Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình 135 thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 57/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 23/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 THC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định s 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBDT ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Văn phòng Điều phối Chương trình 135;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBDT ngày 23/12/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-UBDT ngày 23/12/2016 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình 135 thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phi Chương trình 135 và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng, Chnhiệm y ban;
- Các Thứ trư
ng. Phó Chnhiệm Ủy ban;
- Website UBDT;
- Lưu: VT
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc)

Số TT

Nhim vụ

Lãnh đạo phụ trách

Chuyên viên thc hiện

Hình thc sản phm

Thời gian thực hiện/ hoàn thành

Ghi chú

1

2

3

4

6

7

8

I

Công tác kế hoạch

 

 

 

 

 

1

Trình Phê duyệt danh sách xã, thôn thuộc diện đầu tư của CT135 giai đoạn 2017-2020

Võ Văn Bảy

Nguyễn Văn Lợi

Quyết định của TTCP và BTCN

Tháng 3-4

 

2

Xây dựng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

Võ Văn Bảy

Nguyễn Văn Lợi

Văn bản

Tháng 1+2

Đã hoàn thành

3

Xây dựng kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình năm 2018

Võ Văn Bảy

Nguyễn Văn Lợi

Văn bản

Quý III, IV

 

4

Xây dng kế hoạch chi tiết các hoạt động

Võ Văn Bảy

Chuyên viên được phân công

Kế hoạch, Quyết định

C năm

 

II

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình 135

 

 

 

 

 

1

Ban hành các văn bản hướng dẫn

 

 

 

 

 

1.1

Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 thuộc CTMTQG GNBV giai đoạn 2016-2020

Võ Văn Bảy

Trần Văn Vinh
Nguyễn Văn Lợi

Thông tư

Tháng 3-4

 

1.2

Xây dựng tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 và văn bản hướng dẫn rà soát

Võ Văn Bảy

Phm Bình Sơn

Quyết định của TTCP

Tháng 4-10

 

1.3

Xây dựng các văn bản chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135

Võ Văn Bảy

Phạm Bình Sơn

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Cả năm

 

2

Hoạt động kim tra, đánh giá

 

 

 

 

 

2.1

Tham gia các đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban (theo kế hoạch)

Võ Văn Bảy
Đặng Tiến Hùng

Chuyên viên theo dõi địa bàn

Báo cáo

Cả năm

 

2.2

Kiểm tra kết quả 02 năm triển khai Chương trình 135, đánh giá theo chuyên đề đối với từng địa bàn

Võ Văn Bảy
Đặng Tiến Hùng

Trn Văn Vinh
Lương Quang Vinh

Kế hoạch, báo cáo

Cả năm

07 đoàn kiểm tra

2.3

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nguồn lực tăng thêm của Chính phủ Ai Len cho CT135 tại địa phương

Võ Văn Bảy
Đặng Tiến Hùng

Nguyễn Thị Nga
Phạm Bình Sơn

Kế hoạch, báo cáo

Cả năm

04 đoàn kiểm tra (theo thỏa thuận giữa UBDT và Nhà tài trợ)

2.4

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CTMTQG GNBV theo phân công của Ban Chỉ đạo

Võ Văn Bảy
Đặng Tiến Hùng

Nguyễn Văn Sang

Kế hoạch, báo cáo

Cả năm

 

3

Công tác tng hợp

 

 

 

 

 

3.1

Tổng hợp theo dõi kết quả thực hiện các dự án thành phn của Chương trình 135

Đặng Tiến Hùng

Trần Văn Vinh
Lương Quang Vinh
Tô Hải Nam

Báo cáo

Cả năm

 

3.2

Thực hiện công tác báo cáo đột xuất, định kỳ về CT135 theo yêu cầu của Quốc hội, Chính ph, BCĐ các CTMTQG, Lãnh đạo Ủy ban theo quy định; Chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp ca Ban Chỉ đạo các CTMTQG

Đặng Tiến Hùng

Trần Văn Vinh
Nguyễn Văn Sang
Phạm Thị Thúy Hà
Tô Hải Nam

Báo cáo

Cả năm

 

3.3

Xây dựng Báo cáo tuần, tháng, quý; Báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng, 1 năm; Báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm của Văn phòng ĐPCT 135

Đặng Tiến Hùng

Trần Văn Vinh
Tô Hải Nam

Báo cáo

Cả năm

 

3.4

Cung cp thông tin số liệu cho các Vụ phục vụ xây dựng báo cáo của UBDT.

