Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 549/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 23/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 165/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 17/TTr-SYT ngày 11/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 (sáu) thủ tục hành chính mới ban hành; 25 (hai mươi lăm) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. (Có danh mục, nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Sở Y tế 02 bản);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KSTTHC (02).
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, VX.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 549 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Phần 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Trang

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Khám giám định xác định mức độ khuyết tật.

Giám định Y khoa

Trung tâm giám định Y khoa

5

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

8

3

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

12

4

Xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

16

5

Cấp Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II

An toàn sinh học

Sở Y tế

20

6

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II

An toàn sinh học

Sở Y tế

28

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Trang

1

T-BGI-227293-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

35

2

T-BGI-227300-TT

Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy về an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

40

3

T-BGI-227304-TT

Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

47

4

T-BGI-227307-TT

Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

54

5

T-BGI-180246-TT

Cấp Phiếu tiếp nhận Hồ sơ đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Dược - Mỹ phẩm

Sở Y tế Bắc Giang

58

6

T-BGI-180247-TT

Cấp Phiếu tiếp nhận tiếp nhận Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Dược - Mỹ phẩm

Sở Y tế Bắc Giang

61

7

T-BGI-180248-TT

Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc

Dược - Mỹ phẩm

Sở Y tế Bắc Giang

64

8

T-BGI-180249-TT

Đăng ký thuốc sản xuất trong nước

Dược - Mỹ phẩm

Sở Y tế Bắc Giang

67

9

T-BGI-180232-TT

Cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Dược - Mỹ phẩm

Sở Y tế Bắc Giang

75

10

T-BGI-180233-TT

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do mỹ phẩm (CFS)

Dược - Mỹ phẩm

Sở Y tế Bắc Giang

86

11

T-BGI-226396-TT

Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

89

12

T-BGI-226404-TT

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (CCHN) khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khi CCHN bị mất, bị hư hỏng hoặc bị thu hồi khi CCHN được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật.

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

95

13

T-BGI-226409-TT

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (CCHN) khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) đối với người Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi khi người hành nghề: không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục hoặc được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh; hoặc không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp.

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

100

14

T-BGI-226412-TT

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

105

15

T-BGI-226418-TT

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

113

16

T-BGI-226419-TT

Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

122

17

T-BGI-226420-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

128

18

T-BGI-226421-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi.

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

132

19

T-BGI-226424-TT

Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

Khám chữa bệnh

Sở Y tế

136

20

T-BGI-180244-TT

Cấp Giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền

Y dược học cổ truyền

Sở Y tế

140

21

T-BGI-215001-TT

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

Dược

Sở Y tế

143

22

T-BGI-215009-TT

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) khi thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản thuốc

Dược

Sở Y tế

164

23

T-BGI-215016-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

Dược

Sở Y tế

167

24

T-BGI- 215022-TT

 Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Dược

Sở Y tế

171

25

T-BGI-215026-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Dược

Sở Y tế

175

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.719
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123