Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 57/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 13/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO NHIỆM VỤ SỞ THƯƠNG MẠI TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 0027/2005/QĐ-BTM VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 0028/2005/QĐ-BTM NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2005 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 0027/2005/QĐ-BTM ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai và Quyết định số 0028/2005/QĐ-BTM ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc ủy quyền phê duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở thương mại thành phố tại văn bản số 1158/TM-KH.XNK ngày 24 tháng 3 năm 2005 và của Giám đốc Sở Ngọai vụ tại Tờ trình số 194/TTr-SNV ngày 06 tháng 4 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao nhiệm vụ cho Sở Thương mại giúp Ủy ban nhân dân thành phố triển khai và thực hiện các nội dung Ủy ban nhân dân thành phố  được ủy quyền tại Quyết định số 0027/2005/QĐ-BTM ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai và Quyết định số 0028/2005/QĐ-BTM ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc ủy quyền phê duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo)
- Bộ Thương mại
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH, TM (2 b)
- Lưu (TM/L)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2005/QĐ-UB ngày 13/04/2005 về giao nhiệm vụ Sở Thương mại triển khai và thực hiện Quyết định 0027/2005/QĐ-BTM và Quyết định 0028/2005/QĐ-BTM do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.052

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!