Đặng Tiến Hùng

Tô Hi Nam

Biểu mẫu sliệu

Cả năm

 

3.5

Trả lời chất vấn, ý kiến, kiến nghị của công dân, cử tri và các ĐBQH về những vấn đề có liên quan đến CT135

Đặng Tiến Hùng

Chuyên viên được phân công, theo dõi địa bàn

Báo cáo, văn bản

Cả năm

 

3.6

Ứng dụng CNTT trong công tác tổng hợp. Hỗ trợ các địa phương triển khai ứng dụng phần mềm tổng hợp Chương trình 135

Đặng Tiến Hùng

Tô Hải Nam

Phần mềm

Cả năm

Phối hợp với TTTT

3.7

Quản lý và nắm thông tin địa bàn thực hiện Chương trình 135 theo phân công

Đặng Tiến Hùng

Chuyên viên theo địa bàn

Thông tin địa bàn

Cả năm

 

III

Tchức các hội nghị, hội thảo, tập huấn

 

 

 

 

 

1

Hội nghị tập huấn, hội thảo về các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2017

Võ Văn By

Trần Văn Vinh
Lương Quang Vinh

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

Quý II, Quý III

Tổ chức tại 03 vùng

2

Hội thảo, Hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng CNTT trong công tác tổng hp, báo cáo Chương trình 135

Đặng Tiến Hùng

Tô Hải Nam

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

Quý II, Quý III

Tổ chức tại 03 vùng

3

Hội thảo vgiải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở nhm tăng cường sự tham gia của cộng đồng và cơ sở trong quản lý, chỉ đạo, tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Chương trình 135 trên địa bàn

Võ Văn By

Nguyễn Thị Thu Thủy
Phạm Bình Sơn

Lương Quang Vinh

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

Quý II đến Quý IV

06 cuộc tại địa phương (kết hợp các đoàn công tác)

4

Hội thảo, đối thoại chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc (phối hợp cùng Vụ CSDT)

Võ Văn Bảy

Phạm Thị Thúy Hà
Nguyễn Văn Sang
Phạm Bình Sơn

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

Quý II đến Quý IV

Dự kiến tổ chức 03 Hội thảo

5

Hội thảo xác định nhu cầu và giải pháp nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn Chương trình 135

Võ Văn By

Nguyễn Văn Sang
Trần Văn Vinh
Nguyễn Văn Lợi

Báo cáo xác định nhu cầu

Quý II

Tại 03 địa phương triển khai mô hình

6

Hội thảo với các Bộ, ngành, nhà tài trợ và các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Võ Văn Bảy

Nguyễn Thị Nga
Phạm Bình Sơn

QĐ phê duyệt Kế hoạch

Cả năm

Dự kiến 08 hội thảo

IV

Hoạt động truyền thông

 

 

 

 

 

1

Duy trì hoạt động của Trang tin điện tử Chương trình 135

Đặng Tiến Hùng

Tô Hải Nam

Trang tin

Cả năm

 

2

Xây dựng tờ rơi truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về Chương trình 135

Đặng Tiến Hùng

Phạm Thị Thúy Hà

Tờ rơi

Quý II-IV

 

V

Xây dng các giải pháp triển khai hiệu quả các hoạt động của Chương trình tại địa phương

 

 

 

 

 

 

Tổ chức các đoàn khảo sát đánh giá đề cương xây dựng 03 chuyên đề nhằm đề xuất giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ s; tăng cường sự tham gia của người dân và cán bộ cơ sở đối với các hoạt động của Chương trình 135

Võ Văn Bảy

Nguyễn Văn Sang (CĐ 1)
Nguyễn V
ăn Lợi (CĐ 2)
Phạm Bình Sơn (CĐ 3)

Báo cáo chuyên đề

Cả năm

Áp dụng cơ chế tài chính của Đtài khoa học

 

Xây dựng và triển khai 03 mô hình giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các tnh thuộc Chương trình 135

Võ Văn Bảy

Nguyễn Văn Sang
Nguyễn Văn Lợi
Phạm Bình Sơn

Mô hình, báo cáo

Cả năm

 

VI

Thực hiện quản lý nhà nước về nguồn vốn viện trợ của các đối tác phát triển; Huy động nguồn lực tăng thêm cho Chương trình 135

 

 

 

 

 

1

Nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len

 

 

 

 

 

 

Thực hiện triển khai tiếp nhận nguồn vốn viện trợ năm 2016 và hướng dẫn, theo dõi, đánh giá thực hiện nguồn vốn viện trợ năm 2015

Võ Văn By

Nguyễn Thị Nga

Báo cáo

Quý I-Quý IV

 

 

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân bổ nguồn vn viện trợ của Chính ph Ailen năm 2016

Võ Văn Bảy

Nguyễn Thị Nga

Văn bản

Quý I, Quý II

 

 

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nguồn vốn viện trợ năm 2016; thực hiện các nội dung và báo cáo tiến độ, báo cáo tài chính nguồn vốn viện trợ năm 2013, 2014, 2015 theo quy định tại Thỏa thuận tài trợ đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ailen.

