Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 564/QĐ-BTTTT năm 2012 phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hiệu: 564/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 05/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 564/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2012 THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2012 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông” gồm các nội dung cụ thể sau:

1. Xây dựng và ban hành 50 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và 07 Thông tư Liên tịch.

2. Phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với các bộ ngành có liên quan gồm 02 Thông tư.

3. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo về chất lượng, tiến độ và thời gian xây dựng văn bản.

4. Hàng quý, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải thông báo tiến độ thực hiện cho Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

1. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2010 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Kinh phí xây dựng văn bản do các đơn vị tự đảm bảo trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2012 THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 564/QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. Thông tư

TT

Tên Văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1

Thông tư quy định việc cung ứng dịch vụ bưu chính

Vụ Bưu chính

Đã ban hành

Chuyển từ 2011 sang

2

Thông tư quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Cục Tần số Vô tuyến điện

Đã ban hành

Chuyển từ 2011 sang

3

Thông tư quy định việc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Cục Tần số Vô tuyến điện

Tháng 4

Chuyển từ 2011 sang

4

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Tháng 4

 

5

Thông tư quy định việc phân định các kênh chương trình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Tháng 4

Chuyển từ 2011 sang

6

Thông tư quy định hướng dẫn công bố chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiền

Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Tháng 4

 

7

Thông tư quy định về phân loại dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 4

Chuyển từ 2011 sang

8

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 cập nhật bổ sung danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 4

 

9

Thông tư quy định quản lý và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ Khoa học Công nghệ

Tháng 4

Chuyển từ 2011 sang

10

Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự thủ tục ban hành danh mục phần mềm dùng chung trong các cơ quan nhà nước của Bộ ngành, địa phương

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Tháng 4

 

11

Thông tư quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

Cục Viễn thông

Tháng 4

Chuyển từ 2011 sang

12

Thông tư quy định việc bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai

Cục Viễn thông

Tháng 4

Chuyển từ 2011 sang

13

Thông tư ban hành danh mục dịch vụ viễn thông mà một tổ chức, cá nhân không được sở hữu chéo

Cục Viễn thông

Tháng 4

Chuyển từ 2011 sang

14

Thông tư quy định việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Quỹ Viễn thông công ích/Vụ Kế hoạch Tài chính

Tháng 4

Chuyển từ 2011 sang

15

Thông tư quy định vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Quỹ Viễn thông công ích/Vụ Kế hoạch Tài chính

Tháng 4

Chuyển từ 2011 sang

16

Thông tư quy định về mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Quỹ Viễn thông công ích/Vụ Kế hoạch Tài chính

Tháng 4

Chuyển từ 2011 sang

17

Thông tư quy định áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn đối với Trung tâm dữ liệu

Vụ Khoa học Công nghệ

Tháng 5

Chuyển từ 2011 sang

18

Thông tư quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Vụ Pháp chế

Tháng 5

 

19

Thông tư quy định việc xuất bản bản tin

Cục Báo chí

Tháng 5

Chuyển từ 2011 sang

20

Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và truyền thông

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6

 

21

Thông tư quy định hoạt động Thanh tra chuyên ngành của các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thanh tra Bộ

Tháng 6

 

22

Thông tư quy định Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2020

Cục Tần số Vô tuyến điện

Tháng 6

Chuyển từ 2011 sang

23

Thông tư quy định Quy hoạch phân bổ kênh tần số cho phát thanh FM băng tần 87-108MHz đến năm 2015

Cục Tần số Vô tuyến điện

Tháng 6

Chuyển từ 2011 sang

24

Thông tư quy định phương pháp xác định giá thành dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 6

Chuyển từ 2011 sang

25

Thông tư quy định về giá, cước đối với dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Cục Viễn thông

Tháng 6

Chuyển từ 2011 sang

26

Thông tư ban hành danh mục dịch vụ viễn thông công ích

Cục Viễn thông

Tháng 6

Chuyển từ 2011 sang

27

Thông tư quy định cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 6

 

