Ký duyệt hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 08

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 09

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

15 ngày làm việc

Quy trình số 11:

Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

11.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau: Thực hiện nghiệp vụ về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính,cơ sở dữ liệu đất đai, in Giấy chứng nhận; Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp. Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ký duyệt hồ sơ chuyển lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Cán bộ , viên chức được giao thực hiện

03 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản hướng dẫn/xác nhận hồ sơ/Dự thảo Quyết định thu hồi/in Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu;

- Thực hiện nghiệp vụ chuyển môn về lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả kết về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

1,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

07 ngày làm việc

11.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

11.2.1. Trường hợp 1: Cấp đổi Giấy chứng nhận không thay đổi diện tích

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về cấp đổi Giấy chứng nhận; trình lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 04

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 05

Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh phân công cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 06

Thực hiện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt Trường hợp yêu cầu cấp mới GCN đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 09

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

07 ngày làm việc

11.2.2. Trường hợp 2: Cấp đổi Giấy chứng nhận thay đổi diện tích

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về cấp đổi Giấy chứng nhận; chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

05 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Sau khi nhận được Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Chi nhánh xét duyệt

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh phân công cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Thực hiện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt. Trường hợp phải cấp mới GCN đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 09

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 10

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

11 ngày làm việc

Quy trình số 12:

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

12.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Phân công xử lý

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

+ Kiểm tra hồ sơ trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất; Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

+ Lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định hủy Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận;

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ký duyệt hồ sơ chuyển lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai / Cán bộ , viên chức được giao thực hiện

06 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản hướng dẫn/xác nhận hồ sơ/ Dự thảo Quyết định hủy/ in Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu;

- Thực hiện nghiệp vụ chuyển môn về lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả kết về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

1,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

 

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

 

 

 

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc

12.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Trường hợp có thay đổi tăng diện tích thửa đất chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính phát sinh.

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về cấp lại Giấy chứng nhận, trang bổ sung; trình lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

4.5 ngày làm việc

 Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ

Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh phân công cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Thực hiện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định hủy GCN đã cấp.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 09

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận/hoặc trang bổ sung Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc (không tính thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Quy trình số 13:

Thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận.

13.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (thời gian không quá 03 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện các công việc sau:

+ Dự thảo phiếu chuyển Thông tin xác định nghĩa vụ tài chính trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai ký;

+ Gửi thông tin địa chính cho Cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính;

+ Ghi nội dung xác nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định; Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì in Giấy chứng nhận, dự thảo tờ trình, trình Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai ký trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký GCN. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

- Ký xác nhận vào đơn Đăng ký, Giấy chứng nhận đã cấp (trường hợp không cấp mới Giấy chứng nhận); Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai:

- Ký Tờ trình, trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận (trường hợp phải cấp mới GCN) Chuyển hồ sơ, Giấy chứng nhận về Lãnh đạo Sở để xem xét ký Giấy chứng nhận.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Cán bộ, viên chức được giao thực hiện

06 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản hướng dẫn/ Dự thảo phiếu chuyển Thông tin địa chính/xác nhận hồ sơ/ Tờ trình/Dự thảo Quyết định thu hồi/in Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu;

- Thực hiện nghiệp vụ chuyển môn về lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả kết về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ , viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

1,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Viên chức được giao xử lý

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc

13.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trường hợp 1: Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đối với trường hợp chuyển nhượng toàn phần thửa đất.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

Bước 3.1: - Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động đất đai. Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Chi cục Thuế Xác định nghĩa vụ tài chính chuyển kết quả cho người sử dụng đất

Bước 3.2: Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trình lãnh đạo Chi nhánh xét duyệt hồ sơ.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

Hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng xem xét, duyệt hồ sơ

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Bước 5.1. Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Bước 5.2. Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ. Chuyển Văn thư scan, vào sổ. Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trả kết quả cho tổ chức

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh phân công cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Thực thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt. Trường hợp yêu cầu cấp mới GCN đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 09

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 10

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc (Thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

Trường hợp 2: Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đối với trường hợp tách thửa chuyển nhượng một phần thửa đất).

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động đất đai; tách thửa chỉnh lý biến động đất đai. Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

07 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ). Hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng xem xét, duyệt hồ sơ

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh phân công cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Thực thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 09

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 10

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

17 ngày làm việc (Thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

Trường hợp 3: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp; chính lý cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trình lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 05

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

03 ngày làm việc

Trường hợp 4: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp; chính lý cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận thì hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận /Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận /Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về tại Bộ phận tiếp

Cán bộ, viên chức Chi

0,5 ngày

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm

05

nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

làm việc

soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

05 ngày làm việc (Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận thì cộng thêm 03 ngày làm việc)

Quy trình số 14:

Thủ tục: Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

14.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp; chính lý cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Trình lãnh đạo ký duyệt.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Trường hợp đến thời

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ

 

hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

 

 

sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

03 ngày làm việc

14.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp; chính lý cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Trình lãnh đạo ký duyệt.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

03 ngày làm việc

Quy trình số 15:

Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

15.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngà y làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả); Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.

- Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai ký, duyệt hồ sơ, tờ trình và trình Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường ký GCN.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Cán bộ , viên chức được giao thực hiện

07 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản/xác nhận hồ sơ/ Tờ trình/ Dự thảo Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp/in Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu;

- Thực hiện nghiệp vụ chuyển môn về lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả kết về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ , viên chức (VPĐKĐĐ) được giao thực hiện

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

 

Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Viên chức được giao xử lý

 

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Viên chức được giao xử lý

Giấy chứng nhận/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc

15.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Gửi thông báo đến người chuyển quyền để biết; trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền thì phải thực hiện đồng thời việc niêm yết và đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận trả).

- Chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất để niêm yết thông tin. Đối với đất trồng lúa: Gởi văn bản đến UBND cấp xã để xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Thực hiện niêm yết tại trụ sở và gửi kết quả việc niêm yết đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với đất trồng lúa: Xác nhận hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

UBND cấp xã

30 ngày làm việc (không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

Thông báo

Bước 05

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động đất đai; đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ). Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Quyết định hủy Giấy chứng nhận không thu hồi được, trình lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng xem xét, duyệt hồ sơ.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh phân công cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 09

Thực hiện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

1.5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 10

Ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 11

Ký Giấy chứng nhận đồng thời ký Quyết định hủy Giấy chứng nhận không thu hồi được

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 12

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.chính công tỉnh.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc (Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Quy trình số 16:

Thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

16.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất hoặc nhận quyền sử dụng một phần thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận;

- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính; Xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu;

- Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai ký, duyệt hồ sơ, Tờ trình (trường hợp cấp mới GCN) và trình Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường ký GCN. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai/ Cán bộ , viên chức được giao thực hiện

06 ngày làm việc

Dự thảo Phiếu chuyển thông tin địa chính/xác nhận hồ sơ/ Tờ trình/ Dự thảo Quyết định thu hồi /in Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu;

- Thực hiện nghiệp vụ chuyển môn về lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả kết về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ , viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

1,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc

16.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trường hợp 1: Quy trình thực hiện đối với trường hợp xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động đất đai. Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

04 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

Hoàn thiện hồ sơ, xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trình Lãnh đạo Chi nhánh xét duyệt hồ sơ.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Xét duyệt hồ sơ.

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc (Thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

Trường hợp 2: Quy trình thực hiện đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động đất đai. Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ). Hoàn thiện hồ sơ, trình Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng xem xét duyệt hồ sơ.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 06

Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh phân công cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 07

Thực hiện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 09

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 10

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc (Thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

Quy trình số 17:

Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

17.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất; Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;

- Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai ký, duyệt hồ sơ, Tờ trình (trường hợp cấp mới GCN) và trình Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường ký GCN. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Cán bộ , viên chức được giao thực hiện

06 ngày làm việc

Dự thảo Văn bản/Phiếu chuyển thông tin địa chính/xác nhận hồ sơ/ Tờ trình/ Dự thảo Quyết định thu hồi /in Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu;

- Thực hiện nghiệp vụ chuyển môn về lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả kết về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ , viên chức được giao thực hiện (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai)

1,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Cán bộ, viên chức được giao thực hiện

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ , viên chức được giao thực hiện

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc

17.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trường hợp 1: Quy trình thực hiện đối với trường hợp xác nhận chỉnh lý tại trang 3 hoặc trang 4 Giấy chứng nhận

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động đất đai. Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

Hoàn thiện hồ sơ, xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trình Lãnh đạo Chi nhánh xét duyệt hồ sơ.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Lãnh đạo Chi nhánh xét duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 06

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

07 ngày làm việc (Thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

Trường hợp 2: Quy trình thực hiện đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động đất đai; đăng ký vào hồ sơ địa chính; Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

03 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ).

Hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng xem xét, duyệt hồ sơ

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh phân công cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Thực hiện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt. Trường hợp yêu cầu cấp mới CGN đồng thòi tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 08

Ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 09

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 10

Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc (Kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

Quy trình số 18:

Thủ tục: Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Hoàn thiện hồ sơ; In giấy chứng nhận, dự thảo tờ trình trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt;

- Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai ký, duyệt hồ sơ, Tờ trình (trường hợp cấp mới GCN) và trình Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường ký GCN. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai / Cán bộ viên chức được giao thực hiện

06 ngày làm việc

Dự thảo Phiếu chuyển thông tin địa chính/xác nhận hồ sơ/ Tờ trình/ Dự thảo Quyết định thu hồi /in Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu;

- Thực hiện nghiệp vụ chuyển môn về lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả kết về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc

Quy trình số 19:

Thủ tục: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

19.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

 

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt Trường hợp cấp mới GCN đồng thời tham mưu thu hồi GCN đã cấp .

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

02 ngày làm việc

Xác nhận hồ sơ/ Tờ trình/ Dự thảo Quyết định thu hồi /in Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Ký xác nhận nội dung biến động;

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu;

- Thực hiện nghiệp vụ chuyển môn về lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả kết về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

05 ngày làm việc

19.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

- Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử.

- Chuyển hồ sơ tới Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của bộ phận một cửa cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa cấp huyện phân công cán bộ xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký ký biến động đất đai; đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

- Chuyển Cục thuế Xác định nghĩa vụ tài chính người sử dụng đất

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ). Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp trình lãnh đạo.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Vào sổ theo dõi, chuyển kết quả đến bộ phận một cửa cấp huyện.

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của bộ phận một cửa cấp huyện

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

05 ngày làm việc (Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Quy trình số 20:

Thủ tục: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; in Giấy chứng nhận mới (nếu có yêu cầu) đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt.

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ký duyệt hồ sơ chuyển lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai / Cán bộ , viên chức được giao thực hiện

06 ngày làm việc

Lập biên bản/ Xác nhận hồ sơ/ Tờ trình/ Dự thảo Quyết định thu hồi /in Giấy chứng nhận/ Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký Giấy chứng nhận; Chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho bộ phận Văn thư.

- Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi hồ sơ và chuyển cho Văn phòng đăng ký.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ, Văn thư thực hiện.

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận kết quả từ Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu;

- Thực hiện nghiệp vụ chuyển môn về lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả kết về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Giấy chứng nhận (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

Giấy chứng nhận/Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày làm việc

20.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

- Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử.

- Chuyển hồ sơ tới Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa cấp huyện phân công cán bộ xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Kiểm tra , lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính. Trường hợp yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng xem xét, duyệt hồ sơ. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

5,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

Lãnh đạo Chi nhánh kiểm tra, duyệt hồ sơ Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh phân công cho cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 06

Thực hiện thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt. Đồng thời tham mưu ban hành Quyết định thu hồi GCN đã cấp.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

01 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 07

Ký duyệt hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 08

Ký Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 09

Vào sổ theo dõi, chuyển kết quả đến bộ phận một cửa cấp huyện

- Trường hợp đến thời hạn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì Chi nhánh có trách nhiệm gửi văn bản xin lỗi đến hộ gia đình, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.

Cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ/ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện

 

Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

10 ngày/ ngày làm việc

Quy trình số 21:

Thủ tục: Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

21.1. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với tổ chức

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

Bước 02

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ và chuyển phòng Chuyên môn/Cán bộ, viên chức thực hiện

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai /Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do thu hồi Giấy chứng nhận. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phê duyệt.

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra và ký duyệt hồ sơ do cán bộ, viên chức thực hiện; Chuyển lãnh đạo Sở ký quyết định thu hồi Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai/ Cán bộ, viên chức được giao thực hiện

15 ngày làm việc

Dự thảo Thông báo/Quyết định thu hồi/xác nhận hồ sơ/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 04

- Ký Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; Chuyển bộ phận Văn thư;

- Văn thư đóng dấu, lấy số, vào sổ theo dõi và phát hành văn bản theo quy định.

Lãnh đạo Sở tài nguyên và Môi trường/ Cán bộ

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Quyết định thu hồi (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 05

- Quét (scan) toàn bộ hồ sơ để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu;

- Thực hiện nghiệp vụ chuyển môn về lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả kết về Trung Tâm hành chính công để trả cho người sử dụng đất.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

2,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ; Quyết định thu hồi (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

- Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày làm việc trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho cán bộ của đơn vị làm việc tại Trung tâm/bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

Quyết định thu hồi /Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Bước 06

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của đơn vị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Quyết định thu hồi

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

20 ngày làm việc

21.2. Quy trình giải quyết hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân

Trường hợp 1: Quy trình thực hiện đối với trường hợp Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện cấp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 01

-Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; quét (scan), nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 02

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

Bước 03

- Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ

- Kiểm tra hồ sơ Giấy chứng nhận đã cấp, có văn bản đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Cán bộ, viên