Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Tạp chí Dân tộc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 56/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ DÂN TỘC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBDT , ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Tạp chí Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao Kế hoạch công tác năm 2017;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Tạp chí Dân tộc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Các TT, PCN;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA TẠP CHÍ DÂN TỘC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
56/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

STT

Nhiệm vụ

Lãnh đạo chỉ đạo

Phòng chức năng thực hiện
Đơn vị phối hợp

KP thực hin (triệu)

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

A

Thực hiện nhiệm vụ quy định tại QĐ 146/QĐ-UBDT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhim UBDT

 

 

 

 

 

 

1

Tham mưu xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2017

TBT.Nguyn Quang Hải

Phòng Hành chính -Trị sự;

 

Kế hoạch

Tháng 2

 

2

Rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Nghị định mới

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính - Trị sự

 

Văn bản hướng dẫn

Quý II

 

3

Tchức xây dựng Đcương, duyệt đề cương xuất bản TCDT và các ấn phẩm khác

TBT.Nguyn Quang Hải
PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Thư ký Tòa soạn

 

Đ cương Báo cáo

Hàng tháng

 

4

Tchức biên tập xut bản TCDT và các ấn phm khác

TBT.Nguyn Quang Hải

Phòng Biên tập- Phóng viên

 

Các bài viết

Hàng tháng

 

5

Lập din đàn trao đi thông tin, nghiên cu lý luận về lĩnh vực công tác dân tộc, vấn đề dân tộc; trao đổi nghiệp vụ nghiên cứu lý luận với các quan thông tấn báo chí, hợp tác trao….

TBT.Nguyn Quang Hải

Phòng Thư ký Tòa soạn
Phòng Biên tập- Phóng viên

 

Các bài viết

Hàng tháng

 

6

Tham gia tổng kết thực tin, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tuyên truyền, phổ biến đường li, chtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

TBT. Nguyễn Quang Hải

Phòng Thư ký Tòa soạn
Phòng Biên tập- Phóng viên

 

Các bài viết

Hàng tháng

 

7

Tổ chức Hội nghị Cộng tác viên

TBT.Nguyn Quang Hải
PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính -Trị sự;
Phòng Thư ký Tòa soạn

 

 

Tháng 9

 

8

Tham mưu xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính - Trị sự;
Phòng Thư ký Tòa soạn

 

Báo cáo

Thường

xuyên

 

9

Sơ kết, tng kết thực hiện nhiệm vụ công tác

TBT.Nguyn Quang Hải
PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính - Trị sự;
Phòng Thư ký Tòa soạn

 

Báo cáo

Tháng 6
Tháng 12

 

10

Thực hiện các chính sách tin lương, thi đua khen thưng, quản lý tài chính, tài sản theo quy định

TBT. Nguyn Quang Hải

Phòng Hành chính - Trị sự

 

Báo cáo, Quyết định

Hàng quý

 

B

Thực hiện các nhiệm vụ khác

 

 

 

 

 

 

1

Xuất bản 12 sTạp chí Dân tộc theo QĐ 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

TBT.Nguyn Quang Hải

Phòng Thư ký Tòa soạn;
Phòng Biên tập- Phóng viên;
Phòng Hành chính -Trị sự;
Phòng PH,QC và HĐXH

 

n phm

20 hàng tháng

 

2

Thực hiện nhiệm vụ theo QĐ 736/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

TBT.Nguyn Quang Hải

Phòng Thư ký Tòa soạn;
Phòng Biên tập- Phóng viên;
Phòng Hành chính -Trị sự;
Phòng PH,QC và HĐXH

1,830 tỷ

Báo cáo,

Hàng tháng

Thực hiện sau khi được Bộ Tài chính cấp kinh phí

3

Quy hoạch lãnh đạo cp Vụ, phòng

TBT Nguyn Quang Hải

Phòng Thư ký Tòa soạn;
Phòng Biên tập- Phóng viên;
Phòng Hành chính -Trị sự;
Phòng PH,QC và HĐXH

 

Tờ trình,

Tháng 1

 

4

Xét tuyn viên chức

TBT.Nguyn Quang Hải

Phòng Thư ký Tòa soạn;
Phòng Biên tập- Phóng viên;
Phòng Hành chính -Trị sự;
Phòng PH,QC và HĐXH

 

Tờ trình, báo cáo

Tháng 4

 

5

Mua sm tài sn

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính - Trị sự;

 

 

 

 

c

Chi hoạt động bộ máy

 

 

 

 

 

 

I

Thuê trụ sở làm việc

PTBT. Lương Thị Việt Yến

Phòng Hành chính - Trị sự

324.000

Quyết định, Hp đồng

Quý I

 

D

Hoạt động thu, chi s nghip

 

 

 

 

 

 

1

Xut bản Đặc san “Chương trình 135"

TBT.Nguyn Quang Hi

Văn phòng Điều phi Chương trình 135

 

n phẩm

 

 

2

Đăng thông tin tuyên truyn, qung cáo

TBT.Nguyn Quang Hải

Phòng Phát hành, quảng cáo và hoạt động xã hội

 

Bài viết, Hp đồng

Hàng tháng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Tạp chí Dân tộc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


675

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184