Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 57/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 09/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 57/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ”

Căn cứ Luật Du lịch ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Phó Chủ Hội đồng: Ông Hồ Việt Hà – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Các Ủy viên:

* Ông Lê Đức Chương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

* Ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

* Ông Nguyễn Thế Hùng – Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

* Ông Nguyễn Văn Lưu – Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

* Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Các chuyên gia:

* PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh – Trưởng khoa Du lịch Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội;

* PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại Hà Nội;

* TS. Phạm Từ - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;

* Ths. Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

5. Các Ủy viên phản biện:

* Ông Trần Chiến Thắng – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* Ông Trương Quốc Bình – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

* Ông Nguyễn Công Mỹ - Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6. Các Ủy viên thư ký:

* Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chuyên viên Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

* Ông Vũ Thế Đức – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Quy hoạch Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức đánh giá, thẩm định và nghiệm thu; báo cáo Bộ trưởng kết quả thẩm định và nghiệm thu “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” để Tổng cục Du lịch sửa, bổ sung trước khi Bộ trưởng ký trình Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí phục vụ công tác thẩm định và nghiệm thu của Hội đồng được lấy từ kinh phí nghiệm thu Quy hoạch theo dự toán đã được Bộ phê duyệt.

Hội đồng thẩm định và nghiệm thu tự động giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, các Vụ trưởng: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Đào tạo, Pháp chế và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/QĐ-BVHTTDL ngày 09/01/2012 thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!