28

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 8

 

29

Thông tư quy định việc xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

Cục Viễn thông

Tháng 8

Chuyển từ 2011 sang

30

Thông tư quy định quản lý tem bưu chính

Vụ Bưu chính

Tháng 9

 

31

Thông tư quy định việc triển khai thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về tương đương tiêu chuẩn kỹ thuật

Vụ Khoa học Công nghệ

Tháng 9

Chuyển từ 2011 sang

32

Thông tư thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BTTTT ngày 19/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục thực hiện giám định và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Vụ Pháp chế

Tháng 9

 

33

Thông tư quy định hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Tháng 9

 

34

Thông tư quy định quản lý nội dung thông tin số trên mạng viễn thông

Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Tháng 9

 

35

Thông tư quy định lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 9

Chuyển từ 2011 sang

36

Thông tư quy định quản lý kho số viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 9

Chuyển từ 2011 sang

37

Thông tư ban hành danh mục phần mềm dùng chung thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Tháng 10

 

38

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung trong Nghị định sửa đổi Nghị định 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Tháng 10

Chuyển từ 2011 sang

39

Thông tư quy định về việc cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ Điều ước quốc tế về bưu chính mà Việt Nam là thành viên; quy định phạm vi, quyền và nghĩa vụ của VNPost khi tham gia hoạt động trong các tổ chức bưu chính quốc tế

Vụ Bưu chính

Tháng 11

 

40

Thông tư quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và tình hình hoạt động của cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Tháng 11

 

41

Thông tư quy định chế độ báo cáo nghiệp vụ viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 11

Chuyển từ 2011 sang

42

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Cục Viễn thông

Tháng 11

 

43

Thông tư quy định xử lý bưu gửi không có người nhận

Vụ Bưu chính

Tháng 12

 

44

Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Vụ Pháp chế

Tháng 12

 

45

Thông tư quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ với các Cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra các sở

Thanh tra Bộ

Tháng 12

 

46

Thông tư ban hành “Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000MHz)”

Cục Tần số Vô tuyến điện

Tháng 12

 

47

Thông tư quy định hoạt động quản lý trò chơi trực tuyến

Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Tháng 12

 

48

Thông tư quy định việc quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 12

Chuyển từ 2011 sang

49

Thông tư quản lý dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng tin nhắn

Cục Viễn thông

Tháng 12

 

50

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Trung tâm Internet Việt Nam

Tháng 12

Thay thế Thông tư 09/2008/TT-BTTTT

II. Thông tư liên tịch

1

Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không

Cục Tần số Vô tuyến điện

Đã ban hành

Chuyển từ 2011 sang

2

Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý đối với hoạt động cung ứng dịch vụ truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước

Vụ Kế hoạch Tài chính

Tháng 6

 

3

Thông tư liên tịch với Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia. Đưa Thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2012-2015

Vụ Kế hoạch Tài chính

Tháng 9

 

4

Thông tư liên tịch về cơ chế phối hợp giữa Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an khi xử lý nhiễu có hại giữa đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế xã hội với đài phục vụ mục đích quốc phòng an ninh

Cục Tần số Vô tuyến điện

Tháng 12

 

5

Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BVHTT-BTC ngày 22/1/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tài chính hướng dẫn định mức và chế độ thù lao xuất bản phẩm lưu chiếu

Cục Xuất bản

Tháng 12

 

6

Thông tư liên tịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa – Thông tin

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12

 

7

Thông tư liên tịch với Bộ Nội vụ quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập trang/Cổng thông tin điện tử

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12

 

III. Phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với các Bộ ngành có liên quan

1

Thông tư quy định về phí, lệ phí trong hoạt động bưu chính

Vụ Bưu chính

Tháng 6

Chuyển từ 2011 sang

2

Thông tư quy định về phí, lệ phí cấp phép viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 12

Chuyển từ 2011 sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 564/QĐ-BTTTT năm 2012 phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.056

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121