Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5454/QĐ-BCT năm 2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5454/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 30/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5454/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BÔXIT TÂY NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 650/TTg-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 về việc giao các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm phát triển ngành công nghiệp khai thác bôxit, sản xuất alumina;
Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Công thương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án bôxit khu vực Tây Nguyên do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

2. Quyết định các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên; thường xuyên báo cáo Bộ trưởng Bộ Công thương về tiến độ và chất lượng các công trình trong quá trình thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kiến nghị giải pháp trình Bộ trưởng Bộ Công thương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình trong quá trình thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên.

4. Tùy theo nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo mời các Bộ, ngành, địa phương liên quan dự họp để báo cáo và thống nhất các vấn đề cần thiết.

5. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

6. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ Thường trực đặt tại Bộ Công thương.

Điều 3. Trưởng Ban và Phó Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, báo cáo, hướng dẫn và sử dụng con dấu của Bộ Công thương.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên do các đơn vị có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo tự thu xếp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên, Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Công nghiệp nặng, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch, Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp; Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điêu 6;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, KH&CN, TC, CA, XD, KH&ĐT, VHTT&DL, TT&TT, LĐTB&XH, NN&PTNT, GTVT;
- UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông;
- Các Thứ trưởng;
- Tập đoàn TKV;
- Lưu: VT, CNNg.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BÔXIT TÂY NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

TT

Họ và tên

Chức danh – Cơ quan công tác

Chức danh BCĐ

1

Lê Dương Quang

Thứ trưởng Bộ Công thương

Trưởng ban

2

Nguyễn Mạnh Quân

Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Khắc Thọ

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương

Ủy viên, Tổ trưởng Tổ Thường trực

4

Chu Mạnh Hùng

Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải

Ủy viên

5

Nguyễn Văn Thuấn

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

6

Lê Kế Sơn

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

7

Vũ Xuân Thành

Quyền Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

8

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Ủy viên

9

Lương Văn Kết

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên

10

Võ Quang Diệm

Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng

Ủy viên

11

Mai Văn Hà

Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh kinh tế, Bộ Công an

Ủy viên

12

Trương Quốc Bình

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

13

Trần Quang Cường

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy viên

14

Nguyễn Huy Hoàn

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương 

Ủy viên

15

Phạm Gia Lượng

Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ủy viên

16

Cao Chí Công

Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy viên

17

Nguyễn Văn Thanh

Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương

Ủy viên

18

Nguyễn Tri Diện

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Ủy viên

19

Nguyễn Tuấn Phúc

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông

Ủy viên

20

Dương Văn Hòa

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Ủy viên

21

Nguyễn Sỹ Cường

Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương

Ủy viên

22

Lâm Thiên Hoan

Chuyên viên Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương

Ủy viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5454/QĐ-BCT năm 2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.382

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77