Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5430/QĐ-UBND 2017 danh mục vị trí việc làm Trung tâm Văn hóa Thể thao Lào Cai

Số hiệu: 5430/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 05/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5430/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị đnh số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tỉnh Lào Cai (sau đây gọi chung là Trung tâm) như sau:

1. Vị trí việc làm của Trung tâm gồm, gồm: 12 vị trí, trong đó:

- Vị trí việc làm gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý điều hành: 04 vị trí.

- Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp: 05 vị trí.

- Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 03 vị trí.

(có danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm kèm theo)

2. Về số lượng người làm việc của Trung tâm do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giao trong tổng chtiêu được UBND tỉnh Lào Cai giao định kỳ hàng năm. Việc điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề án vị trí việc làm của đơn vị, đề nghị của UBND các huyện, thành phố và theo ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê duyệt bản mô tả công việc và giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho từng vị ví việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng số người làm việc theo vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm được phê duyệt.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT UBND tnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Sở Nội vụ (2b);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỐI THIỂU ĐỐI VỚI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 5430/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12
năm 2017 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Danh mục vị trí việc làm

Số lượng vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tương ứng tối thiểu

Hạng chức danh nghề nghiệp ti thiểu

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

4

 

 

 

1

Giám đốc

1

Thuộc 1 trong các chức danh: Đạo diễn nghệ thuật, Diễn viên; Phương pháp viên; Hướng dẫn viên văn hóa; Huấn luyện viên; Thư viện viên hoặc ngạch chuyên viên và tương đương

Hạng III hoặc loại C của ngạch công chức

 

2

Phó giám đốc

1

Thuộc 1 trong các chức danh: Đạo diễn nghệ thuật, Diễn viên; Phương pháp viên; Hướng dẫn viên văn hóa; Huấn luyện viên; Thư viện viên hoặc ngạch chuyên viên và tương đương

Hạng III hoặc loại C của ngạch công chức

 

3

Đội trưởng

1

Thuộc 1 trong các chức danh: Đạo diễn nghệ thuật, Diễn viên; Phương pháp viên; Hướng dẫn viên văn hóa; Huấn luyện viên; Thư viện viên hoặc ngạch chuyên viên và tương đương

Hạng III hoặc loại C của ngạch công chức

 

4

Đội phó

1

Thuộc 1 trong các chức danh: Đạo diễn nghệ thuật, Diễn viên; Phương pháp viên; Hướng dẫn viên văn hóa; Huấn luyện viên; Thư viện viên hoặc ngạch chuyên viên và tương đương

Hạng III hoặc loại C của ngạch công chức

 

II

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

5

 

 

 

1

Thực hiện các nhiệm vụ về Thư viện

1

Thư viện viên

Hạng IV

 

2

Thông tin tuyên truyền lưu động

1

Cán sự hoặc tương đương

Loại D hoặc hạng IV

Vận dụng ngạch công chức

3

Tổ chức và thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ

1

Thuộc 1 trong các chức danh: Đạo diễn nghệ thuật, Diễn viên; Phương pháp viên; Hướng dẫn viên văn hóa

Hạng IV

 

4

Tổ chức và thực hiện các hoạt động thể dục thể thao

1

Hướng dẫn viên

Hạng IV

 

5

Thực hiện công tác thiếu nhi

1

Cán sự hoặc tương đương

Loại D hoặc hạng IV

Vận dụng ngạch công chức

 

PHỤ LỤC SỐ 02

KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 5430/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Danh mc vị trí việc làm

Tiêu chuẩn, điều kiện tối thiểu

Ghi chú

1

2

3

4

I

Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Giám đốc

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao. Nếu thuộc các chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao.

 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT

 

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

 

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn; có kinh nghiệm công tác trong ngành từ 05 năm trở lên

 

- Có năng lực quản lý điều hành;

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

2

Phó giám đốc

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao. Nếu thuộc các chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao.

 

Trình độ luận chính trị: Trung cấp trở lên

 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

 

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn; có kinh nghiệm công tác trong ngành từ 03 năm trở lên

 

- Có năng lực quản lý điều hành;

- Có tinh thn trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tt

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

3

Đội trưởng

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao. Nếu thuộc các chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao.

 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

 

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn; có kinh nghiệm công tác trong ngành từ 02 năm trở lên

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

4

Đội phó

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ trung cấp trlên chuyên ngành Văn hóa, Nghệ thuật, Th thao. Nếu thuộc các chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao.

 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên

 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

 

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững đường li, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn; có kinh nghiệm công tác trong ngành từ 02 năm trở lên

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

II

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1

Thực hiện các nhiệm vụ về Thư viện

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành thư viện. Nếu thuộc các chuyên ngành khác thì phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện

 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

 

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

2

Thông tin tuyên truyền lưu động

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bi dưỡng: Có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Văn hóa, Thông tin. Nếu thuộc các chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, thông tin.

 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

 

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

3

Tổ chức và thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Văn hóa, Nghệ thuật. Nếu thuộc các chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, nghệ thuật

 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

 

Có chứng chbồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

4

Tổ chức và thực hiện các hoạt động thể dục thể thao

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Thể dục - Thể thao

 

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

 

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

5

Thực hiện công tác thiếu nhi

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bi dưỡng: Có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Công tác đoàn - đội. Nếu thuộc các chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng chuyên môn về công tác đoàn - đội

 

trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

 

Có chng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí công tác

 

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; thành thạo nghiệp vụ chuyên môn

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Có đủ sc khỏe để công tác

 

III

Tên vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

1

Kế toán

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành kế toán

 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên trở lên

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên ngành

- Có đủ sức khỏe để công tác

 

2

Hành chính - Văn thư - Lưu trữ

- Có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ; Hành chính; Luật; được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch cán sự hoặc tương đương trở lên;

 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Có chứng chtin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

 

- Có tinh thần trách nhiệm cao;

- Có thái độ phục vụ nhân dân tốt;

- Có năng lực thực thi nhiệm vụ;

- Có đủ sức khỏe để công tác;

 

3

Lái xe

Có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên; có tinh thần trách nhiệm, trung thực, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và sức khỏe tốt.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5430/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.672

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!