Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 56/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2007/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ VÀ HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 61/HĐBT ngày 16 tháng 6 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Hội đồng Thi đua các cấp;
Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp;
Căn cứ Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tại Công văn số 90/TĐKT ngày 14 tháng 3 năm 2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 217/TTr-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp được thành lập theo Quyết định số 186/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố là cơ quan tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thi đua - khen thưởng, có những nhiệm vụ sau:

1. Tham gia ý kiến và đề xuất nội dung, biện pháp cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, phát động, xây dựng các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của nhân dân, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể trong việc tổ chức, chỉ đạo, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

3. Trên cơ sở đề nghị của cơ quan, đơn vị do Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố thẩm định trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xét chọn các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của nhân dân để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị cấp trên xét khen thưởng theo quy định.

Điều 3. Thành phần của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, gồm có:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng;

+ Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng;

+ Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

+ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng;

+ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng;

+ Các Ủy viên Hội đồng, gồm có:

- Phó Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy, Ủy viên;

- Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên;

- Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên;

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành phố, Ủy viên;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố, Ủy viên;

- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thành phố, Ủy viên;

- Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;

- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên;

- Phó Giám đốc Công an thành phố, Ủy viên;

- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy viên;

- Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên;

- Chánh Thanh tra thành phố, Ủy viên;

- Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

- Cục trưởng Cục Thống kê thành phố, Ủy viên;

- Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Ủy viên;

- Các Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, Ủy viên chuyên trách.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố là cơ quan chuyên môn, làm nhiệm vụ Thường trực cho hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố được cấp qua tài khoản của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố để quản lý và chi theo luật định.

Điều 5. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố làm việc theo chế độ tập thể và theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, các thành viên của Hội đồng sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng phân công.

Giao trách nhiệm cho Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố) chỉnh sửa, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng, thông qua các thành viên Hội đồng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định ban hành.

Điều 6. Giao Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các Tổng Công ty thuộc thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, căn cứ theo Quyết định này kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ở cấp mình cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện hoàn thành tốt công tác thi đua - khen thưởng và đảm bảo hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đạt kết quả cao.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 186/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

Điều 8. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố nêu tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 8; 
- Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể thành phố; Sở Nội vụ; 
- Văn phòng Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TP.
- VPHĐ-UB: Các PVP; các Tổ NCTH;
- Lưu:VT, (VX-P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Lê Hoàng Quân

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2007/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.151
DMCA.com Protection Status