Võ Văn Bảy

Nguyễn Thị Nga

Báo cáo

Quý I-Quý IV

 

 

Chủ trì phối hp với các Bộ ngành và nhà tài trợ xây dựng Thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phAi Len cho Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Võ Văn By

Nguyễn Thị Nga
Phạm Bình Sơn

Tờ trình TTCP

Quý II-Quý IV

 

 

Chtrì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai tiếp nhận nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 năm tài khóa 2017

Võ Văn Bảy

Nguyễn Thị Nga

Báo cáo

Quý III, Quý IV

 

2

Nguồn vn hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và các tchức khác

 

 

 

 

 

 

Phối hợp với các Bộ ngành, nhà tài trợ hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo NHTG phê duyệt Chương trình hỗ trợ của NHTG cho 02 CTMTQG, trong đó có CT135

Võ Văn Bảy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Văn kiện Chương trình

Quý I, Quý II

 

 

Triển khai các công việc tiếp nhận gói hỗ trợ của NHTG cho 02 CT MTQG, trong đó có CT135

Võ Văn By

Nguyễn Thị Thu Thủy

Báo cáo

Quý III, Quý IV

 

 

Theo dõi, tổng hợp kết quthực hiện, tiến độ triển khai nguồn vốn hỗ trợ của NHTG theo sự phân công

Võ Văn Bảy

Phạm Bình Sơn

Báo cáo

Quý III, Quý IV

 

 

Góp ý chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Bộ, ngành và địa phương thuộc địa bàn vùng dân tộc và miền núi

Võ Văn Bảy

Phạm Bình Sơn

Báo cáo

Quý I-Quý IV

 

VII

Tham gia QLNN về các chính sách giảm nghèo

 

 

 

 

 

 

Tham gia nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bn quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Đặng Tiến Hùng

Nguyễn Văn Sang

Văn bản, hướng dẫn

Từ Quý I - Quý IV

 

 

Tham gia điều phối và tổng hợp các Chương trình giảm nghèo trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi.

Đặng Tiến Hùng

Nguyễn Văn Sang

Báo cáo

Từ Quý I - Quý IV

 

VIII

Thực hiện các nhiệm vụ khác

 

 

 

 

 

1

Xây dựng tài liệu tập huấn về Chương trình 135 cho cán bộ chchốt của Ủy ban Dân tộc

 

 

 

 

 

 

Xây dựng tài liệu

Đặng Tiến Hùng

Tô Hải Nam

Tài liệu

Quý I

 

 

Tham gia các hoạt động tập huấn theo phân công ca Lãnh đạo Ủy ban

Võ Văn Bảy

 

Báo cáo

Từ Quý II - Quý IV

 

2

Công tác cải cách hành chính (CCHC)

 

 

 

 

 

 

Triển khai thực hiện các hoạt động của đơn vị liên quan đến công tác CCHC, kim soát thủ tục hành chính, quy chế dân chủ ở cơ s

Võ Văn Bảy

Trần Văn Vinh

Báo cáo

Từ Quý I - Quý IV

 

3

Quản lý hoạt động của Văn phòng điều phi Chương trình 135

 

 

Văn bn, báo cáo

Cả năm

 

 

Trin khai công tác quy hoạch và kiện toàn nhân sự

Võ Văn Bảy

Phạm Thị Thúy Hà

Tờ trình, Báo cáo

Quý I, Quý II

 

 

Phân công, theo dõi, nhận xét đánh giá cán bộ công chức của Văn phòng 135

Võ Văn Bảy

Phạm Thị Thúy Hà

Phân công, báo cáo

Cả năm

 

 

Công tác thi đua khen thưởng

Võ Văn Bảy

Phạm Thị Thúy Hà

Tờ trình

Quý IV

 

 

Công tác Đảng, Công đoàn

Võ Văn Bảy

Phạm Thị Thúy Hà
Nguyễn Văn Sang

Báo cáo

Cả năm

 

 

Công tác hành chính - văn thư

Võ Văn Bảy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Báo cáo

Cả năm

 

 

Theo dõi kinh phí hoạt động được giao

Võ Văn Bảy

Phạm Thị Thúy Hà

Báo cáo

Cả năm

 

4

Phối hợp với các Vụ, đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao

Võ Văn By

Chuyên viên được phân công

Kế hoạch, báo cáo

Cả năm

 

5

Thc hiện một snhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Ủy ban phân công.

Võ Văn By

Chuyên viên được phân công

Kế hoạch/ Báo cáo

Cả năm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình 135 thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155