Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 558/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính liên thông Dân tộc Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 558/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 06/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TỪ UBND CẤP XÃ ĐẾN UBND CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC DÂN TỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực Dân tộc (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ban Dân tộc, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính phần việc của đơn vị mình trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc 05 đơn vị cấp huyện trên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT
, KSVX.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TỪ UBND CẤP XÃ ĐẾN UBND CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh)

1. Thủ tục Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chức chuyên môn cấp xã

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản gửi cơ quan cấp trên.

26 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký văn bản gửi cơ quan cấp trên.

08 giờ làm việc

Bước 1.4

Công chức của UBND cấp xã

Chuyển văn bản (điện tử và bản giấy) đến Phòng Dân tộc/Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện xử lý thông qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã;

- Chuyển hồ sơ (điện tử và bản giấy) cho Phòng Dân tộc/Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện xử lý hồ sơ.

03 giờ làm việc

Bước 2.2

- Phòng Dân tộc (huyện A Lưới, Nam Đông)

- Văn phòng HĐND&UBND (huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà)

Nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản trình cấp trên.

24 giờ làm việc

Bước 2.3

Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện và UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

04 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký văn bản gửi cơ quan cấp trên.

06 giờ làm việc

Bước 2.5

- Phòng Dân tộc (huyện A Lưới, Nam Đông)

- Văn phòng HĐND&UBND (huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà)

Chuyển hồ sơ (điện tử và bản giấy) cho Ban Dân tộc xử lý hồ sơ (thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp huyện;

- Chuyển hồ sơ (điện tử và bản giấy) cho Phòng Tuyên truyền Địa bàn, Ban Dân tộc xử lý hồ sơ.

03 giờ làm việc

Bước 3.2

Phòng Tuyên truyền Địa bàn, Ban Dân tộc

Nhận hồ sơ, xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết và Văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả.

16 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Ban Dân tộc

Ký Văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả TTHC.

02 giờ làm việc

Bước 3.4

Văn thư Ban Dân tộc

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh (gm bản điện tử và bản giấy).

02 giờ làm việc

Bước 4.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho Sở, ban, ngành và chuyên hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 4.2

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh/Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh/ Lãnh đạo UBND tỉnh

Chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả TTHC; chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

14 giờ làm việc

Bước 4.3

Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện

01 giờ làm việc

Bước 5

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã.

01 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 gi làm việc

2. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu s

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1.1

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ (trừ trường hợp trực tuyến), chuyn hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 1.2

Công chức chuyên môn cấp xã

Xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản gửi cơ quan cấp trên.

26 giờ làm việc

Bước 1.3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký văn bản gửi cơ quan cấp trên.

08 giờ làm việc

Bước 1.4

Công chức của UBND cấp xã

Chuyn văn bản (điện tử và bản giy) đến Phòng Dân tộc/Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện xử lý thông qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

02 giờ làm việc

Bước 2.1

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp xã;

- Chuyển hồ sơ (điện tử và bản giấy) cho Phòng Dân tộc/Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện xử lý hồ sơ.

03 giờ làm việc

Bước 2.2

- Phòng Dân tộc (huyện A Lưới, Nam Đông)

- Văn phòng (huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà)

Nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản trình cấp trên.

24 giờ làm việc

Bước 2.3

Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện

Xem xét, xử lý, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

04 giờ làm việc

Bước 2.4

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký văn bản gửi cơ quan cấp trên.

06 giờ làm việc

Bước 2.5

- Phòng Dân tộc (huyện A Lưới, Nam Đông)

- Văn phòng (huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà)

Chuyn hồ sơ (điện tử và bản giấy) cho Ban Dân tộc xử lý hồ sơ (thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh).

02 giờ làm việc

Bước 3.1

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận sơ, gửi phiếu hẹn trả cho UBND cấp huyện;

- Chuyển hồ sơ trên (điện t và bản giấy) cho Phòng Tuyên truyền Địa bàn. Ban Dân tộc xử lý hồ sơ.

03 giờ làm việc

Bước 3.2

Phòng Tuyên truyền Địa bàn, Ban Dân tộc

Nhận hồ sơ, xem xét, thm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết và Văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả.

16 giờ làm việc

Bước 3.3

Lãnh đạo Ban Dân tộc

Ký Văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả TTHC.

02 giờ làm việc

Bước 3.4

Văn thư Ban Dân tộc

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh (gồm bản điện tử và bản giấy).

02 giờ làm việc

Bước 4.1

Bộ phận TN&TKQ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho sở, ban, ngành và chuyển hồ sơ cho chuyên viên Văn phòng thụ lý.

02 giờ làm việc

Bước 4.2

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh/Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh/ Lãnh đạo UBND tỉnh

Chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kết quả TTHC; chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

14 giờ làm việc

Bước 4.3

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

01 giờ làm việc

Bước 5

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã.

01 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 558/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ Ủy ban nhân dân cấp xã đến Ủy ban nhân ân cấp tỉnh trong lĩnh vực Dân tộc do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.979

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9