Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi

Số hiệu: 543/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 30/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 543/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CHỢ QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 06/2003/TT-BTM ngày 15/8/2003 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 11/TTr- UBND ngày 19/01/2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 401/SNV ngày 02/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Trưởng ban Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CNXD, KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv98

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CHỢ QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý chợ) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi, được thành lập tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Ban Quản lý chợ là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý chợ chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi; đồng thời, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công Thương.

Trụ sở làm việc của Ban Quản lý chợ đặt tại Chợ Quảng Ngãi.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng.

Ban Quản lý chợ thực hiện chức năng quản lý các hoạt động của chợ Quảng Ngãi và Chợ Đầu mối nông sản thành phố Quảng Ngãi và tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm V

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi quyết định:

a) Phê duyệt phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ;

b) Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý các điểm kinh doanh tại chợ;

c) Phê duyệt Nội quy chợ;

d) Phê duyệt phương án đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ;

đ) Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ khi có nhu cầu.

2. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kết quả tài chính của Ban Quản lý chợ theo quy định của pháp luật.

3. Bố trí sắp xếp các khu vực kinh doanh đảm bảo các yêu cầu về trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại và phù hợp với yêu cầu của thương nhân kinh doanh tại chợ.

4. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chuyên môn tổ chức đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

5. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể tổ chức thông tin kinh tế, xã hội, tuyên truyền vận động, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ; tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ.

6. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Bộ Công Thương.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi giao.

Điều 5. Quyền hạn

1. Tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo phương án đã được duyệt. Trong trường hợp số thương nhân đăng ký ít hơn số điểm kinh doanh hiện có, Ban Quản lý chợ được quyền quyết định việc lựa chọn thương nhân, không phải tổ chức đấu thầu.

2. Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo phương án đã được duyệt.

3. Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động chợ, tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý các vi phạm Nội quy chợ.

4. Tổ chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như trông giữ phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hoá, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hóa, bảo vệ hàng hoá đêm, cung cấp thông tin thị trường, kiểm định số lượng, chất lượng hàng hóa, vệ sinh môi trường, ăn uống vui chơi giải trí, cung cấp điện cho hộ thương nhân và các hoạt động khác trong phạm vi chợ phù hợp với các quy định của pháp luật và theo hướng ngày càng văn minh hiện đại.

5. Tổ chức thu, nộp tiền thuế, sử dụng điểm kinh doanh của thương nhân và các loại phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 6. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Ban Quản lý chợ: Ban Quản lý chợ có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban

a) Trưởng ban là người đứng đầu Ban Quản lý chợ, điều hành toàn bộ các hoạt động của Ban Quản lý chợ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của chợ và của Ban Quản lý chợ; quản lý Ban Quản lý chợ theo chế độ thủ trưởng.

b) Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban trong công tác lãnh đạo Ban Quản lý chợ, được Trưởng ban phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền.

2. Căn cứ tính chất, đặc điểm, khối lượng công việc và khả năng tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý chợ quyết định việc tổ chức các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ giúp việc quản lý, điều hành chợ hoạt động và tổ chức các dịch vụ tại chợ.

Điều 7. Về số lượng người làm việc

1. Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi tiếp nhận nguyên trạng nhân sự của Ban Quản lý chợ tạm Quảng Ngãi và chợ Đầu mối nông sản thành phố Quảng Ngãi.

2. Căn cứ tính chất, đặc điểm, khối lượng công việc và khả năng tài chính, Trưởng Ban quản lý chợ quyết định việc ký hợp đồng tuyển dụng lao động theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp cần tuyển; ký các hợp đồng khác với các cơ quan, doanh nghiệp về bảo đảm phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ... trong phạm vi chợ theo quy định của pháp luật.

Chương IV

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Cơ chế tài chính

Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi:

Ban Quản lý chợ chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi. Trưởng Ban trực tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối); thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi (định kỳ, đột xuất) về thực hiện các mặt công tác của Ban Quản lý.

2. Đối với Sở Công Thương:

Trưởng ban Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn của Sở Công Thương và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Sở Công Thương.

3. Đối với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường:

- Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

- Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế của thành phố Quảng Ngãi; Kho bạc Nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng quy định các chủ trương, chính sách, chế độ của nhà nước.

- Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, Ban Quản lý chợ có trách nhiệm tập hợp các ý kiến và trình Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi quyết định.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Tất cả viên chức và người lao động Ban Quản lý có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Trưởng ban có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức và người lao động trong đơn vị.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, Trưởng ban Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117